Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
W stronę partnerstwa strategicznego pomiędzy UE a Brazylią

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

W stronę partnerstwa strategicznego pomiędzy UE a Brazylią

Komisja Europejska proponuje strategiczne partnerstwo z Brazylią w kontekście intensyfikacji i rozszerzenia współpracy między tymi dwoma partnerami. Ścisła współpraca wzmocni stosunki dwustronne i umożliwi podejmowanie wspólnych wyzwań na szczeblu regionalnym (stabilność i dobrobyt w Ameryce Łacińskiej, stosunki z Mercosur) i globalnym (walka z ubóstwem, ochrona środowiska, energia itp.).

AKT

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2007 r. – „W stronę partnerstwa strategicznego pomiędzy UE a Brazylią” [COM(2007) 281 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Unia Europejska (UE) proponuje partnerstwo strategiczne jako podstawę wzmocnienia stosunków z Brazylią (inauguracja na szczycie w Lizbonie 4 lipca 2007 r.). To partnerstwo strategiczne ma na celu pogłębienie współpracy w obszarach wspólnego zainteresowania. Rola Brazylii na szczeblu regionalnym i międzynarodowym czyni z niej ważnego partnera UE.

Wspólny program

Na wzmocnieniu podejścia wielostronnego zależy zarówno UE, jak i Brazylii, ponieważ podejście takie jest szczególnie przydatne w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom. Wzmocniona współpraca na forum międzynarodowym (Narody Zjednoczone (EN) (ES) (FR), Światowa Organizacja Handlu (EN) (ES) (FR)) powinna być również rozpatrywana poprzez wspólne inicjatywy i przyjmowanie wspólnych pozycji. Ich działania powinny być również lepiej skoordynowane, podobnie jak operacje pokojowe, wsparcie dla globalnego systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej czy negocjacje w ramach rundy dauhańskiej.

Prawa człowieka, demokracja i dobre rządy są wspólnymi wartościami, których poszanowania obaj partnerzy promują poprzez międzynarodowe normy i instrumenty, przede wszystkim w ramach ONZ. Mimo to współpraca na rzecz promowania tych wartości powinna zostać udoskonalona.

Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju (MCR) (EN) (ES) (FR) oraz rozwoju regionalnego i społecznego stanowią inny obszar wspólnego zainteresowania. Ze względu na zaangażowanie Brazylii w zwalczaniu ubóstwa i nierówności obaj partnerzy mogliby wzmocnić swoją współpracę. Wspólne programy tematyczne realizowane przez nich w kontekście reform i rozwoju społecznego mogłyby być odpowiednimi instrumentami tej współpracy i mogłyby zostać rozszerzone na Wspólnotę Państw Portugalskojęzycznych (współpraca trójstronna). Brazylia wdrożyła także skuteczne polityki na rzecz rozwoju społecznego i regionalnego, przez co rozwój ten stał się mniej uzależniony od pomocy. Utrzymywanie się dysproporcji społecznych i regionalnych mogłoby stać się jednak przedmiotem wzmocnionego dialogu opartego na wymianie doświadczeń.

Posiadająca największe lasy tropikalne na świecie Brazylia jest kluczowym partnerem w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności w zakresie walki ze zmianami klimatu i ochrony bioróżnorodności. Partnerzy powinni podjąć współpracę w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej i realizacji celu zatrzymania spadku bioróżnorodności do 2010 r. oraz w zakresie negocjacji zmierzających do podpisania globalnego porozumienia na okres po 2012 r. Innymi wspólnymi wyzwaniami są także gospodarka wodna, ochrona środowiska morskiego, zwalczanie zanieczyszczenia rtęcią i zrównoważone modele konsumpcji i produkcji.

Kontynuacja dialogu w dziedzinie energii zapoczątkowanego w 2007 r. umożliwi wzmocnienie współpracy prawnej i technicznej oraz otwarcie nowych perspektyw dla bezpieczeństwa, rentowności i efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. W związku ze strukturą koszyka energetycznego UE do 2020 r. energie odnawialne i biopaliwa, w dziedzinie których Brazylia odgrywa wiodącą rolę, stanowią także wspólne wyzwania.

