Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia dla Brazylii na lata 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategia dla Brazylii na lata 2007–2013

Dokument strategiczny dla Brazylii na lata 2007–2013 określa cele i programy współpracy z Unią Europejską (UE). Zostały określone dwa priorytety współpracy w oparciu o potrzeby kraju – intensyfikacja stosunków między UE a Brazylią i wspieranie ochrony środowiska w ramach zrównoważonego rozwoju. Na podstawie tych priorytetów dokument strategiczny przedstawia działania, jakie należy podjąć i sposoby ich realizowania. Dokument ten stanowi zatem również ramy polityki pomocy finansowej.

AKT

Komisja Europejska – Krajowy dokument strategiczny dla Brazylii na lata 2007–2013) (EN).

STRESZCZENIE

Niniejszy krajowy dokument strategiczny (CSP) stanowi ramy strategiczne dla współpracy między Unią Europejską (UE) i Brazylią w latach 2007–2013. Proponuje on wsparcie dla działań „miękkich”, które mogą ograniczyć ubóstwo i poprawić sytuację gospodarczą, polityczną i środowiskową.

Określenie obu priorytetów współpracy jest oparte na potrzebach Brazylii zidentyfikowanych na podstawie analizy sytuacji. Pierwszym priorytetem jest pobudzanie wymiany, kontaktów i transferu wiedzy między UE a Brazylią w celu poprawy integracji społecznej, zmniejszenia nierówności i zwiększenia wzajemnej wiedzy o sobie. Drugim priorytetem jest wspieranie projektów na rzecz środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Sytuacja polityczna, gospodarcza, społeczna i środowiskowa

Na poziomie politycznym Brazylia jest stabilnym państwem demokratycznym. Niemniej jednak pozostaje przed nią kilka wyzwań, takich jak ustanowienie stabilnej większości parlamentarnej, wzmocnienie powiązań między trzema szczeblami władzy (federalnym, stanowym i gminnym), walka z korupcją i nielegalnym podziałem finansów publicznych, poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej, stosowanie prawa w zakresie praw człowieka i walka z przemocą, często związaną z handlem narkotykami i wykluczeniem społecznym.

Na poziomie gospodarczym kraj stawia na pierwszym miejscu kwestię stabilności makroekonomicznej. Dług publiczny wyraźnie zmniejszył się, pozostaje jednak źródłem zagrożenia. Inwestycje prywatne są ponadto utrudnione przez wysokie stopy procentowe, Kraj jest natomiast bardzo aktywny w handlu zagranicznym.

Na poziomie społecznym wskaźniki społeczne i wskaźniki dotyczące zdrowia wykazują poprawę. Pomimo postępów w dostępie do edukacji istnieją nierówności na poziomie regionalnym. Ponadto podział bogactwa i dochodów jest bardzo nierównomierny.

Środowisko naturalne w Brazylii jest jednym z najbogatszych na świecie. Kraj musi chronić 6,5 mln km2 obszarów w dorzeczu Amazonki i przeciwdziałać wylesianiu, zmianom klimatycznym, degradacji jakości zasobów wodnych i zanieczyszczeniom miejskim.

Dwa główne obszary priorytetowe

Pierwszym priorytetem jest intensyfikacja stosunków dwustronnych. Celem jest wspieranie inicjatyw realizowanych w ramach dialogów sektorowych między UE a Brazylią, które mogą przyczynić się do włączenia społecznego i zmniejszenia nierówności. W celu zintensyfikowania dialogu i finansowania działań mających na celu poprawę rządów i opracowywania polityki przydzielane są specjalne środki. Intensyfikacja stosunków między UE a Brazylią ma również na celu wspieranie wzajemnego zrozumienia i promowanie wizerunku UE w Brazylii poprzez wymiany akademickie i utworzenie Instytutu Studiów Europejskich w Brazylii.

