Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polityka sąsiedztwa: uczestnictwo w agencjach i programach Unii Europejskiej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Polityka sąsiedztwa: uczestnictwo w agencjach i programach Unii Europejskiej

Udział państw partnerskich, w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, w agencjach i programach Unii Europejskiej (UE) pozwala wzmocnić współpracę między UE i jej partnerami. Udział ten pomaga również we wzmacnianiu ich własnych instytucji, procesów reformacyjnych, a także w zbliżeniu ustawodawstwa, norm i standardów z ustawodawstwem i praktyką europejską.

AKT

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący ogólnej koncepcji umożliwienia krajom partnerskim objętym europejską polityką sąsiedztwa uczestnictwa w agencjach i programach Wspólnoty [KOM(2006) 724 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Kraje partnerskie europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) (EN) (FR), które podpisały układy o stowarzyszeniu lub umowy o partnerstwie i współpracy z Unią Europejską (UE), mogą uczestniczyć w agencjach, a także w programach UE, które wspierają wdrażanie polityk europejskich.

Uczestnictwo, przewidziane w planach działania EPS, odbywa się na zasadzie dobrowolności. Powinno leżeć w interesie zarówno partnerów EPS, jak i UE. Głównym celem jest wnoszenie wkładu w reformy krajowe, wzmacnianie zdolności administracyjnych i zbliżenia norm czy też przepisów z normami i przepisami UE.

W marcu 2007 r. Rada UE postanowiła o stopniowym włączaniu 13 partnerów EPS w agencje i programy UE (są to: Algieria, Armenia, Autonomia Palestyńska, Azerbejdżan, Egipt, Gruzja, Liban, Izrael, Jordania, Mołdawia, Maroko, Tunezja i Ukraina). Ma to na celu zachęcenie do reformowania prawa i administracji, promowania konwergencji z państwami partnerskimi przy zastosowaniu norm, standardów i najlepszych praktyk UE.

Udział w pracach agencji UE

Włączenie krajów EPS do prac agencji następuje w sposób stopniowy i selektywny. Komisja określa ich zdolność do uczestnictwa na podstawie priorytetów krajów, stanu rozpoczętych reform sektorowych i ich zaangażowania długoterminowego. Komisja bierze także pod uwagę możliwe korzyści dla UE, a także zdolność agencji do włączania krajów EPS.

Uczestnictwo krajów EPS w agencjach regulują umowy techniczne. Niemniej jednak przed ich podpisaniem możliwe jest przeprowadzenie fazy zapoznawania się partnerów EPS z danymi agencjami. Faza przygotowawcza umożliwia między innymi dostosowanie ich instytucji, norm, standardów i podejścia do najlepszych praktyk europejskich. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się dostosowanie przepisów prawnych.

Kraje EPS mogą uczestniczyć w pracach agencji lub prowadzić współpracę we właściwych dziedzinach działalności (EN).

Udział w programach UE

Partnerzy EPS mogą uczestniczyć wyłącznie w programach UE, które są dostępne dla państw niebędących członkami UE. Ogólnym celem programów jest wsparcie realizacji polityki UE poprzez współpracę między krajami UE.

Ogólne warunki uczestnictwa krajów EPS w programach są określane umowami ramowymi. Następnie protokoły porozumienia dotyczące każdego programu ustalają zasady uczestnictwa danego kraju.

Główne programy to:

Specjalne warunki współpracy (EN) dotyczące niektórych rodzajów działalności przewidziano także w ramach następujących programów:

 • Herkules II,
 • Pawa podstawowe i sprawiedliwość,
 • zapobieganie, przygotowanie i zarządzanie konsekwencjami w dziedzinie terroryzmu,
 • Zpobieganie i zwalczanie przestępczości,
 • Marco Polo,
 • IDABC,
 • Ochrona cywilna,
 • Edukacja i uczenie się przez całe życie,
 • Kultura,
 • Media 2007,
 • Młodzież w Działaniu,
 • 7. program ramowy w dziedzinie badań naukowych,
 • Statystyka 2008,
 • Działania w ramach współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Warunki

Każdy kraj EPS wnosi wkład finansowy w wysokości zależnej od agencji lub od programu, obliczany na podstawie różnych czynników. Wkład finansowy ma postać wpłaty do budżetu ogólnego UE.

Komisja przedstawia regularne sprawozdania z postępu we wdrażaniu EPS i ze stanu wdrożenia indywidualnych planów działania EPS, zawierające także informacje na temat uczestnictwa krajów partnerskich w pracach agencji i w programach UE.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie przygotowania udziału krajów zachodnich Bałkanów w programach i agencjach wspólnotowych [COM(2003) 748 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]

Umowy ramowe

Wniosek decyzja Rady dotycząca zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie ramowej umowy między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej zasad udziału Ukrainy w programach unijnych [COM(2010) 407 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]

Wniosek decyzja Rady dotycząca podpisania protokołu do układu euro-śródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej ogólnych zasad udziału Królestwa Maroka w programach unijnych [COM(2010) 232 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]

Wniosek decyzja Rady dotycząca zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych [COM(2010) 194 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej zasad udziału państwa Izrael w programach wspólnotowych [Dz.U. L 129 z 17.5.2008]

Protokół do Umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w sprawie Umowy Ramowej Zawartej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie ogólnych zasad udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych [Dz.U. L 192 z 22.7.2005].

Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą w Sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych [Dz.U. L 192 z 22.7.2005]

Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych [Dz.U. L 192 z 22.7.2005]

Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych [Dz.U. L 192 z 22.7.2005]

Umowa ramowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Republiki Albanii w programach wspólnotowych [Dz.U. L 192 z 22.7.2005].

Umowa ramowa pomiędzy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Turcji w programach wspólnotowych [Dz.U. L 192 z 22.7.2005]

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2010

Top