Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia regionalna dla CAN 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html HU html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategia regionalna dla CAN 2007–2013

Stabilność, spójność gospodarcza i społeczna, walka z handlem narkotykami i zrównoważony rozwój stanowią cele integracji regionalnej określone w regionalnym dokumencie strategicznym (RDS) Wspólnoty Andyjskiej (CAN). RDS na lata 2007–2013 oraz regionalny program indykatywny na lata 2007–2010 zawierają szczegółowe informacje na temat ich realizacji.

AKT

Wspólnota Europejska – regionalny dokument strategiczny dla Wspólnoty Andyjskiej na lata 2007–2013 (DE) (EN) (FR).

STRESZCZENIE

Regionalny dokument strategiczny (RDS) określa cele i priorytety współpracy między Unią Europejską (UE) a Wspólnotą Andyjską (CAN) (EN) na lata 2007–2013. Dokument ten jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed krajami CAN. W szczególności wyzwania te obejmują wzmocnienie demokracji, stabilność polityczną, poszanowanie praw człowieka i praworządność, spójność społeczną, rozwój gospodarczy, walkę z narkotykami i ochronę środowiska. Pod tym względem RDS uzupełnia krajowe dokumenty strategiczne (KDS) każdego z krajów regionu.

W tym kontekście współpraca regionalna zapewnia wartość dodaną opartą na współpracy między krajami. Jednak chęć krajów partnerskich, tzn. Boliwii, Kolumbii, Ekwadoru i Peru do podjęcia i realizowania tej współpracy ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia RDS.

Strategia reagowania UE

Aby promować integrację regionalną, w RDS określono priorytetowe obszary działań w oparciu o ich porównywalne korzyści. Priorytety te zostały zawarte w regionalnym programie indykatywnym na lata 2007–2010.

Regionalna integracja gospodarcza ma kluczowe znaczenie dla tworzenia andyjskiego wspólnego rynku. Zapewnia ponadto perspektywy na ułatwienie negocjacji między UE a CAN dotyczących umowy o stowarzyszeniu i wolnym handlu. Działania w tym obszarze obejmują:

 • harmonizację lub wzajemne uznawanie przepisów,
 • handel towarami i usługami oraz zacieśnienie stosunków handlowych między tymi dwoma regionami,
 • promowanie ułatwień celnych i handlowych oraz akceptowanie norm międzynarodowych w tym obszarze,
 • zwiększenie atrakcyjności CAN dla zagranicznych inwestorów.

Spójność społeczna i gospodarcza sprzyja walce z ubóstwem, nierównością, bezrobociem i wykluczeniem. Konkretne cele w tym obszarze obejmują:

 • stymulowanie dalszego rozwoju kompleksowej polityki społecznej CAN poprzez przyjęcie zintegrowanego podejścia do spójności społecznej i gospodarczej,
 • zachęcanie do podejmowania projektów terenowych oraz kontaktów transgranicznych i ponadnarodowych,
 • tworzenie synergii między spójnością społeczną a ochroną środowiska poprzez włączanie do projektów zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Walka z narkotykami i przestępczością stanowi obszar priorytetowy dla regionu, który jest głównym producentem kokainy na świecie. Wprowadzenie skutecznych środków może ograniczyć destabilizujące skutki dla instytucji demokratycznych i struktur społecznych. Cele w tym obszarze obejmują:

 • globalne podejście do polityk antynarkotykowych krajów CAN, obejmujących zakres od zwalczania do działań prewencyjnych, z odpowiednim uwzględnieniem kwestii reintegracji,
 • promowanie polityk uzupełniających się na poziomie regionalnym i krajowym.

W tym kontekście wzmocnienie możliwości instytucjonalnych krajów CAN oraz włączenie regionu do gospodarki światowej stanowią kluczowe elementy strategii.

Ponadto, aby wzmocnić wpływ przeprowadzanych działań, projekty realizowane w ramach tych priorytetów łączą zagadnienia przekrojowe, takie jak energetyka, transport, zatrudnienie, równość płci, prawa ludności tubylczej, prawa konsumentów, dobre rządy i zrównoważone środowisko. W realizację projektów zaangażowane jest również społeczeństwo obywatelskie.

Warunki realizacji

Orientacyjny budżet dla RDS na lata 2007–2013 w ramach instrumentu współpracy na rzecz rozwoju (DCI) wynosi 50 mln. Dwie trzecie tego budżetu obejmują okres 2007–2010 (regionalny program indykatywny I), a jedna trzecia okres 2011–2013 (regionalny program indykatywny II). Środki zostaną następnie przydzielone na różne obszary priorytetowe. Priorytety te zostaną poddane przeglądowi w 2010 r.

Regionalny program indykatywny przewiduje oczekiwane rezultaty dla różnych obszarów priorytetowych, m.in.:

 • wzrost handlu i inwestycji w ramach zintegrowanego rynku,
 • komplementarność regionalnych i krajowych polityk spójności społecznej i gospodarczej,
 • ścisła koordynacja w walce z narkotykami.

Kontekst

Współpraca między UE a CAN, oparta na pakcie andyjskim z 1969 r. wpisuje się w ramy współpracy na rzecz rozwoju (art. 177 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską). Obejmuje realizację celów określonych w konsensusie na rzecz rozwoju oraz wzmocnionym partnerstwie z Ameryką Łacińską. Pod tym względem RDS na lata 2007–2013 przejął cele wcześniejszego RDS (2002–2006) i bazuje na doświadczeniach zdobytych w trakcie jego realizacji.

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2008

Top