Drugi priorytet ma na celu wspieranie ochrony środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju. Ze względu na bogactwo i powierzchnię swoich biomów Brazylia odgrywa znaczącą rolę w kwestii ochrony środowiska na świecie. Zasoby na współpracę są zatem przeznaczane na rzecz zrównoważonego rozwoju. W tym celu UE zobowiązuje się wspomagać Brazylię w osiąganiu milenijnych celów rozwoju (MCR) oraz w przestrzeganiu jej zobowiązań z tytułu Konwencji o różnorodności biologicznej, Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (EN) (FR) i protokołu z Kioto. UE wspiera także wysiłki na rzecz ograniczenia wylesiania i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. Walka z ubóstwem na obszarach wiejskich powinna być zintensyfikowana, ponieważ ubóstwo to jest zarówno przyczyną jak i skutkiem degradacji zasobów naturalnych.

Przepisy szczegółowe

W celu realizacji KDS jest przewidziany budżet w wysokości 61 mln EUR w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI). Strategia współpracy na rzecz rozwoju zostanie określona w dwóch krajowych programach indykatywnych (NIP), z których pierwszy obejmuje lata 2007–2010 (65% środków), a drugi lata 2011–2013 (35% środków). Dla całego okresu 2007–2013 proponuje się przyznanie 70% środków na rzecz wzmacniania stosunków dwustronnych, a 30% na rzecz wspierania ochrony środowiska.

Wspierane działania są następujące: mechanizm wsparcia dla dialogu sektorowego, kampanie informacyjne w mediach, udział ekspertów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z UE i Brazylii, programy szkolnictwa wyższego dla Brazylii (finansowanie stypendiów i wymiany nauczycieli), stworzenie Instytutu Studiów Europejskich, działania w celu zapewnienia dostępu lokalnej ludności do ziemi, wspierania czystej produkcji, wzrostu dochodów i poprawy dobrostanu.

Wyniki są określone dla działań prowadzonych w ramach każdego z priorytetów. Działania mające na celu intensyfikację stosunków dwustronnych powinny prowadzić do: dialogu sektorowego, ściślejszej współpracy między instytucjami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i podmiotami obu stron, wzrostu wymian i wzmocnienia współpracy między uczelniami, upowszechniania informacji na temat UE i organizowania studiów europejskich w Brazylii.

Działania w ramach drugiego priorytetu dotyczącego wspierania ochrony środowiska powinny doprowadzić do: zmniejszenia rocznego tempa wylesiania, wzrostu dochodów ubogiej ludności wiejskiej, ustanowienia strategii zagospodarowania przestrzennego, większego poszanowania rządów prawa na obszarach leśnych, wzmocnienia trwałej ochrony i tworzenia wartości na poziomie lokalnym, wzmocnienia lokalnych możliwości zarządzania na rzecz zrównoważonej produkcji, otwarcia nowych kanałów sprzedaży i intensyfikacji badań w dziedzinie ochrony środowiska.

Kontekst

Współpraca między dwoma partnerami jest kluczowym celem UE. UE jest głównym partnerem handlowym Brazylii i największym inwestorem w tym kraju. Brazylia natomiast jest podmiotem regionalnym, który staje się podmiotem międzynarodowym. Stosunki dwustronne oparte są głównie na umowie ramowej o współpracy między UE a Brazylią i obejmują wiele dziedzin.

Niniejszy krajowy dokument strategiczny ma na celu wzmocnienie współpracy między oboma stronami i kontynuowanie działań podejmowanych w ramach KDS na lata 2002–2006. Wpisują się one również w ramy regionalne Mercosur (umowa ramowa o współpracy UE z Mercosur (DE) (EN) (FR), strategia regionalna na lata 2007–2013) oraz w strategię dla Ameryki Łacińskiej na lata 2007–2013.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2007 r. – „W stronę partnerstwa strategicznego pomiędzy UE a Brazylią” [COM(2007) 281 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 12.06.2008

Top