Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wzmocnienie stabilności i dobrobytu na Bałkanach Zachodnich

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Wzmocnienie stabilności i dobrobytu na Bałkanach Zachodnich

Bałkany Zachodnie wpisują się w proces rozszerzenia w perspektywie ich przyszłego przystąpienia do Unii Europejskiej (UE). Europejskie aspiracje krajów tego regionu wymagają jednak jeszcze poczynienia wielu kroków. UE zobowiązała się do określenia z krajami tego regionu odpowiedniej polityki ramowej w następstwie procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz monitorowania agendy z Salonik. Realizacja tej polityki ramowej wymaga jednak podjęcia dodatkowych wysiłków w celu wykonania ostatnich kroków niezbędnych do zapewnienia stabilności i dobrobytu w regionie.

AKT

Komunikat komisji z dnia 27 stycznia 2006 r.: Bałkany Zachodnie na drodze do UE: umacnianie stabilności i dobrobytu [COM(2006) 27 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja przedstawia ocenę realizacji agendy z Salonik (EN), przyjętej w 2003 r., przez Unię Europejską (UE) i kraje Bałkanów Zachodnich.

Komisja przedstawia również zalecenia dotyczące wzmacniania i kontynuowania postępu, które należy wdrożyć na podstawie procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz agendy z Salonik

Postępy te sprzyjają zacieśnianiu związków między UE a tymi krajami, w szczególności w kontekście ich perspektyw europejskich.

Przegląd wdrożenia agendy z Salonik

Większość zobowiązań podjętych w ramach agendy z Salonik była przestrzegana zarówno przez UE, jak i kraje Bałkanów Zachodnich.

Dialog polityczny i współpraca w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) zostały wzmocnione, w szczególności w zakresie dostosowania krajów regionu do wspólnych stanowisk, działań i deklaracji wynikających z WPZiB. Zostało powołane polityczne forum UE–Bałkany Zachodnie, a dwustronny dialog polityczny został rozszerzony na wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich.

UE udziela swojego wsparcia dla wzmacniania instytucji i rozwijania struktur gospodarczych i handlowych państw w regionie, w szczególności poprzez wspieranie ich uczestnictwa w programach i agencjach wspólnotowych, poprzez ich udział w Europejskiej karcie małych przedsiębiorstw lub przez opracowywanie preferencyjnych środków handlowych. Dialog w kwestiach gospodarczych między Komisją i każdym z krajów Bałkanów Zachodnich jest prowadzony regularnie.

Zostały także dokonane postępy w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, w szczególności dzięki wsparciu Wspólnoty.

UE kontynuuje misję utrzymywania pokoju i zapobiegania konfliktom w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie w ramach WPZiB oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP). UE wspiera ponadto aktywnie misję ONZ w Kosowie (UNMIK) i ściśle współpracuje z tymczasowymi instytucjami samorządowymi.

Niezbędne są jednak dalsze wysiłki w zakresie powrotu uchodźców, pojednania poprzez edukację i ogólniej, w zakresie rozwoju społecznego i kultury. Ważne znaczenie ma również współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii (MTKJ).

Konieczność realizacji wielu działań

Komisja podkreśla konieczność wspierania handlu i inwestycji oraz rozwoju gospodarczego i społecznego. W tym kontekście już rozpoczęty proces reform w celu zapewnienia funkcjonowania rynku i konkurencyjności stanowi podstawę i niezbędne uzupełnienie stabilności gospodarczej i politycznej. Integracja gospodarcza i handlowa opiera się w szczególności na:

 • negocjacjach w sprawie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu (SAA) oraz autonomicznych środków handlowych stosowanych przez UE w odniesieniu do przywozu z regionu,
 • tworzeniu strefy diagonalnej kumulacji pochodzenia między UE i krajami Bałkanów Zachodnich, które zawarły układ o stabilizacji i stowarzyszeniu,
 • rozwoju regionalnej integracji handlowej,
 • przystąpieniu Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry i Serbii do Światowa Organizacja Handlu (OMC) (EN) (ES) (FR),
 • udziału krajów Bałkanów Zachodnich w przetargach organizowanych w ramach instrumentów przedakcesyjnych,
 • wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 • wspieraniu integracji społecznej i zatrudnienia oraz dialogu społecznego i walki z wykluczeniem.

