Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sposób sprawowania rządów w świetle konsensusu w sprawie polityki rozwoju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sposób sprawowania rządów w świetle konsensusu w sprawie polityki rozwoju

Milenijne cele rozwoju (MCR) nie mogą być osiągnięte bez dobrego sprawowania rządów. Niniejszy dokument proponuje wzmocnienie wsparcia Unii Europejskiej (UE) dla dobrego sprawowania rządów w krajach rozwijających się i wzywa Wspólnotę i państwa członkowskie do zharmonizowania swoich wysiłków w tej dziedzinie.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i do Komitetu Regionów z dnia 30 sierpnia 2006 r. – Sposób sprawowania rządów w świetle konsensusu europejskiego w sprawie polityki rozwoju W stronę zharmonizowanego podejścia w Unii Europejskiej [COM(2006) 421 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

W ramach europejskiego konsensusu w sprawie polityki rozwoju, który podkreślił znaczenie uwzględnienia koncepcji rządów demokratycznych w każdym programie sektorowym, Komisja proponuje Unii Europejskiej (UE) wspólne podejście do sprawowania rządów.

Nowe podejście

Komisja podkreśla znaczenie podjęcia kwestii sposobu sprawowania rządów w ramach szerszego podejścia z uwzględnieniem wszystkich jego wymiarów (politycznych, gospodarczych, środowiskowych i społecznych). Dobre sprawowanie rządów wykracza bowiem poza walkę z korupcją i obejmuje aspekty takie jak dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i sprawiedliwości, pluralizm mediów, funkcjonowanie parlamentów, zarządzanie finansami publicznych i gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Aby zachęcać kraje rozwijające się do zintensyfikowania wysiłków na rzecz reform, podejście zaproponowane przez Komisję jest skoncentrowane na dialogu politycznym, poszanowaniu zaakceptowania reform przez rządy i obywateli krajów partnerskich, a także na środkach zachęty. Określenie reform i środków wsparcia odpowiednich do sytuacji każdego z krajów wymaga oceny sprawowania rządów w danym kraju. Ocena ta wymaga podejścia partycypacyjnego, które zachęca podmioty lokalne (w tym rząd i społeczeństwo obywatelskie) do rozwijania własnych narzędzi i możliwości analitycznych.

Zakładając uprzednie stworzenie odpowiednich warunków kontroli demokratycznej, zarządzania finansami oraz rozwoju instytucjonalnego, wsparcie budżetowe umożliwia wzmacnianie rządów i instytucji na szczeblu centralnym i lokalnym. Komisja podkreśla zwiększone korzystanie z niego i fakt, że umożliwia ono stawianie czoła problemom związanym z brakiem legitymacji politycznej i niskimi możliwościami, które są charakterystyczne dla wielu krajów rozwijających się, w szczególności państw niestabilnych.

Skuteczność tego nowego podejścia jest związana z faktem, że donatorzy mogą działać w sposób skoordynowany i zharmonizowany, w szczególności w zakresie narzędzi analitycznych w dziedzinie zarządzania i strategii reagowania. W tym kontekście Państwa Członkowskie i Komisja poczyniły postępy w sprawie wspólnego programowania i opracowały kodeks postępowania w sprawie komplementarności i podziału pracy.

Kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP)

Kwestie sposobu sprawowania rządów są już częścią regularnego dialogu politycznego z krajami AKP i wsparcie dla nich zostanie wzmocnione. W programie 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), na programy w tej dziedzinie została przeznaczona kwota 870 milionów EUR (10% planowanych pakietów). Ponadto 10. EFR przewiduje stworzenie rezerwy motywacyjnej w kwocie 3 mld EUR, podzielonej na pakiety krajowe (2,7 mld EUR) i fundusz regionalny (300 mln EUR). Dostęp danego kraju do rezerwy jest uzależniony od wyników rozmów z Komisją dotyczących jego planu sprawowania rządów. W tym kontekście profil sprawowania rządów będzie ustalany dla każdego państwa osobno.

Ponadto sprawowanie rządów jest włączone jako temat przekrojowy we wszystkie dziedziny współpracy. Będzie im towarzyszyć wdrażanie nowych sposobów postępowania z uwzględnieniem nowych postanowień porozumienia z Kotonu i regionalnych strategii przyjętych dla Afryki, Karaibów i regionu Oceanu Spokojnego.

W przypadku Afryki kwestia sprawowania rządów jest również włączona w dialog i współpracę między instytucjami afrykańskimi i instytucjami UE. Komisja proponuje zwiększenie wsparcia dla instytucji Unii Afrykańskiej i afrykańskiego mechanizmu wzajemnej oceny (APRM) w ramach Nowego Partnerstwa dla Rozwoju Afryki (NEPAD).

Inne państwa rozwijające się

UE wspiera promowanie demokracji, praw człowieka i dobrych rządów we wszystkich innych krajach rozwijających się zgodnie ze strategiami opracowanymi na podstawie specyfiki każdego regionu.

We współpracy z krajami objętymi polityką sąsiedztwa wybierane są i przyjmowane wspólnie z zainteresowanymi krajami priorytetowe obszary dla wsparcia finansowego z UE na podstawie planów działania skoncentrowanych na sprawowaniu rządów. Postępy poczynione w poszczególnych dziedzinach dotyczących sprawowania rządów podlegają regularnej kontroli. Ponadto sprawowanie rządów jest wspierane przez mechanizmy współpracy takie jak współpraca bliźniacza, TAIEX czy inicjatywa SIGMA, które zostały pierwotnie opracowane w kontekście rozszerzenia. Dalsze wsparcie dla promowania reform politycznych i gospodarczych w tych krajach jest zapewniane przez nowy instrument wspierania ładu.

W komunikacie z 2005 r. Komisja zobowiązała się już do wspierania dobrego sprawowania rządów w krajach Ameryki Łacińskiej. W związku z tym Komisja zamierza dalej wspierać modernizację państw w tym regionie zgodnie z podejściem dostosowanym do potrzeb danego kraju, które różnią się w zależności od stopnia ich stabilności. Komisja będzie również wspierać integrację regionalną, która, zakładając ustanowienie i egzekwowanie wspólnych przepisów, stanowi istotne narzędzie wspierania dobrego sprawowania rządów w dziedzinie gospodarki i handlu.

W Azji UE będzie kontynuować dialog z Chinami i Indiami. W przypadku krajów Azji Środkowej dialog polityczny na poziomie regionalnym i dwustronnym dopełnia obecność specjalnego sprawozdawcy ds. rządów demokratycznych. Ponadto sposób sprawowania rządów jest jednym z przedmiotów współpracy ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz nieformalnego dialogu w ramach procesu spotkania Azja–Europa (ASEM). W programie na lata 2007–2013 sprawowanie dobrych rządów jest tematem przekrojowym we wszystkich działaniach współpracy w krajach regionu, jak również głównym sektorem współpracy z wieloma spośród tych krajów.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat z dnia 20 października 2003 r. Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: sprawowanie rządów i rozwój [COM(2003) 615 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 11.10.2007

Top