Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerstwo UE i Afryki na rzecz infrastruktury

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Partnerstwo UE i Afryki na rzecz infrastruktury

Afryka potrzebuje infrastruktury kluczowej dla wzrostu gospodarczego oraz rozwoju ludzkiego i społecznego. W związku z tym Komisja ustanawia partnerstwo z Afryką w celu rozwijania głównych sieci infrastrukturalnych. To partnerstwo stanowi główny element strategii Unii Europejskiej dla Afryki przyjętej w grudniu 2006 r.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2007 r. – Tworzenie infrastruktury w Afryce: Partnerstwo UE i Afryki na rzecz infrastruktury [COM(2006) 376 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Infrastruktura w Afryce: inwentaryzacja

Ograniczony dostęp do transportu, telekomunikacji, energii i wody pitnej jest główną przeszkodą dla ograniczania ubóstwa i realizacji milenijnych celów rozwoju (MCR) w Afryce. Rozwój odpowiedniej infrastruktury i związanych z nią usług umożliwia wzrost gospodarczy, pobudza handel i integrację regionalną.

Afrykańskie systemy transportu pozostają słabo rozwinięte, ponieważ przepływ ludzi i towarów jest oparty zasadniczo na transporcie drogowym, w którym połączenia i usługi są niewystarczające. Potencjał energetyczny kontynentu jest wysoki, lecz wykorzystywany w sposób nieefektywny. Zasoby wody są nierównomiernie rozmieszczone i podlegają znacznym wahaniom sezonowym. Ponadto większość populacji nie ma dostępu do czystej wody i podstawowych urządzeń sanitarnych. Oprócz tego dostęp do usług telekomunikacyjnych jest drogi i nierówny, a rozziew cyfrowy w Afryce jest największy na świecie.

W latach 90. XX w. rządy afrykańskie i państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) stopniowo zmniejszały środki przeznaczone na rozwój infrastruktury na kontynencie afrykańskim. W związku z tym konieczna jest większa liczba inwestycji. UE zamierza nadal kontynuować drogę wyznaczoną przez już osiągnięte postępy poprzez współpracę między Komisją, rządami afrykańskimi i innymi donatorami. Na przykład rozwój handlu i regionalnej integracji gospodarczej skorzystały ze wzmocnienia podstawowej sieci dróg i portów morskich.

Stawianie czoła wyzwaniom dzięki patnerstwu

W obliczu tych wyzwań UE ustanawia partnerstwo z Afryką w celu rozwijania głównych sieci infrastrukturalnych na kontynencie afrykańskim. Partnerstwo to opiera się na strategii UE dla Afryki oraz na celach określonych w krótkoterminowym planie działań w dziedzinie infrastruktury (i-STAP) Unii Afrykańskiej (UA) i NEPAD (Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki).

Partnerstwo skupia się głównie na infrastrukturze umożliwiającej wzajemne połączenia na poziomie kontynentalnym i regionalnym w Afryce, a mianowicie na kwestiach dotyczących:

 • transportu (sieci drogowe i kolejowe, porty, szlaki żeglugi morskiej i śródlądowej, transport powietrznego) w celu zmniejszenia kosztów i poprawy jakości usług,
 • wody i kanalizacji sanitarnej w celu poprawy gospodarowania zasobami wodnymi na poziomie lokalnym, krajowym i na poziomie basenów transgranicznych oraz poprawy dostępu do wody pitnej i odpowiednich warunków sanitarnych,
 • energii, aby umożliwić rozbudowę sieci, dystrybucję na obszarach wiejskich oraz poprawę połączeń transgranicznych,
 • technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w celu zapewnienia odpowiedniego dostępu do przystępnych cenowo technologii poprzez wspieranie reformy regulacyjnej, tworzenie potencjału i rozwój infrastruktury szerokopasmowej.

Partnerstwo to wspiera zarówno inwestycje w infrastrukturę fizyczną, środki rozwoju instytucjonalnego oraz wzmacnianie potencjału, jak i środki mające na celu wspieranie polityki i ram regulacyjnych na poziomie krajowym.

Afryka może również korzystać z doświadczeń zdobytych przez UE przy tworzeniu transeuropejskich sieci (TEN) infrastruktury regionalnej, w szczególności z metodologii określania projektów priorytetowych oraz zasad określających konsensus w zakresie harmonizacji ram regulacyjnych.

Działania w ramach partnerstwa są prowadzone w trosce o zachowanie spójności między inwestycjami w skali kontynentalnej i regionalnej oraz krajowymi strategiami na rzecz rozwoju infrastruktury oraz ograniczania ubóstwa. W związku z tym partnerstwo to działa na trzech poziomach:

 • na poziomie kontynentalnym, UA-NEPAD koordynuje ustalanie priorytetów kontynentalnych i regionalnych,
 • na poziomie regionalnym, Regionalne programy orientacyjne wspierają ramy polityczne regulacyjne, które towarzyszą inwestycjom w infrastrukturę fizyczną,
 • na poziomie krajowym, UA-NEPAD oraz delegacje UE wspólnie nadzorują działania krajowe, które przyczyniają się do realizacji celów partnerstwa.

Finansowanie działań w ramach partnerstwa opiera się na wielu instrumentach:

 • regionalnych i krajowych pakietach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) na kwotę 5,6 mld EUR. Ta kwota oznacza istotny wzrost środków przeznaczanych dotychczas przez EFR na infrastrukturę w Afryce (3,75 mld EUR w ramach 9. EFR),
 • środkach własnych AKP, w tym przyznanych w ramach instrumentów w dziedzinie energii i wody,
 • nowym funduszu powierniczym ustanowionym przez UE i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), mającym na celu w szczególności inwestowanie w infrastrukturę transgraniczną. Fundusz ten jest finansowany przez Komisję, zainteresowane państwa członkowskie i instytucje finansujące rozwój w Europie i Afryce. W fazie początkowej w latach 2006–2007 otrzymał on 87 mln EUR, które zostaną rozdzielone w formie dotacji Wspólnoty i państw członkowskich oraz 260 mln EUR, które zostaną rozdzielone w postaci pożyczek z EBI.

Aby zapewnić powodzenie partnerstwa, niezbędna jest skuteczna koordynacja między Komisją, państwami członkowskimi i innymi inicjatywami i organami międzynarodowymi, takimi jak Bank Światowy i EBI. Ta koordynacja powinna uzupełniać odpowiedzialność beneficjentów za projekt, w szczególności poprzez polityczne zobowiązanie rządów do sprawowania dobrych rządów we wszystkich sektorach infrastruktury. Jest również wspierany udział sektora prywatnego w partnerstwie.

Kluczowe dane zawarte w akcie

 • Ludność w Afryce bez dostępu do czystej wody: 42%.
 • Ludność bez dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych: 60%.
 • Ludność bez dostępu do energii elektrycznej: ponad 80%.
 • Potencjał hydroenergetyczny przetwarzany na energię elektryczną 7%.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2007

Top