Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
W kierunku strategii na rzecz praw dziecka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

W kierunku strategii na rzecz praw dziecka

Komisja Europejska proponuje strategię na rzecz skutecznego propagowania i ochrony praw dziecka w ramach polityki wewnętrznej i zewnętrznej Unii Europejskiej oraz wspierania wysiłków państw członkowskich w tym zakresie.

AKT

Komunikat Komisji z 4 lipca 2006 r. – W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka [COM(2006) 367 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Prawa dziecka * stanowią integralną część praw człowieka, których Unia Europejska (UE) ma obowiązek przestrzegać zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka (EN) (FR) i jej protokołami fakultatywnymi, a także zgodnie z milenijnymi celami rozwoju i Europejską konwencją praw człowieka (EKPC). Ponadto UE uznała w sposób jednoznaczny prawa dziecka w karcie praw podstawowych.

Prawa dziecka nie są przestrzegane w sposób uniwersalny i wciąż zdarza się, że podstawowe potrzeby dzieciństwa nie są zaspokajane, np. prawo do odpowiedniego wyżywienia, podstawowej opieki medycznej i edukacji. Wiele dzieci jest ofiarami pracy przymusowej, handlu ludźmi lub zostaje zmuszonych do walki w konfliktach zbrojnych jako dzieci-żołnierze.

Wśród problemów istniejących w UE mamy: wykluczenie społeczne dzieci romskich, handel dziećmi, pornografię dziecięcą w Internecie czy podawanie dzieciom leków, które nie zostały poddane uprzednio odpowiednim testom.

Wobec tej sytuacji UE, od zawsze zaangażowana w ochronę praw człowieka, a zwłaszcza dziecka, ma wszystkie narzędzia potrzebne do tego, aby prawa dziecka były głównym elementem międzynarodowego programu prac, a także, aby zwrócić szczególną uwagę na potrzeby dzieci, opierając się przy tym na wartościach europejskiego modelu ochrony społecznej oraz na innych wdrażanych przez nią programach.

Na mocy niniejszego komunikatu Komisja proponuje strategię ochrony praw dziecka w ramach wewnętrznej i zewnętrznej polityki UE. Proponowana strategia skupia się na następujących celach:

 • wykorzystanie dotychczasowej polityki oraz istniejących instrumentów,
 • określenie priorytetów dla przyszłego działania UE,
 • regularne uwzględnianie praw dziecka we wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych politykach UE (włączanie określonej problematyki do nurtu polityki),
 • zapewnienie koordynacji i skutecznych mechanizmów konsultacyjnych,
 • zwiększenie możliwości i poszerzanie wiedzy fachowej na temat praw dziecka,
 • skuteczniejsza komunikacja w zakresie praw dziecka,
 • promowanie praw dziecka w ramach stosunków zewnętrznych.

Aby osiągnąć te cele, strategia przewiduje kilka środków, np.:

 • stworzenie jednego sześciocyfrowego numeru telefonu (zaczynającego się od 116) na terytorium całej UE, który zostanie przeznaczony na telefony zaufania dla dzieci, oraz jednego numeru interwencyjnego, który będzie przeznaczony dla dzieci zaginionych i wykorzystywanych seksualnie,
 • wspieranie sektora bankowego i firm obsługujących karty kredytowe w zwalczaniu wykorzystywania kart kredytowych do zakupu zdjęć pornograficznych dzieci w Internecie,
 • zainicjowanie planu działań w sprawie dzieci w ramach współpracy na rzecz rozwoju,
 • wydanie dokumentu konsultacyjnego określającego przyszłe działania,
 • stworzenie europejskiego forum na rzecz praw dziecka (EN) i internetowej platformy dyskusyjnej,
 • zaangażowanie dzieci w proces decyzyjny,
 • opracowanie strategii komunikacyjnej dotyczącej praw dziecka, która pozwoli dzieciom i ich rodzicom lepiej je poznać.

Komisja zobowiązuje się przeznaczyć niezbędne zasoby potrzebne do wdrożenia tej oraz przyszłych strategii. Każdego roku zaprezentowane zostanie sprawozdanie z postępu prac.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Dziecko: każda osoba w wieku poniżej 18 lat.

Liczby kluczowe stosowane w akcie

 • Dzieci na świecie:2,2 miliarda.
 • Dzieci żyjące w krajach rozwijających się: 86% wszystkich dzieci na świecie. W tych krajach mieszka także 95% dzieci, które umierają przed ukończeniem 5 roku życia, które nie mają dostępu do kształcenia na poziomie podstawowym lub są ofiarami pracy przymusowej czy wyzysku seksualnego.
 • W ciągu pierwszych pięciu lat życia jedna trzecia wszystkich dzieci cierpi na brak odpowiedniego wyżywienia. Jednej szóstej wszystkich dzieci (głównie dziewczynek) nie zapisuje się do szkół podstawowych.
 • Ponad 10 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera każdego roku z powodu chorób, którym można łatwo zapobiec lub łatwo wyleczyć.
 • U miliarda dzieci występują zaburzenia w rozwoju psychicznym, intelektualnym i/lub psychologicznym.
 • 218 milionów dzieci jest zmuszanych do pracy.
 • 1,2 miliona dzieci jest ofiarami handlu ludźmi.
 • 300 000 dzieci-żołnierzy walczy w konfliktach zbrojnych.
 • Ponad 200 milionów dzieci ma poważne upośledzenia.
 • 140 milionów dzieci jest osieroconych.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z 5 lutego 2008 r. – Większy nacisk na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UE [KOM(2008) 55 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Niniejszy komunikat przyczynia się do określenia planu działania na rzecz dzieci w ramach działań zewnętrznych UE, opartego na podejściu holistycznym, które uwzględnia różne aspekty problemu odwołując się do polityki w zakresie pomocy humanitarnej, rozwoju, bezpieczeństwa i praw człowieka. Jest on uzupełnieniem „wytycznych UE w sprawie promowania i ochrony praw dziecka” przyjętych przez Radę 10 grudnia 2007 r. i stanowiących podstawę działania UE w obszarze ochrony i promowania praw dziecka w jej polityce zewnętrznej.

See also

 • Więcej informacji znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji ds. Sprawiedliwości (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2008

Top