Stabilność i dobrobyt w Ameryce Łacińskiej skorzystają na współpracy obu partnerów. Brazylia już teraz odgrywa kluczową rolę w tej dziedzinie na poziomie dwustronnym i regionalnym. Z tego względu spójność społeczna stanowi wspólne ramy działania, niezależnie, czy dotyczy to konferencji w UE – ALC (Ameryka Łacińska i Karaiby) czy organizacji międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego.

Ze względu na swoją istotną pozycję i wpływy Brazylia odgrywa czołową rolę w zakresie integracji regionalnej w organizacji Mercosur, która będzie mogła korzystać z doświadczeń UE w ramach partnerstwa strategicznego. Integracja Mercosur (EN) (ES) (FR) stanowi również wyzwanie dla UE, która chce wzmocnić stosunki z tą organizacją w drodze kompleksowej, zrównoważonej umowy.

Dwustronne stosunki handlowe i gospodarcze powinny być także wzmocnione. Partnerstwo strategiczne umożliwi wzmocnienie współpracy i dialogu w obszarach wspólnego zainteresowania i obszarach mających wpływ na zatrudnienie i spójność społeczną. Jasne i stabilne ramy, dwustronne umowy i udział Brazylii w niektórych programach są także sposobami intensyfikacji relacji. Nacisk zostanie położony na handel i inwestycje połączone z poprawą dostępu do rynków, kwestie gospodarczych i finansowe, społeczeństwo informacyjne i potencjał technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), transport lotniczy i morski, naukę, technologię i priorytetowe innowacje, jak również nawigację satelitarną (Galileo).

W sprawach sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa UE i Brazylia powinny współpracować w celu zwalczenia przestępczości zorganizowanej, korupcji, nielegalnej imigracji i handlu narkotykami w ramach umów dwustronnych i wielostronnych. Porozumienie w sprawie zwolnienia z obowiązku wizowego na krótkie okresy powinno zostać zawarte w celu zapewnienia równego wzajemnego traktowania obywateli Brazylii i Europy.

Zbliżanie ludności jest jeszcze jednym aspektem partnerstwa strategicznego. Wymiany w dziedzinie szkolnictwa wyższego wspierane przez programy wspólnotowe (ALßAN (EN) (ES) (FR), Erasmus Mundus i ALFA (EN) (ES) (FR)) powinny zostać zintensyfikowane. Różnorodność kulturowa i językowa mogłaby być w dalszym ciągu wspierana na forach międzynarodowych, takich jak UNESCO. Kontakty między społeczeństwami obywatelskimi i przedsiębiorstwami obu stron powinny być również wspierane w ramach programu „Młodzież w działaniu” lub przy okazji szczytów.

Kontekst

Strategiczne partnerstwo umożliwi pogłębienie stosunków między UE a Brazylią, które obecnie są oparte na umowie ramowej o współpracy z 1992 r. oraz na umowie ramowej o współpracy UE z Mercosur z 1995 r.

AKTY POWIĄZANE

Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu UE – Brazylia w dniu 4 lipca 2007 r. w Lizbonie (EN). Na pierwszym szczycie w Lizbonie 4 lipca tego roku UE i Brazylia zapoczątkowały strategiczne partnerstwo, którego zastosowanie powinno być oparte o plan działania. Partnerzy zobowiązali się do wspólnego udzielania odpowiedzi na globalne wyzwania (pokój i bezpieczeństwo, reformy ONZ, walka z ubóstwem, ochrona środowiska, energia, zmiany klimatyczne itp.) poprzez wzmocnienie dialogu politycznego, a także poprzez wspieranie podejścia wielostronnego. Jednocześnie strony uzgodniły, że będą wzmacniać dialog w sprawach polityk sektorowych (transport morski, społeczeństwo informacyjne, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój) i podejmować nowe dialogi (energia, zatrudnienia i sprawy społeczne, rozwój regionalny, kultura i edukacja) oraz że ustanowią mechanizm konsultacji w kwestiach sanitarnych i fitosanitarnych. Strony zobowiązały się także do rozszerzenia i pogłębiania stosunków handlowych i gospodarczych (liberalizacja handlu, ułatwienia dla inwestycji, zawarcie układu o stowarzyszeniu UE z Mercosur, rozpoczęcie dialogu na temat kwestii makroekonomicznych i finansowych itp.).

See also

  • Więcej informacji na temat szczytu UE – Brazylia w dniu 4 lipca 2007 r. w Lizbonie (EN)

Ostatnia aktualizacja: 19.12.2007

Top