Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (2007–2013)

Instrument finansowania współpracy na lata 2007–2013 ma na celu wspieranie wzmocnionej współpracy między Unią Europejską (UE) i krajami uprzemysłowionymi oraz krajami i terytoriami o wysokim dochodzie. Wspólnota Europejska zamierza intensyfikować stosunki dwustronne z krajami uprzemysłowionymi i krajami o wysokim dochodzie, aby wzmocnić rolę i miejsce UE w świecie, wzmacniać instytucje wielostronne i przyczyniać się do utrzymania równowagi w gospodarce światowej i w systemie międzynarodowym.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie.

STRESZCZENIE

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Unia Europejska (UE) wzmacnia stosunki dwustronne z krajami uprzemysłowionymi i innymi krajami i terytoriami o wysokim dochodzie, przede wszystkim w Ameryce Północnej, Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej i w regionie Zatoki Perskiej.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu dalsze wzmacnianie stosunków UE z tymi krajami, co umożliwi konsolidację instytucji wielostronnych, zapewnienie równowagi oraz rozwoju gospodarki światowej i systemu międzynarodowego, a także wzmocnienie roli i pozycji UE w świecie.

Te relacje zostały ponadto rozszerzone na wiele różnych dziedzin. Mogłyby one być również bardziej pogłębione w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania UE i krajów uprzemysłowionych oraz innych krajów i terytoriów o wysokim dochodzie. Ta konieczność została dostrzeżona przez UE i wspomniane kraje. W związku z tym instrument finansowania współpracy na lata 2007–2013 ma na celu konsolidację współpracy między UE i krajami partnerskimi.

Charakter instrumentu finansowania współpracy

Instrument ten wspiera wszelkie formy współpracy z krajami uprzemysłowionymi i innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie, dla których UE jest właściwa, niezależnie od tego, czy jest to współpraca dwustronna, regionalna czy wielostronna. Dotyczy ona w szczególności współpracy ekonomicznej, finansowej i technicznej. Instrument ma w szczególności na celu:

 • wspieranie współpracy, partnerstw i wspólnych przedsięwzięć między podmiotami gospodarczymi, naukowcami i badaczami pochodzącymi ze Wspólnoty i krajów partnerskich,
 • pobudzanie dwustronnej wymiany handlowej, napływu inwestycji i partnerstw gospodarczych,
 • wspieranie dialogu między partnerami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi pochodzącymi ze Wspólnoty i krajów partnerskich,
 • wspieranie więzów międzyludzkich oraz programów edukacyjnych i szkoleniowych,
 • wspieranie projektów dotyczących współpracy w dziedzinach takich jak badania, nauka i technika, energia, transport i kwestie związane z ochroną środowiska oraz wszelkie inne zagadnienia będące przedmiotem wspólnego zainteresowania Wspólnoty i krajów partnerskich,
 • podnoszenie świadomości dotyczącej Unii Europejskiej oraz pogłębianie jej zrozumienia, a także jej widoczności w krajach partnerskich.

Instrument ten ma również na celu promowanie w krajach partnerskich, poprzez dialog i współpracę, podstawowych zasad UE, tj. wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz rządów prawa.

Powinien on sprzyjać tworzeniu bardziej sprzyjających warunków do rozwoju stosunków między UE i wyżej wymienionymi krajami oraz stymulowaniu dialogu.

Instrument dotyczy krajów uprzemysłowionych oraz krajów i terytoriów o wysokim dochodzie, które mają struktury polityczne, gospodarcze i instytucjonalne podobne do struktur UE i które podzielają jej wartości. Stosunki między tymi krajami i UE już obecnie mają duże znaczenie. Ponadto kraje te pełnią często kluczową rolę w organizacjach wielostronnych.

Są to Australia, Bahrajn, Brunei, Kanada, Republika Chińska – Tajwan, Hongkong, Japonia, Republika Korei, Kuwejt, Makau, Nowa Zelandia, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Stany Zjednoczone. Niniejsza lista państw, załączona do rozporządzenia, może zostać zmieniona, w szczególności w oparciu o zmiany dokonane przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD w jego własnej liście.

W celu wspierania współpracy regionalnej kraje niewymienione w załączniku mogą jednak również korzystać z finansowania w ramach niniejszego rozporządzenia, jeśli dane działanie jest prowadzone w ramach regionalnych lub transgranicznych.

Wdrożenie instrumentu musi być również spójne z działaniami zewnętrznymi UE.

