Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podmioty niepaństwowe i władze lokalne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Podmioty niepaństwowe i władze lokalne

Za pomocą tego tematycznego programu Komisja wspiera prawo do inicjatyw podmiotów niepaństwowych i władz lokalnych finansując ich własne inicjatywy, w przypadku gdy programy geograficzne nie będą właściwym instrumentem i uzupełniając wsparcie, jakiego mogą udzielić pozostałe sektorowe programy tematyczne. Trzy główne obszary działania to: interwencje w krajach i regionach rozwijających się, podnoszenie świadomości i kształcenie w Europie w zakresie rozwoju i działań, które ułatwią koordynację sieci społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych.

AKT

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów dotyczący programu zatytułowanego: „Podmioty niepaństwowe i władze lokalne w procesie rozwoju” [COM(2006) 19 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Niniejszy program stanowi kontynuację programów dotyczących współfinansowania przez NGO oraz programów w zakresie współpracy zdecentralizowanej. Wspierając prawo do inicjatywy podmiotów niepaństwowych i władz lokalnych, uzupełnia wsparcie, którego udzielają programy geograficzne i inne „sektorowe” programy tematyczne, przede wszystkim program dotyczący demokracji i praw człowieka.

Uczestnictwo i odpowiedzialność stanowią kluczowe zasady polityki rozwoju Unii Europejskiej (UE), zdefiniowanej w „konsensusie europejskim”. Takie podejście zostało podtrzymane także w umowach o partnerstwie i współpracy zawartych np. między państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) a UE, a także państwami Azji, Ameryki Łacińskiej i krajami „sąsiednimi”.

Fakt łączenia podmiotów niepaństwowych stanowi wartość dodaną ich niezależności od państwa, ich bliskości i ich zrozumienia wybranych społeczności, ich zdolności do jasnego wyrażania konkretnych interesów, ich zdolności do zapełnienia luki między celami strategicznymi a ich praktyczną realizacją.

Głównym celem tego programu są interwencje w terenie. Program będzie realizowany głównie w krajach i regionach, w których programy geograficzne nie zapewniają wsparcia finansowego dla podmiotów niepaństwowych i władz lokalnych ze względu na słabe zaangażowanie polityczne, bądź w podregionach pozostających poza zasięgiem programu krajowego bądź też w przypadku trudnych partnerstw, niestabilnych państw, sytuacjach po konflikcie, warunkach niestabilności politycznej itp.

Wszystkie kategorie podmiotów niepaństwowych o charakterze niezarobkowym z UE i krajów partnerskich mogą korzystać z finansowania w ramach programu. Ponadto władze lokalne mogą otrzymywać wsparcie finansowe dla działań w konkretnych okolicznościach, gdy można ustalić ich wartość dodaną i gdy działania te nie mogą być przeprowadzone w ramach programów geograficznych. To podejście ukierunkowane na podmioty zostanie dopracowane w wieloletnim tematycznym dokumencie strategicznym.

Sfinansowane mogą zostać trzy typy interwencji:

  • działania, które wzmacniają rozwój zaangażowania, wspierają procesy rozwoju zdolności na poziomie krajowym lub regionalnym i promują procesy wzajemnego zrozumienia,
  • działania podnoszące świadomość i kształcenia dla celów rozwoju w UE i krajach przystępujących,
  • środki koordynacji i komunikacji pomiędzy systemami społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych, w ramach ich organizacji oraz pomiędzy różnymi rodzajami zainteresowanych stron aktywnych w publicznej debacie europejskiej na temat rozwoju.

Interwencje prowadzone we wszystkich krajach rozwijających się, wymienionych na liście odbiorców pomocy publicznej na rzecz rozwoju (ODA) będą kwalifikowały się do finansowania w ramach niniejszego programu tematycznego. Kraje te objęte są instrumentami europejskimi: Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) i Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI). Wieloletni strategiczny dokument tematyczny określi kryteria kwalifikowalności.

Jeśli chodzi o programowanie, Komisja przyjmie czteroletnie (2007–2010), a następnie trzyletnie (2011–2013) tematyczne dokumenty strategiczne. Dokumenty te określą szczegółowo kryteria wyboru krajów i regionów priorytetowych wraz z priorytetami w zakresie działań. W oparciu o programowanie wieloletnie Komisja przedstawi roczne programy działania, które określą działania priorytetowe, cele, a także orientacyjne kwoty.

Zadania i priorytety

Zasadniczym celem tego programu jest zwalczenie ubóstwa w ramach zrównoważonego rozwoju, w tym także osiągnięcie milenijnych celów rozwoju (MCR). Pozostałe główne cele obejmują dobre sprawowanie rządów i prawa człowieka, będące kwestiami przekrojowymi, które mają być włączone do interwencji prowadzonych w krajach partnerskich.

Pośród priorytetów wymienia się ułatwienie uczestnictwa zainteresowanych stron, pomimo niesprzyjających okoliczności (charakteryzujących się trudnym partnerstwem, brakiem stabilności, konfliktami itp.), promowanie inicjatyw transgranicznych i regionalnych, wspieranie partnerstwa jakościowego pomiędzy różnymi zainteresowanymi stronami UE i krajami partnerskimi wzmacnianie możliwości organizacji pracodawców i pracowników, promowanie spójnego podejścia w zakresie rozwoju w obszarze kształcenia, udostępniając dzieciom i młodzieży możliwość kształcenia na rzecz rozwoju.

Ostatnia aktualizacja: 26.07.2007

Top