Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejski Fundusz Wodny skierowany do Państw AKP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europejski Fundusz Wodny skierowany do Państw AKP

Unia Europejska (UE) tworzy Fundusz Wodny skierowany do państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), które podpisały umowę z Kotonu. Fundusz ten, posiada budżet w wysokości 500 milionów EUR, ma za zadanie, m.in., poprawę dostępu do wody pitnej i kanalizacji dla najmniej uprzywilejowanych obywateli tych państw, zajmując się jednocześnie w sposób aktywny zagadnieniem braku płynności finansowej. Niniejszy komunikat proponuje sposoby utworzenia Funduszu Wodnego i opisuje zmianę, którą przejdzie europejska inicjatywa na rzecz infrastruktury wodnej.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Communication on the future development of the EU Water Initiative and the modalities for the establishment of a Water Facility for ACP countries [COM(2004) 43 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z 26 stycznia 2004 r. dotyczący przyszłej zmiany europejskiej inicjatywy na rzecz infrastruktury wodnej oraz trybu utworzenia Europejskiego Funduszu Wodnego na rzecz państw AKP [KOM(2004) 43 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

STRESZCZENIE

Fundusz Wodny na rzecz państw AKP

Fundusz Wodny skierowany do państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) ma być katalizatorem poprzez wsparcie rozwoju i reformę polityk sektorowych w tym zakresie, a także za pomocą elastycznych i innowacyjnych metod finansowania projektów i programów doprowadzania wody i kanalizacji.

Podstawowe zasady

Fundusz opiera się na trzech kluczowych zasadach:

  • zarządzanie: Fundusz Wodny skupia swoje działania na państwach AKP, które realizują, lub są zdecydowane stworzyć, zrównoważoną politykę w sektorze wodnym, a także na państwach, dla których wydatki na cele społeczne stanowią priorytet. Fundusz pomoże tym państwom we wdrożeniu ram instytucjonalnych i prawnych, które pozwolą im na przyciągnięcie dodatkowych źródeł finansowania,
  • odpowiedzialność: Fundusz w całości jest sterowany popytem. Chodzi tu o narzędzie pozwalające na wspieranie i pogłębianie udziału podmiotów z państw AKP w tworzeniu i wdrażaniu polityk w zakresie wody,
  • innowacyjność i elastyczność: poszukuje się maksymalnego wpływu, oferując podstawowym infrastrukturom kreatywne połączenie subwencji i innych źródeł finansowania. Proponowane subwencje mogłyby tworzyć kapitał początkowy potrzebny do uruchomienia projektów, a także stać się narzędziem pozwalającym stworzyć partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym, które są niezbędne do zwiększenia finansowania.

Finansowane działania

Fundusz Wodny będzie finansował dwa najważniejsze typy działań: poprawę zarządzania wodą oraz sprawowania władzy i współfinansowania infrastruktury wody pitnej i kanalizacyjnej.

Działania dotyczące poprawy zarządzania wodą i sprawowania władzy to:

  • wzmocnienie instytucji i wsparcie dla reformy tego sektora,
  • zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi z położeniem nacisku na poziom krajowy i na poziom dorzeczy w państwach AKP.

Jeśli chodzi o drugi typ działań, Fundusz Wodny stosuje elastyczne i innowacyjne metody w celu sfinansowania projektów i programów dotyczących wody i kanalizacji przeznaczonych dla użytkowników o niskich dochodach i dla regionów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej.

Zarządzanie Funduszem

Struktura organizacyjna odpowiedzialna za zarządzanie Funduszem Wodnym została utworzona w ramach Komisji Europejskiej. Składa się ona z europejskich urzędników. Urzędnicy, którzy znaleźli się w tym zespole są odpowiedzialni za stworzenie trybu wdrażania Funduszu.

Jednakże w czasie przygotowywania i wdrażania projektów, które mają zostać sfinansowane, należy możliwie najlepiej wykorzystać wiedzę dostępną poza Komisją, m.in. wiedzę grup ekspertów państw członkowskich, współpracując z Europejskim Bankiem Rozwoju i innymi instytucjami finansującymi rozwój, a także, jeśli to potrzebne, z sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi (NGO).

Projekty są wybierane w oparciu o zaproszenie do składania wniosków, które jest otwarte dla większości zainteresowanych podmiotów publicznych i niepublicznych w państwach AKP i UE. Wybór dokonywany jest w oparciu o kryteria określone przez Komisję Europejską w zaproszeniu do składania wniosków. Muszą być one zgodne z celami zrównoważonego rozwoju oraz z polityką Unii w zakresie zarządzania wodą w krajach rozwijających się, a także być spójne z programami zintegrowanego zarządzania dla danego dorzecza i uwzględniać możliwości partnerów w zakresie wdrażania oraz dojrzałość projektu itp.

