Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Szczególne partnerstwo z Republiką Zielonego Przylądka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Szczególne partnerstwo z Republiką Zielonego Przylądka

Unia Europejska (UE) dąży w kontekście umowy z Kotonu do wzmocnienia stosunków z Republiką Zielonego Przylądka na podstawie specjalnego partnerstwa. Będzie ono koncentrować się zwłaszcza na współpracy na poziomie politycznym oraz w zakresie bezpieczeństwa, integracji regionalnej, społeczeństwa opartego na wiedzy i walki z ubóstwem.

AKT

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie przyszłości stosunków między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka [COM(2007) 641 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Republikę Zielonego Przylądka i UE łączą powiązania historyczne, międzyludzkie, religijne, językowe i kulturowe. Republika Zielonego Przylądka i UE podzielają te same podstawowe wartości społeczne i polityczne, takie jak obrona demokracji i praw człowieka, szerzenie ładu politycznego i gospodarczego, pokoju, bezpieczeństwa, a także walka z terroryzmem i przestępczością. Mają one w szczególności wspólne priorytety w walce z nielegalnym handlem narkotykami i nielegalną imigracją, w związku z czym Republika Zielonego Przylądka powinna zacieśnić współpracę policyjną i sądową w UE.

Szczególne partnerstwo UE z Republiką Zielonego Przylądka

W obliczu rosnącego zainteresowania Republiki Zielonego Przylądka zbliżeniem z UE, w szczególności z jej regionami najbardziej oddalonymi (RNO) na Atlantyku Północnym (Azory, Madera i Wyspy Kanaryjskie) oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wspólne interesy UE i Republiki Zielonego Przylądka w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i rozwoju, Komisja proponuje zawarcie specjalnego partnerstwa. Ma ona na celu wzmocnienie współpracy i konwergencji politycznej między obiema stronami, w kontekście realizacji porozumienia z Kotonu.

Proponowane partnerstwo ma na celu:

 • wzmocnienie dialogu politycznego między obiema stronami w oparciu o plan działań obejmujący priorytety wyznaczone w procesie przygotowywania szczególnego partnerstwa, w którym zostaną zawarte instrumenty współpracy określone w umowie z Kotonu,
 • poszukiwanie form współpracy, które będą komplementarne do tradycyjnych działań realizowanych w ramach umowy z Kotonu,
 • promowanie procesu opartego na elastycznym planie działania umożliwiającym stopniowe dostosowywanie go do zmian zachodzących w Republice Zielonego Przylądka oraz w charakterze stosunków z Unią Europejską i z krajami trzecimi.
 • poczynienie dalszych postępów w dziedzinie sprawowania dobrych rządów w Republice Zielonego Przylądka,
 • wspieranie zacieśnienia stosunków Republiki Zielonego Przylądka z regionami najbardziej oddalonymi i resztą UE, przy jednoczesnym wzmożeniu stosunków Republiki Zielonego Przylądka z Afryką Zachodnią i Wspólnotą Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS),
 • promowanie dostosowywania do norm i standardów europejskich w celu lepszego wykorzystania porównawczej przewagi kraju.

Partnerstwo to otwiera nowe perspektywy, umożliwiające w szczególności:

 • wzmocnienie współpracy między obiema stronami na poziomie politycznym, gospodarczym, handlowym, administracyjnym i sądowym,
 • zapewnienie zbliżenia ustawodawstwa w zakresie przepisów regulujących kwestie ekonomiczne i techniczne,
 • zaoferowanie Republice Zielonego Przylądka, w ramach jej zbliżenia z RNO, dostępu do rynku wewnętrznego UE oraz możliwości stopniowego uczestnictwa w politykach i programach UE,
 • wspieranie działań mających na celu harmonizację przepisów Republiki Zielonego Przylądka z dorobkiem wspólnotowym w obszarach objętych planem działania.

Plan działania w zakresie partnerstwa, przedstawiający ogólne ramy strategiczne, jest oparty na następujących filarach:

 • polityka dobrych rządów prowadzona przez Republikę Zielonego Przylądka, w szczególności skierowana na konsolidację demokracji, państwo prawa i udział społeczeństwa obywatelskiego. Szczególne znaczenie dla partnerstwa będą miały kwestie związane z prawami dzieci i kobiet, integracją imigrantów i zapobieganiem przemocy domowej oraz z reformą wymiaru sprawiedliwości i finansów publicznych,
 • bezpieczeństwo i stabilność, w szczególności poprzez działania prowadzone na bazie transgranicznej i regionalnej w obszarach walki z międzynarodową przestępczością zorganizowaną, skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i bezpieczeństwa morskiego,
 • integracja regionalna, zarówno na poziomie RNO (w tym poprzez uczestnictwo kraju w programie współpracy transnarodowej „Madera – Azory – Wyspy Kanaryjskie” na lata 2007–2013 i w mechanizmach współpracy w ramach RNO) jak i na poziomie Afryki Zachodniej (poprzez uwzględnienie specyficznych cech Republiki Zielonego Przylądka w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym oraz wykorzystanie środków pochodzących z regionalnych programów indykatywnych EFR, Europejski Fundusz Rozwoju),
 • dostosowanie polityk w zakresie norm technicznych i standardów w sektorach objętych planem działania,
 • dążenie do „społeczeństwa opartego na wiedzy” poprzez wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego dzięki kształceniu, badaniom oraz technologom informacyjnym i komunikacyjnym,
 • walka z ubóstwem, w szczególności poprzez działania związanie z ochroną środowiska naturalnego, ochroną zasobów naturalnych oraz zachowaniem środowiska morskiego, w tym poprzez wzmocnioną współpracę w dziedzinie rybołówstwa.

Realizacja planu działania będzie finansowana przede wszystkim przez EFR oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER) w ramach programu „Madera – Azory – Wyspy Kanaryjskie” na lata 2007–2013. Ponadto z budżetu ogólnego Wspólnoty Europejskiej będą wspierane konkretne działania, w tym programy tematyczne finansowane przez instrument współpracy na rzecz rozwoju oraz działania finansowane przez instrument na rzecz stabilności, instrument na rzecz promowania praw człowieka i demokracji i instrument na rzecz pomocy humanitarnej. Finansowanie to uzupełnia środki własne rządu Republiki Zielonego Przylądka.

Plan działania będzie obowiązywał przez czas nieokreślony i będzie podlegał regularnemu przeglądowi. Jego monitorowanie i realizację na poziomie politycznym i technicznym będzie zapewniać „Trójka” UE.

AKTY POWIĄZANE

Konkluzje Rady w sprawie przyszłości stosunków między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka. Rada do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych – 19 listopada 2007 r. [Nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 08.01.2008

Top