Zarządzanie i wdrażanie

Instrument finansowania współpracy opiera się na wieloletnich programach współpracy, które określają strategiczne interesy i priorytety Wspólnoty, cele ogólne oraz oczekiwane rezultaty. Określają one również obszary, które powinny korzystać z finansowania wspólnotowego oraz orientacyjny przydział środków finansowych dla priorytetowych obszarów i partnerów. Programy te nie mogą wykraczać poza okres obowiązywania niniejszego rozporządzenia i podlegają, jeśli to konieczne, przeglądowi śródokresowemu, a w razie potrzeby, przeglądowi ad hoc.

Roczne programy działań są przyjmowane przez Komisję na podstawie wieloletnich programów współpracy. Roczne programy działania określają cele, obszary tematyczne, spodziewane wyniki, metody zarządzania i całkowitą kwotę planowanego finansowania. Określają ponadto działania podlegające finansowaniu oraz indykatywne kwoty finansowania.

Jednostki, które mogą korzystać z finansowania to m.in.:

 • kraje partnerskie, ich regiony, instytucje i organy zdecentralizowane,
 • organizacje międzynarodowe i regionalne, jeżeli przyczyniają się one do realizacji celów niniejszego rozporządzenia,
 • wspólne organy powoływane przez kraje partnerskie, regiony i Wspólnotę,
 • agencje UE.

Pomoc udzielana w ramach instrumentu może przyjmować następujące formy:

 • umowy o dotację (w tym stypendia),
 • umowy w sprawie zamówień publicznych,
 • umowy o pracę,
 • umowy w sprawie finansowania.

Budżet ogólny UE stanowi podstawę finansowania programów współpracy w całości lub w formie dofinansowania. Takie współfinansowanie może być zapewniane w szczególności przez następujące podmioty:

 • państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz ich organy publiczne i parapaństwowe,
 • kraje partnerskie oraz ich organy publiczne i parapaństwowe,
 • organizacje międzynarodowe i regionalne, w tym międzynarodowe instytucje finansowe (MIF) i regionalne instytucje finansowe,
 • spółki, przedsiębiorstwa oraz inne organizacje prywatne i podmioty gospodarcze,
 • kraje partnerskie korzystające ze środków finansowych i inne organy kwalifikujące się do uzyskania finansowania.

Zarządzanie tym instrumentem jest zgodne z wymaganiami mającymi na celu ochronę interesów finansowych Wspólnoty. W tym celu Komisja i Trybunał Obrachunkowy są uprawnione do przeprowadzania audytów, w tym audytów dokumentów lub audytów na miejscu, a priori i a posteriori, u wszystkich wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali wspólnotowe środki finansowe.

Komisja przeprowadza regularne oceny finansowanych programów i opracowuje zalecenia w celu poprawy przyszłych działań. Komisja przedstawia także Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie zawierające wyniki wykonania budżetu, a także opisujące finansowane działania i programy oraz ich wyniki.

Komisja przedstawi sprawozdanie obejmujące pierwsze trzy lata realizacji rozporządzenia najpóźniej do 31 grudnia 2010 r. Jeśli to konieczne, będą proponowane zmiany do niniejszego rozporządzenia.

Komisja jest wspierana w pracach przez Komitet.

Budżet instrumentu wynosi 172 mln EUR na lata 2007–2013.

Niniejsze rozporządzenie uchyla rozporządzenie (WE) nr 382/2001 dotyczące wprowadzania w życie projektów wspierających współpracę i stosunki handlowe między Unią Europejską a uprzemysłowionymi państwami Ameryki Północnej, Dalekiego Wschodu i Australazji

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1934/2006

31.12.2006 - 31.12.2013

-

Dz.U. L 405 z 30.12.2006

AKTY POWIĄZANE

Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1934/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie [COM(2009) 0197 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Istniejąca współpraca ekonomiczna, finansowa i techniczna pomiędzy UE a krajami rozwiniętymi powinna zostać rozszerzona na kraje rozwijające się. Działania związane ze współpracą prowadzone na płaszczyznach dwustronnych, regionalnych lub wielostronnych przyczyniają się do wzmacniania stosunków i dialogu w interesie Wspólnoty i jej partnerów.

W ramach rozszerzenia geograficznego tej współpracy instrument powinien zostać dostosowany do potrzeb krajów rozwijających się. Stanowi on uzupełnienie realizacji oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA). Koszty związane z podatkami, prawami i innymi opłatami z zasady nie kwalifikują się do zastosowania instrumentu finansowania współpracy.

Procedura konsultacji: (CNS/2009/0059)

Ostatnia aktualizacja: 07.08.2009

Top