Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerstwo z Organizacją Narodów Zjednoczonych: pomoc rozwojowa i pomoc humanitarna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Partnerstwo z Organizacją Narodów Zjednoczonych: pomoc rozwojowa i pomoc humanitarna

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (COM(2001) 231 wersja ostateczna) – Budowanie efektywnego partnerstwa z Organizacją Narodów Zjednoczonych w zakresie rozwoju i spraw humanitarnych

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

 • Wzmocnienie partnerstwa pomiędzy Unią Europejską (UE) i Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) w zakresie rozwoju i spraw humanitarnych.
 • Szczególnym celem tego partnerstwa jest realizacja milenijnych celów rozwoju, zastąpionych w 2016 r. przez cele zrównoważonego rozwoju.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Partnerstwo pomiędzy UE i ONZ opiera się na wspólnym celu dotarcia do społeczności znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na skutek kryzysów wybuchających na całym świecie i podjęciu działań mających na celu ulżyć im w cierpieniu.
 • Projekty w zakresie pomocy rozwojowej i humanitarnej realizowane przez ONZ są koordynowane w bezpośredniej współpracy z odpowiednimi jednostkami Komisji Europejskiej (DG ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej i DG ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju – EuropeAid), EuropeAid odpowiada zaś za ogólną koordynację współpracy między ONZ i Komisją Europejską.
 • Ramowa umowa finansowo-administracyjna, ostatnio zmieniona w 2014 r., stanowi normy prawne stosowane do wszystkich porozumień pomiędzy UE i agencjami ONZ. UE i ONZ mogą dostosowywać swoje podejście do współpracy za sprawą:
  • sporządzania, w odniesieniu do każdego z państw, wieloletnich instrumentów programowych w ramach unijnej polityki zewnętrznej,
  • stworzenia nowego unijnego rozporządzenia finansowego zwiększającego elastyczność w odniesieniu do uczestnictwa w działaniach ONZ,
  • zreformowania ramowej umowy finansowo-administracyjnej pomiędzy UE i ONZ w zakresie zarządzania finansami, kontroli i audytu programów i projektów ONZ,
  • poprawy reprezentowania i obrony priorytetów polityki UE w ramach ONZ dzięki wielostronnemu systemowi zarządzania.
 • W niniejszym komunikacie określono dwa kluczowe warunki wzmocnienia współpracy pomiędzy UE i ONZ:
  • podział pracy pomiędzy UE, agencje ONZ i ich partnerów w oparciu o ich kompetencje oraz
  • nacisk na działania prorozwojowe w zakresie walki z ubóstwem.
 • W komunikacie zalecono też, by UE wspierała partnerskie organizacje ONZ, których działania są zgodne z priorytetami polityki UE, przy jednoczesnej koordynacji wieloletniego finansowania pochodzącego od różnych darczyńców i zwalczaniu nadużyć finansowych.

KONTEKST

UE (biorąc pod uwagę osobne wkłady krajów UE) przeznacza najwięcej funduszy do budżetu ONZ. UE i ONZ prowadzą wspólne działania na szczeblu ogólnoświatowym. Ich współpraca obejmuje większość dziedzin w ramach polityki zewnętrznej UE oraz wszystkie dziedziny objęte Kartą Narodów Zjednoczonych (pokój, bezpieczeństwo, prawa człowieka, sprawy gospodarcze i społeczne, rozwój, pomoc humanitarna i polityka handlowa).

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego – Budowanie efektywnego partnerstwa z Organizacją Narodów Zjednoczonych w zakresie rozwoju i spraw humanitarnych (COM(2001) 231 wersja ostateczna z 2.5.2001)

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016

Top