Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regionalny dokument strategiczny i regionalny program indykatywny (2007–2013) dla partnerstwa eurośródziemnomorskiego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Regionalny dokument strategiczny i regionalny program indykatywny (2007–2013) dla partnerstwa eurośródziemnomorskiego

Regionalny dokument strategiczny dla regionu śródziemnomorskiego określa cele i konkretne programy działania dotyczące współpracy między Unią Europejską (UE) a krajami partnerskimi regionu Morza Śródziemnego. Regionalny dokument strategiczny (RDS) i regionalny program indykatywny na lata 2007–2013 zawierają warunki dotyczące procesu realizacji.

AKT

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) – regionalny dokument strategiczny (2007–2013) i regionalny program indykatywny (2007–2013) dla partnerstwa eurośródziemnomorskiego (DE) (EN) (FR).

STRESZCZENIE

Regionalny dokument strategiczny (RDS) określa cele i priorytety współpracy regionalnej w oparciu o Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) na lata 2007–2013. W tym kontekście ukierunkowany jest na realizację celów europejskiej polityki sąsiedztwa (ENP), która ma rozszerzyć wymiar partnerstwa eurośródziemnomorskiego (proces barceloński), aby wzmocnić jego wpływ w sferze poza stosunkami dwustronnymi.

Sytuacja polityczna, gospodarcza, społeczna i środowiska naturalnego w regionie Morza Śródziemnego stawia przed nim szereg wyzwań. Współpraca regionalna może być odpowiedzią na wyzwania znajdujące się w obszarze wspólnych zainteresowań, w szczególności o charakterze transgranicznym, stojące przed krajami tego regionu. W tym kontekście RDS stanowi uzupełnienie krajowych dokumentów strategicznych (KDS) opracowanych dla Algierii, Autonomii Palestyńskiej, Egiptu, Izraela, Jordanii, Libanu, Maroka, Syrii i Tunezji.

Strategia reagowania UE

Unia Europejska dąży do utrzymania i przyspieszenia procesu reform w krajach partnerskich regionu Morza Śródziemnego. Stara się ponadto promować dialog i wzmacniać krajowe instytucje polityczne w ramach współpracy opartej na różnych instrumentach.

W regionalnym programie indykatywnym określono obszary priorytetowe, które przedstawiają wartość dodaną umożliwiając osiągniecie przewagi komparatywnej i wzmocnienie partnerstwa eurośródziemnomorskiego.

Współpraca w zakresie sprawiedliwości, bezpieczeństwa i migracji o znaczeniu regionalnym obejmująca:

 • środki budowy zaufania dla pierwszego komponentu ukierunkowanego na promowanie współpracy w dziedzinie ochrony ludności oraz dla drugiego komponentu dotyczącego partnerstwa dla pokoju. W regionalnym programie indykatywnym proponuje się na przykład wspieranie zarządzania kryzysowego oraz wprowadzenie w życie postanowień kodeksu postępowania w dziedzinie zwalczania terroryzmu,
 • komponent dotyczący sprawiedliwości, policji i migracji mający na celu skonsolidowanie wyników osiągniętych w ramach wcześniejszych programów oraz wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania falami migracji między państwami pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia. W szczególności komponent ten obejmuje wspieranie kontaktów między funkcjonariuszami organów ścigania, szkoleń i pomocy,
 • komponent dotyczący analizy politycznej ukierunkowany na rozwój eurośródziemnomorskiej sieci instytutów polityki zagranicznej (EN) (FR) oraz instytutu badań gospodarczych.

Zrównoważony rozwój gospodarczy jest priorytetem dla ustanowienia eurośródziemnomorskiej strefy wolnego handlu do 2010 r. Priorytet ten obejmuje:

 • promowanie reform i inwestycji w celu przyciągnięcia inwestorów,
 • współpracę w dziedzinie sieci infrastruktury w sektorach transportu i energetyki,
 • ukończenie tworzenia obszaru wolnego handlu oraz regionalnej integracji gospodarczej południe-południe poprzez zapewnienie zrównoważenia ekologicznego w regionie,
 • program środowiskowy obejmujący między innymi zanieczyszczenie mórz.

Obszar priorytetowy dotyczący rozwoju społecznego i wymiany kulturalnej koncentruje się na wymianach w zakresie kontaktów międzyludzkich i zwiększaniu świadomości o partnerstwie za pośrednictwem mediów. Obejmuje następujące główne komponenty:

 • wspieranie równości płci i społeczeństwa obywatelskiego, aby promować aktywne obywatelstwo, wzmacniać równość mężczyzn i kobiet oraz zachęcać do uznawania roli kobiet,
 • działania informacyjne i komunikacyjne w celu promowania partnerstwa oraz europejskiej polityki sąsiedztwa i wzmacnianie współpracy między UE a różnymi mediami w regionie,
 • Euromed na rzecz młodzieży (EN) (FR) mający na celu wspieranie dialogu między młodymi ludźmi mieszkającymi w różnych częściach regionu Morza Śródziemnego, integracji młodzieży i aktywnego obywatelstwa,
 • dialog międzykulturowy i dziedzictwo kulturowe.

Rozwijane w ten sposób partnerstwo z krajami sąsiadującymi pozwala na osiąganie postępów na drodze do osiągnięcia znaczącej integracji z UE, wzmocnienia relacji handlowych oraz zintensyfikowania współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Niemniej jednak akceptacja i wola krajów partnerskich mają podstawowe znaczenie dla skuteczności partnerstwa.

Zasady i warunki

Orientacyjny budżet na lata 2007–2010 wynosi 343,3 mln euro.

Regionalny program indykatywny na lata 2007–2013 przedstawia programy dla każdego priorytetu. W tym celu określa wskaźniki efektywności w celu zmierzenia wpływu i oczekiwanych rezultatów, takich jak:

 • odbudowanie zaufania w każdym społeczeństwie oraz między społeczeństwami poprzez wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i więzi ponadnarodowych,
 • konsolidacja sieci Euromed oraz współpracy policyjnej i sadowej,
 • wspieranie integracji społecznej pracowników migrujących oraz ich rodzin,
 • zwiększenie liczby projektów inwestycyjnych i tworzenie nowych miejsc pracy dzięki programowi promocji inwestycji regionalnych,
 • bardziej zintegrowane rynki energetyczne, bezpieczne dostawy energii, rozwinięte wzajemne połączenia oraz odnawialne źródła energii,
 • większa świadomość społeczna w zakresie potrzeby ochrony środowiska.

Kontekst

Zgodnie ze swoimi celami w zakresie polityki zagranicznej UE promuje dobrobyt, solidarność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój na świecie oraz demokrację i prawa człowieka. Te cele realizowane są w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, zapoczątkowanej w 2003 r., poprzez promowanie stosunków dobrosąsiedzkich. W tym celu ENPI, instrument finansowy europejskiej polityki sąsiedztwa na lata 2007–2013, wspiera kraje partnerskie europejskiej polityki sąsiedztwa przez integrowanie wymiaru regionalnego i transgranicznego. W tym kontekście realizowane są również cele określone przez program MEDA 2002–2006 w oparciu o doświadczenia uzyskane w toku jego realizacji.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wzmocnienia europejskiej polityki sąsiedztwa [COM(2006) 726 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2008

Top