Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerstwa z krajami Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Partnerstwa z krajami Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC)

Unia Europejska zawarła dwustronne umowy o partnerstwie i współpracy z niektórymi państwami należącymi do Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej (SAARC). Umowy te mają na celu rozwijanie zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich oraz wsparcie współpracy regionalnej.

AKT

Decyzje Rady 94/578/WE, 95/129/WE, 96/354/WE, 2001/332/WE oraz 2004/870/WE dotyczące zawarcia umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską a odpowiednio, Republiką Indii, Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki, Królestwem Nepalu, Ludową Republiką Bangladeszu oraz Islamską Republiką Pakistanu.

STRESZCZENIE

W latach 1994–2004 Unia Europejska (UE) zawarła pięć umów o współpracy z pięcioma krajami Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej (SAARC): Bangladeszem, Indiami, Nepalem, Pakistanem oraz Sri Lanką.

Celem umów jest rozwój współpracy partnerskiej przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania praw człowieka i promocji zasad demokracji.

Główne założenia współpracy dotyczą:

 • handlu, co ma przyczynić się do wzrostu, dywersyfikacji oraz liberalizacji wymiany handlowej. Strony umowy są zobowiązane do otwarcia swoich rynków oraz wzmocnienia współpracy celnej zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO),
 • gospodarki na rzecz poprawy środowiska przedsiębiorstw, dialogu między podmiotami gospodarczymi, wymiany informacji i kształcenia przedsiębiorców,
 • zrównoważonego rozwoju, w szczególności na rzecz postępu społecznego oraz walki z ubóstwem. UE powinna tym samym wspierać postępy swoich partnerów w obszarach zdrowia, edukacji, poprawy poziomu życia oraz na rzecz promowania roli kobiet w społeczeństwie,
 • rozwoju zasobów ludzkich, kwalifikacji zawodowych oraz promocji międzynarodowych norm godnej pracy,
 • rozwoju obszarów wiejskich, wzrostu wymiany handlowej produktów rolnych, rybołówstwa oraz hodowli, w tym poprzez poprawę środków sanitarnych i fitosanitarnych.

Umowy przewidują również cele szczegółowe w zależności od indywidualnych potrzeb każdego kraju partnerskiego na rzecz:

 • współpracy naukowej i technologicznej, która powinna prowadzić do poprawy pomocy technicznej z Pakistanem oraz Sri Lanką, norm kontroli oraz jakości Bangladeszu, realizacji wspólnych projektów, mobilności naukowców, wymiany informacji naukowej (szczególnie w sektorach biotechnologii, nowych materiałów oraz nauk o ziemi) z Indiami,
 • ochrony środowiska, przede wszystkim w celu wspierania Pakistanu i Nepalu w zarządzaniu zasobami naturalnymi, erozją oraz wylesianiem, Bangladeszu w zakresie redukcji ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych, Sri Lanki w prewencji zanieczyszczenia przemysłowego, Indii w opracowaniu i zastosowaniu prawodawstwa na rzecz środowiska, badaniach naukowych oraz kształceniu,
 • poprawyśrodowiska inwestycji prywatnych, z Indiami, Nepalem i Sri Lanką,
 • rozwoju przemysłu i usług z Indiami i Pakistanem,
 • ochrony praw własności intelektualnej z Indiami oraz Sri Lanką,
 • współpracy w dziedzinie informacji, kultury oraz komunikacji z Pakistanem i Bangladeszem,
 • promocji sektora energii z Indiami, Pakistanem oraz Nepalem, z uwzględnieniem ważności sektora dla ich rozwoju ekonomicznego oraz społecznego,
 • walki z handlem narkotykami oraz praniem brudnych pieniędzy, w szczególności z Pakistanem oraz Bangladeszem, poprzez specjalne środki walki przeciw produkcji oraz handlowi narkotyków, jak również prewencji uzależnień od narkotyków,
 • turystyki z Indiami, Pakistanem oraz Sri Lanką, przede wszystkim poprzez wymianę informacji i przeprowadzanie badań.

Kontekst

SAARC jest organizacją współpracy regionalnej założoną w 1985 r. w celu przyspieszenia rozwoju ekonomiczno-społecznego swoich państw członkowskich. Do SAARC należą: Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Indie, Malediwy, Nepal, Pakistan oraz Sri Lanka. UE posiada status członka obserwatora, podobnie jak Birma/Myanmar, Chiny, Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Iran, Japonia oraz Mauritius.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 94/578/WE, Republika Indii

1.8.1994

Dz.U. L 223 z 27.8.1994

Decyzja 95/129/WE, Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki

1.4.1995

Dz.U. L 85 z 19.4.1995

Decyzja 2004/870/WE, Islamska Republika Pakistanu

1.9.2004

Dz.U. L 378 z 23.12.2004

Decyzja 2001/332/WE, Ludowa Republika Bangladeszu

1.3.2001

Dz.U. L 118 z 27.4.2001

Decyzja 96/354/WE, Królestwo Nepalu

1.6.1996

Dz.U. L 137 z 8.6.1996

AKTY POWIĄZANE

Komunikat w sprawie wejścia w życie, w wymianie między Wspólnotą Europejską a krajami Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej (SAARC), przepisów przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 Komisji, zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1602/2000, w sprawie definicji pojęcia produktów pochodzących dla zastosowania preferencji taryfowych przyznanych przez Wspólnotę niektórym produktom pochodzącym z krajów rozwijających się (regionalna kumulacja pochodzenia) [Dz.U. C 265 z 15.9.2000].

See also

 • Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EN)
 • Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju i Współpracy – EuropeAid (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2011

Top