Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wspieranie rozwoju rolnictwa w Afryce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Wspieranie rozwoju rolnictwa w Afryce

Unia Europejska zamierza wspierać rozwój rolnictwa w Afryce w ramach długoterminowej współpracy, w tym współpracy z afrykańskimi organizacjami na poziomie regionalnym i kontynentalnym. To wsparcie umożliwi wzmocnienie rozwoju sektora, w szczególności przez poprawę polityki rolnej i wspieranie dobrych rządów.

Współpraca będzie koncentrować się na Afryce Subsaharyjskiej, gdzie rozwój rolnictwa jest najważniejszy dla osiągnięcia milenijnych celów rozwoju na rzecz ograniczenia ubóstwa i głodu.

AKT

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 24 lipca 2007 r. – Wspieranie rozwoju rolnictwa w Afryce Wniosek dotyczący współpracy na szczeblu kontynentalnym i regionalnym na rzecz rozwoju rolnictwa w Afryce [COM(2007) 440 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Rolnictwo * oraz rozwój obszarów wiejskich są kluczowe dla ograniczenia ubóstwa i osiągnięcia milenijnych celów rozwoju (MCR) w Afryce. Rolnictwo odgrywa kluczową rolę dla wzrostu gospodarczego na kontynencie, dostarczając jedną trzecią produktu krajowego brutto (PKB) i tworząc większość miejsc pracy. Z rolnictwem są ponadto związane kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, dostępność ekonomiczna usług społecznych na obszarach wiejskich oraz ochrona ekosystemów i różnorodności biologicznej.

W celu wspierania rozwoju rolnictwa w Afryce Unia Europejska (UE) proponuje ramy dla współpracy z Unią Afrykańską (UA) na poziomie kontynentalnym i regionalnym. Skupiając się na rozwijaniu możliwości i instytucjonalnym wzmacnianiu organizacji regionalnych i kontynentalnych, współpraca ta będzie uzupełniać i stymulować rozwój rolnictwa na szczeblu krajowym. Ogólnie rzecz biorąc, sektor publiczny powinien odgrywać bardziej skuteczną rolę w dziedzinie rolnictwa, w szczególności poprzez zapewnianie odpowiednich ram prawnych i interweniowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości na rynku.

Współpraca opierać się będzie na zasadach określonych w konsensusie w sprawie rozwoju i strategii dla Afryki oraz na priorytetach określonych przez kompleksowy program rozwoju rolnictwa w Afryce (Comprehensive Africa Agriculture Development Programme, CAADP) (EN) zainicjowany przez UA i Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki (NEPAD (EN) (FR)). Będzie to także prowadzone w trosce o harmonizację i koordynację donatorów zgodnie z postanowieniami deklaracji paryskiej (EN) (FR), i spójność z innymi politykami UE, szczególnie w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa, handlu, ochrony konsumentów i energii.

W zależności od priorytetów określonych w CAADP Komisja proponuje następujące obszary współpracy:

 • włączenie rolnictwa do programów rozwoju na poziomie krajowym, regionalnym i kontynentalnym poziomie w celu opracowania spójnych polityk rozwoju, strategii i budżetów rozwoju,
 • wzmacnianie zdolności zarządzania sektorem rolnictwa w celu ułatwienia rozwoju rolnictwa opartego o małe gospodarstwa w kierunku rentownych gospodarstw rodzinnych zapewniających zrównoważony rozwój. Proponowane środki mają na celu w szczególności zapewnienie spójności pomiędzy regionalnymi i krajowymi politykami rolnymi oraz wspieranie partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym. Współpraca obejmuje również regionalne i kontynentalne organizacje reprezentujące producentów oraz organizacje zawodowe w celu wzmocnienia ich zdolności do uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji polityk,
 • rozwój badań rolniczych i systemów wiedzy poprzez promowanie intensywniejszego korzystania z istniejących innowacji, ułatwienie dostępu do wiedzy i poprawę koordynacji rolnych programów badawczych na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Rozwój ten umożliwi zrównoważone podniesienie wydajności sektora rolnictwa oraz zwiększenie wartości odżywczej produktów rolnych,
 • poprawa funkcjonowania regionalnych rynków produktów rolnych w celu umożliwienia dostępu do rentownych rynków i zapewnienia konsumentom bezpieczeństwa żywnościowego. Chodzi tu o ułatwienie fizycznego dostępu do rynków, wykorzystanie możliwości handlowych oraz stworzenie odpowiednich ram prawnych i regulacyjnych (np. w dziedzinie środków sanitarnych i fitosanitarnych),
 • wzmocnienie skutecznego gospodarowania zasobami naturalnymi w celu zapewnienia rentownego i zrównoważonego wykorzystania zasobów (grunty, rybołówstwo, leśnictwo). Obejmuje to w szczególności formułowanie wytycznych regionalnych i kontynentalnych oraz współpracę w dziedzinie przeciwdziałania nielegalnemu wykorzystaniu zasobów,
 • zwiększenie rentowności sektora produkcji zwierzęcej poprzez poszerzanie wiedzy w zakresie zwalczania chorobom w celu zmniejszenia śmiertelności zwierząt i poprawy profilaktyki. Współpraca ma również na celu poprawę wykorzystania gruntów i stawienie czoła problemom środowiskowym związanych z chowem zwierząt,
 • zmniejszenie ryzyka związanego z wahaniami cen, brakiem stabilności na rynku, zmianami klimatu i klęskami żywiołowymi. Przewidywane środki obejmują rozwijanie potencjału w zakresie gotowości na wypadek katastrof, zapobiegania takim katastrofom i zdolności reagowania oraz lepszy dostęp do międzynarodowych rynków ubezpieczeniowych.

Wdrożenie współpracy będzie się opierać na wielu partnerach, w szczególności Komisji UA, NEPAD i regionalnych wspólnotach gospodarczych (REC).

Jej koordynacja będzie zapewniana na trzech poziomach:

 • z instytucjami afrykańskimi w ramach CAADP. Na tym poziomie kluczową rolę będą odgrywać Komisja UA i NEPAD,
 • z innymi donatorami, poprzez globalną platformę donatorów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Global Donor Platform for Rural Development, GDPRD) (EN), której członkami jest Komisja i wiele państw członkowskich,
 • w UE, poprzez poprawę wymiany informacji i rozwijania wspólnych inicjatyw na rzecz pomocy w rozwoju rolnictwa w Afryce.

Kontrola współpracy będzie zapewniana przez platformę partnerstwa CAADP oraz Forum Partnerstwa z Afryką (AFP (EN) (FR)). GDPRD będzie zapewniał kontrolę projektów i programów finansowanych przez donatorów oraz harmonizację i koordynację.

Przydatność strategicznych kierunków współpracy w dziedzinie rolnictwa będzie ponadto przedmiotem tego samego procesu ponownej oceny, co ogólny program współpracy z Unią Afrykańską.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Rolnictwo: pojęcie obejmuje uprawy, hodowlę, rybactwo i leśnictwo.

Ostatnia aktualizacja: 07.11.2007

Top