Obywatele krajów Bałkanów Zachodnich z wyjątkiem Chorwacji podlegają obowiązkowi wizowemu przy wjeździe na terytorium UE. Komisja zamierza przedstawić Radzie projekt mandatu dla negocjacji tzw. umów o ułatwieniach dla Bałkanów Zachodnich w 2006 r. Umowy te będą związane z zawarciem umów o readmisji z tymi krajami.

Ponadto istnieją szczególne środki dotyczące wspierania wymiany studentów i naukowców z państw trzecich, w tym dwie dyrektywy z grudnia 2004 r. i października 2005 r.

Komisja pragnie zaznajomić z agendą europejską mieszkańców i instytucje z regionu Bałkanów Zachodnich.

Tak więc uczestnictwo w programach i w pracach agencji wspólnotowych powinno wspierać integrację regionu z UE, wymianę wiedzy i dobrych praktyk.

Przygotowanie administracji do integracji europejskiej w zakresie zdolności administracyjnej i sądowniczej krajów jest kluczowe, by zapewnić szybkie dostosowania przepisów krajowych do prawodawstwa wspólnotowego. Częścią działań w tym zakresie są projekty bliźniacze (delegowanie na dłuższy czas ekspertów i doradców z państw członkowskich do administracji odnośnych krajów), wsparcie zapewniane przez Biuro Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX) (DE) (EN) (FR) i programy pomocy w dziedzinie celnej i fiskalnej (CAFAO).

Współpraca regionalna jest przedmiotem dużego zaangażowania ze strony różnych podmiotów międzynarodowych, na przykład za pośrednictwem organizacji takich jak Pakt stabilności. Pomimo poczynionych postępów konieczne jest podejmowanie działań w zakresie współpracy regionalnej w dziedzinach, w których kraje Bałkanów Zachodnich są coraz bardziej związane z polityką UE, a mianowicie w dziedzinach:

 • sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Walka z przestępczością zorganizowaną i zarządzanie granicami są jednym z priorytetów, w szczególności w zakresie wzmacniania zdolności transgranicznej współpracy policji i urzędów celnych oraz pogłębienia współpracy regionalnej między prokuraturami regionalnymi w sprawach karnych dotyczących przestępczości zorganizowanej i korupcji,
 • współpracy parlamentarnej,
 • energetyki. Traktat wspólnoty energetycznej między UE a jej partnerami w regionie został podpisany w październiku 2005 r. Traktat ten ustanawia jednolite ramy w dziedzinie regulacji energetyki w celu wspierania rozwoju sieci energetycznych między krajami regionu i innymi partnerami międzynarodowymi,
 • współpracy w dziedzinie transportu lądowego i lotniczego,
 • środowiska naturalnego. Kraje regionu uczestniczą w Regionalnym planie odnowy środowiska, który jest w trakcie opracowywania oraz w Sieci oceny zgodności z prawem i egzekwowania prawa ochrony środowiska na Bałkanach (ECENA).
 • przyczynianie się do ochrony i obrony dziedzictwa kulturowego.

Komisja proponuje rozszerzenie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim na wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich jako uzupełnienie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim proponowanego dla krajów kandydujących (Rady Europejskiej w grudniu 2004 r. i Komunikat (2005) 290 wersja ostateczna z dnia 29 czerwca 2005). UE proponuje w ten sposób rozpoczęcie pogłębionego dialogu politycznego i kulturalnego z krajami regionu przy aktywnym uczestnictwie społeczeństwa obywatelskiego.

Kontekst

Nie zostały rozwiązane podstawowe kwestie dla przyszłości regionu, takie jak status Kosowa i reformy konstytucyjne w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii i Czarnogórze.

Ostatnia aktualizacja: 23.05.2011

Top