Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program przeciwdziałania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy (2007–2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Program przeciwdziałania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy (2007–2011)

Niniejszy program proponuje wspólne działania w celu wspierania programów przeciwdziałania AIDS, malarii i gruźlicy prowadzonych przez kraje rozwijające się oraz kraje o średnich dochodach, a także działań na poziomie międzynarodowym w dziedzinach, w których Unia może wnieść wartość dodaną.

AKT

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego – Europejski program przeciwdziałania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy poprzez działania zewnętrzne (2007–2011) [COM(2005) 179 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Ten program działań ma na celu zmniejszenie braków w funduszach w celu osiągnięcia szóstego Milenijnego Celu Rozwoju (MCR), tzn. przeciwdziałania HIV/AIDS i innym chorobom. Uwzględniając, że finansowanie zwalczania AIDS, malarii i gruźlicy jest wciąż niewystarczające, UE zwiększa wysiłki, które mogą prowadzić do osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Unia zobowiązuje się do wzmocnienia dialogu politycznego dotyczącego praw człowieka, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw z tym związanych, jak również potrzeb sierot i dzieci bezbronnych. Podkreśla również konieczność udzielania pomocy grupom wrażliwym, takim jak osoby używające narkotyków dożylnych, więźniowie, osoby starsze, niepełnosprawni, uchodźcy i wysiedleńcy.

Unia będzie sprzyjać wymianie wiedzy mającej na celu odgrywanie konstruktywnej roli w dialogu technicznym i politycznym, w szczególności w sprawach dotyczących przeglądu strategii ograniczania ubóstwa (PRSP), sektorowej polityki i organów koordynacji krajowej (CCM, Country Coordinating Mechanisms) Funduszu Globalnego.

Komisja przygotuje wytyczne dla delegacji i służb, które będą wspierać zapobieganie chorobom wśród swoich pracowników.

Unia Europejska rozplanuje środki pomocy technicznej dostępne dla państw w celu opracowania planu wspólnej pomocy technicznej. Plan ten będzie zarządzany kodeksem postępowania dla wspólnych działań. Komisja Europejska przedstawi w 2006 r. wytyczne w sprawie zasobów ludzkich w dziedzinie zdrowia w celu opracowania konkretnych środków i realizacji tego programu. Strategia ta powinna uwzględniać wiele kwestii, od przyjęcia europejskiego kodeksu praktyk rekrutacyjnych, poprzez opracowanie krajowych planów rozwoju zasobów ludzkich, aż po opracowanie Deklaracji solidarności globalnej.

Komisja pragnie zwiększać zdolności w dziedzinie badań klinicznych w ramach inicjatywy EDCTP (partnerstwo na rzecz badań klinicznych między Europą a państwami rozwijającymi się). Inicjatywy będą podejmowane w ramach nowych działań, mających na celu poprawę opieki zdrowotnej na szczeblu lokalnym lub regionalnym w ośrodkach badań klinicznych, wzmacnianie zasobów ludzkich, rozwój nowej infrastruktury, takiej jak usługi szpitalne oraz publiczny dostęp do opieki medycznej podczas badań klinicznych.

UE będzie wspierać odnośne państwa w opracowywaniu racjonalnych i efektywnych polityk i praktyk zaopatrywania w produkty i artykuły farmaceutyczne, takie jak prezerwatywy, trwałe moskitiery na łóżka nasączone środkiem owadobójczym oraz środki antyretrowirusowe. Inicjatywie tej będzie towarzyszyć kampania edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa dzieci w szkole, aby zwiększyć ochronę przed gwałtem, ciążą lub zakażeniem wirusem HIV/AIDS i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Biuro Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej (ECHO), będzie pomagać w ograniczeniu rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, gruźlicy i malarii w sytuacjach nadzwyczajnych i przedłużających się sytuacjach kryzysowych. ECHO będzie pomagać w ograniczeniu śmiertelności oraz powodowanego przez te choroby cierpienia poprzez zwiększanie świadomości, informowanie i szkolenia oraz zapewnianie narzędzi zapobiegania dla pracowników organizacji humanitarnych.

Komisja Europejska proponuje szereg konkretnych działań o niewielkim koszcie, które są skuteczne i mogą umożliwić uzyskanie szybkich rezultatów:

  • ukierunkowaną dystrybucję bezpłatnych moskitier impregnowanych środkiem owadobójczym oraz uzupełniające społeczne strategie marketingowe promujące lokalne zdolności produkcyjne,
  • ukierunkowaną dystrybucję bezpłatnych środków antykoncepcyjnych, związaną ze zwiększoną inwestycją w promocję zdrowia i zwiększanie możliwości marketingu społecznego,
  • powszechny bezpłatny dostęp do poradnictwa i badań na zasadzie dobrowolnej oraz leków antyretrowirusowych dla kobiet ciężarnych będących nosicielami wirusa HIV.

