Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plan działania w zakresie udzielania pomocy – więcej, lepiej i szybciej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Plan działania w zakresie udzielania pomocy – więcej, lepiej i szybciej

Niniejszy komunikat ma za zadanie poprawienie skuteczności, spójności i wpływu wspólnotowej pomocy rozwojowej. Jest on następstwem zobowiązań podjętych przez UE w 2005 r. w celu zwiększenia pomocy rozwojowej, poprawienia jej wpływu i przyspieszenia jej udzielania, aby móc sprostać wyzwaniom stawianym przez milenijne cele rozwoju, które należy osiągnąć do 2015 r.

AKT

Komunikat Komisji z 2 marca 2006 zatytułowany: „Udzielanie pomocy przez UE – więcej, lepiej i szybciej” [KOM(2006) 87 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Plan działania przedstawiony w niniejszym komunikacie składa się z dziewięciu działań ograniczonych w czasie, które będą wdrażane wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie. Niektóre z nich, jak np. planowanie na poziomie wspólnotowym dzięki atlasowi donatorów regionalnych, wsparcie procesu koordynacji na poziomie lokalnym czy stworzenie wspólnych ram programowania wsparcia, mogą zostać rozpoczęte w trybie natychmiastowym. Inne, np. mechanizm współfinansowania zaproponowany w przypadku funduszy wspólnotowych, będą mogły zostać wdrożone w ciągu czterech najbliższych lat.

Plan działania jest podzielony na trzy części: część pierwsza podsumowuje kalendarz i dziewięć działań, które UE musi podjąć jako grupa, część druga przedstawia cztery pierwsze działania, które zostały już przygotowane i mogą być przyjęte i wdrożone w niektórych krajach partnerskich w trybie natychmiastowym, część trzecia opisuje pięć pozostałych działań, które muszą zostać stworzone w 2006 r. i wdrożone do roku 2010.

Zobowiązania dotyczące efektywności pomocy można podzielić na trzy powiązane obszary, które dotyczą odpowiednio:

  • przejrzystego planowania i monitorowania,
  • wdrażania grupowych zobowiązań przyjętych w Deklaracji paryskiej w sprawie harmonizacji i dostosowania (EN) (ES) (FR),
  • realizacji filara efektywności pomocy nowych ram strategicznych UE, zgodnie z treścią nowej deklaracji w sprawie polityki rozwojowej („konsensus europejski”) i strategią UE na rzecz Afryki.

Część pierwsza: monitoring zobowiązań

Aby możliwe było ulepszenie organizacji i przydziału działań, atlas donatorów powinien zostać poprawiony, ponieważ pierwsze wydanie atlasu donatorów UE wskazywało skoncentrowanie pomocy na wybranych krajach i „atrakcyjnych” obszarach na szkodę pozostałych krajów i zapomnianych obszarów, a także, rozdrobnienie działań i mnogość podmiotów i projektów realizowanych na niewielką skalę.

Jeśli zaś chodzi o przepisy UE w zakresie rozwoju, warto przejrzeć zasady obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich, które zostaną zebrane w kompendiach, aby ułatwić pracę wszystkich podmiotów. Innym, równie ważnym celem w perspektywie długoterminowej jest to wspólne programowanie: wspólne ramy programowania wieloletniego (WRP) mają za zadanie stworzenie mechanizmu, który pozwoli na przegrupowanie powielających się elementów systemów państw członkowskich, redukując w ten sposób koszty transakcji wspólnotowego programowania.

Oświadczenie w sprawie polityki rozwojowej – („konsensus europejski”) i strategia UE dla Afryki przyjęte w 2005 r. przewidują lepszy podział zadań, aby wzmocnić komplementarność i efektywność pomocy, zwiększenie liczby wspólnych działań poprzez bardziej intensywne wykorzystanie współfinansowania oraz wzmocnienie wkładu i oddziaływania UE.

Druga część: podjęcie natychmiastowych działań

Cztery zadania, które mogłyby być wykonywane od 2006 r., dotyczą atlasu donatorów, monitoringu procesów UE i Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), mapy drogowej i wspólnych ram programowania (WRP).

Rewizja atlasu II donatorów UE wzmocni wymiar regionalny i planowanie pomocy będzie odbywało się na poziomie państw, obejmując wszystkich aktywnych donatorów w każdym kraju. Monitoring musi zaś obejmować międzynarodowe cele przyjęte w Paryżu oraz konkretne cele operacyjne Unii, które od 2006 r. będą kontrolowane za pomocą rocznego sprawozdania dotyczącego realizacji działań ustalonych w Monterrey.

Należy ulepszyć proces realizowania map drogowych oraz wzmocnić i podzielić obowiązki w zakresie monitorowania. Mapy drogowe powinny zostać opracowane do 2006 r., a wszystkie cele powinny zostać zrealizowane do 2010 r. Wspólne Ramy Programowania powinny zostać przyjęte do połowy 2006 r., powinny one zostać wdrożone w sposób pragmatyczny, stopniowy i „oportunistyczny”. WRP powinny zostać wdrożone w krajach, w których uruchomiono już wspólną strategię pomocy donatorów (tj. w Tanzanii, Ugandzie i Zambii) i objąć, do 2010 r., pozostałe państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), a także wszystkie kraje, które podpisały Deklarację paryską.

Trzecia część: ukończenie programu

Pięć zadań, które wymagają dalszego rozwinięcia przed końcem 2006 r., dotyczy komplementarności operacyjnej, rozwoju wspólnych działań ze współfinansowaniem WE, wzmocnienia wizji UE, wspólnych instrumentów lokalnych, a także kompendiów przepisów wspólnotowych w zakresie rozwoju.

Pragmatyczne zasady operacyjne w zakresie komplementarności zadań powinny zostać przyjęte do końca 2006 r. Proponuje się stosowanie tych zasad w terenie w powiązaniu z przyszłymi działami poddanego przeglądowi atlasu donatorów. Konieczne jest przejrzenie wspólnotowych przepisów, które utrudniają współfinansowanie, umożliwiające stworzenie zorganizowanego mechanizmu współfinansowania dla funduszy WE do roku 2008.

W celu wzmocnienia wizji UE należy podjąć całą gamę działań: stworzyć sieć skupiającą centra badawcze w zakresie rozwoju, stworzyć Europejskie Dni Rozwoju, utworzyć europejską mapę szkoleń, gdzie zebrane zostaną informacje o wszystkich programach dotyczących szkoleń zawodowych przeznaczonych dla osób pracujących w dziedzinie rozwoju itp. Należy wreszcie stworzyć do końca 2006 r., a w 2008 r. przejrzeć, kompendia zasad dotyczących programowania UE, zasady w zakresie zamówień publicznych, przepisy i zasady UE dotyczące organizacji pozarządowych (NGO) i pomocy. Uwzględniać będą one proces ujednolicania przyjętych w międzyczasie przepisów.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji i Rady do Parlamentu Europejskiego z 2 marca 2006 r. zatytułowany: „Finansowanie na rzecz rozwoju i skuteczności pomocy – Wyzwania w zakresie intensyfikacji pomocy UE 2006–2010” [COM(2006) 85 wersja ostateczna – Dz.U. C 130 z 3.6.2006].

Komunikat Komisji i Rady do Parlamentu Europejskiego z 2 marca 2006 r. zatytułowany: „Wzmocnienie oddziaływania europejskiego: wspólne ramy opracowywania krajowych dokumentów strategicznych i wspólnego wieloletniego programowania” [KOM(2006) 88 wersja ostateczna – Dz.U. C 130 z 3.6.2006].

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2007

Top