Komisja Europejska podejmie również działania przeciwko tym chorobom na poziomie regionalnym i globalnym we współpracy z partnerami globalnymi, takimi jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), oraz z państwami członkowskimi.

Program działań ma na celu wzmocnienie sieci regionalnych w celu promowania dostępu do bezpiecznych i przystępnych cenowo produktów leczniczych, wzmocnienia potencjału regulacyjnego, zwiększenia zasobów ludzkich w sektorze opieki zdrowotnej oraz badania i rozwoju nowych narzędzi.

Komisja Europejska będzie monitorować realizację i efekty rozporządzenia (WE) nr 953/2003 w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami. Komisja będzie również promować przejrzystość cenową produktów farmaceutycznych stosowanych w zwalczaniu tych chorób poprzez wymaganie, by państwa publikowały ceny produktów kupowanych w ramach programów krajowych finansowanych przez UE i Fundusz Globalny. Ceny będą udostępniane na stronie internetowej Komisji Europejskiej, co umożliwi łatwiejsze ich porównywanie i ocenę wpływu udzielonych środków pomocowych.

Poprzez pomoc naukową i specjalne wytyczne w zakresie kluczowych produktów Komisja będzie przyczyniać się do rozwijania zdolności krajowych i regionalnych organów do wykonywania zadań naukowych i legislacyjnych w zakresie oceny i zezwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów farmaceutycznych.

Komisja będzie wspierać badania i tworzenie nowych narzędzi i interwencji mających na celu przyspieszenie opracowywania nowych szczepionek, produktów leczniczych, środków bakteriobójczych i narzędzi diagnostycznych dla ośrodków słabo wyposażonych. Komisja będzie zachęcać instytucje z państw, w których wspomniane choroby masowo występują, do współpracy w zakresie badań z partnerami europejskimi.

W odpowiedzi na kryzys kadrowy Unia będzie wspierać szereg innowacyjnych inicjatyw, których celem powinno być silniejsze zachęcanie pracowników opieki zdrowotnej do pozostawania w regionach lub państwach rozwijających się, gdzie potrzeby są najpilniejsze lub do powracania do nich. Inicjatywy te mają również na celu zwiększenie możliwości badawczych, co zapobiegnie drenażowi mózgów.

Komisja będzie wspierać szereg partnerstw publiczno-prywatnych i inicjatyw globalnych. Komisja Europejska będzie się konsultować z wieloma partnerami, jak również włączać ich do dialogu poprzez forum dla zainteresowanych stron. Forum to będzie zachęcać przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, w tym osoby bezpośrednio dotknięte wspomnianymi chorobami, do wzmacniania ich roli i znaczenia w dialogu politycznym na szczeblu globalnym.

Komisja będzie również oceniać zaangażowanie globalnych partnerstw w kontekście ich unikatowej wiedzy, silnej obecności w państwach i podstawowych zasobów, korzyści dla Unii w kontekście inwestycji i korzyści, które Komisja oferuje swojemu partnerowi.

Innymi kluczowymi partnerami Komisji są WHO i UNAIDS, które oferują specjalistyczną wiedzę o chorobach dzięki inicjatywom „Roll Back Malaria” i „Stop TB”, a także UNFPA, UNWTO i UNICEF.

Na szczeblu globalnym głos Komisji Europejskiej może wynikać z formalnego mandatu i Komisja może ustanowić wiarygodny dialog z państwami spoza UE. Komisja powinna także utrzymywać ścisłą współpracę z państwami członkowskimi Unii, zarówno w ramach ONZ, jak i grupy G8.

Ścisła współpraca zostanie ustanowiona między Komisją i państwami członkowskimi w celu przyspieszenia realizacji konkretnych działań na poziomie krajowym. Komisja Europejska będzie zapewniać monitorowanie działań i - po przeprowadzaniu przeglądów rocznych i śródokresowych – składać sprawozdania na temat realizacji instrumentów krajowych, 7. programu ramowego, a także mechanizmów Funduszu Globalnego służących do monitorowania i oceny. W 2008 i 2010 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wyczerpujące sprawozdanie z postępu prac w realizacji, wynikach i wpływie programu działań.

Środki budżetowe na działania zaproponowane w tym programie działań zostaną określone dla następnego okresu finansowego.

Ostatnia aktualizacja: 05.07.2011

Top