Przyszłość europejskiej inicjatywy na rzecz infrastruktury wodnej

Komunikat dokonuje także perspektywicznej oceny europejskiej inicjatywy na rzecz infrastruktury wodnej, która została rozpoczęta w czasie Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju.

Pokazuje on także, że dokonano znacznych postępów w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz infrastruktury wodnej. Cele stawiane w zakresie wody pitnej i kanalizacji powinny zostać osiągnięte w ramach zintegrowanego zarządzania dorzeczami.

Program skupia się na Afryce oraz na państwach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej (EECCA), regionu Morza Śródziemnego i Ameryki Łacińskiej.

Komisja szacuje, że te postępy te nie pozwolą na osiągnięcie milenijnych celów bez znaczącego wzrostu środków i usprawnienia mechanizmów umożliwiających pomocy rozwojowej przyciągnięcie innych źródeł (sektor prywatny, banki rozwoju), dwóch celów, którym ma służyć utworzenie Europejskiego Funduszu Wodnego.

Kontekst

Przedstawiony tu komunikat jest konsekwencją europejskiej inicjatywy na rzecz infrastruktury wodnej (EN) rozpoczętej w czasie Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju, który miał miejsce w 2002 r. w Johannesburgu. W czasie tego szczytu potwierdzono cel ustalony w ramach Celów Milenijnych, tj. ograniczenie o połowę liczby osób na całym świecie, które nie mają żadnego dostępu do wody pitnej, a także do podstawowej kanalizacji do 2015 r.

W wyniku kontaktu z zanieczyszczoną wodą umiera co roku więcej ludzi niż w wyniku wojen. Ponad 1,1 miliarda ludzi na świecie nie ma żadnego dostępu do wody pitnej, a 2,4 miliarda osób żyje w nieodpowiednich warunkach sanitarnych. W Afryce blisko 40% mieszkańców nie posiada dostępu do wody pitnej, a jeszcze więcej do odpowiedniej kanalizacji.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja nr 7/2005 Rady Ministrów AKP–WE z 22 listopada 2005 r. dotycząca wykorzystania drugiej transzy w kwocie 250 milionów EUR z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR w ramach dziewiątego EFR, przeznaczonej na drugą wpłatę do funduszu wodnego AKP-UE [Dz.U. L 48 z 18.2.2006].

Na mocy tej decyzji Rada Ministrów AKP–WE oficjalnie zgadza się na przeznaczenie drugiej transzy w kwocie 250 milionów EUR na rzecz Funduszu Wodnego AKP-UE.

Decyzja 2004/632/WE Rady Ministrów AKP-WE z 6 maja 2004 r. w sprawie wykorzystania rezerwy przeznaczonej na rozwój długoterminowy oraz środków pochodzących z instrumentu inwestycyjnego 9 Europejskiego Funduszu Rozwoju do ustanowienia instrumentu AKP-WE na rzecz wody [Dz.U. L 289 z 10.9.2004].

Na mocy tej decyzji Rada Ministrów AKP-WE oficjalnie zgadza się na przeznaczenie drugiej transzy w kwocie 250 milionów EUR na rzecz instrumentu AKP-UE na rzecz wody i planuje uwolnienie dodatkowych 250 milionów EUR.

Decyzja Rady z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie stanowiska, jakie Wspólnota ma przyjąć w ramach Rady Ministrów AKP-WE dotyczącego decyzji w sprawie wykorzystania rezerwy przeznaczonej na rozwój długoterminowy oraz środków pochodzących z instrumentu inwestycyjnego 9 Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) na ustanowienie instrumentu AKP-WE na rzecz wody [nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Rada przewiduje wykorzystanie rezerwy przeznaczonej na rozwój długoterminowy oraz zasobów pochodzących z instrumentu inwestycyjnego 9 Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), w celu stworzenia instrument AKP-WE na rzecz wody.

Decyzja 2004/289/WE Rady z 22 marca 2004 r. dotycząca częściowego uruchomienia kwoty warunkowej 1 miliarda EUR w ramach 9 Europejskiego Funduszu Rozwoju ds. Współpracy z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku w celu stworzenia infrastruktury wodnej [Dz.U. L 94 z 31.3.2004].

Na mocy tej decyzji Rada zgadza się na stworzenie infrastruktury wodnej krajów AKP. Zgodnie z postanowieniami Protokołu finansowego do umowy o Partnerstwie AKP-WE Rada stwierdza, że poziom zaangażowania i płatności na zakończenie roku 2003, a także prognozy na lata 2004–2007, pozwalają na odblokowanie zasobów 9 Europejskiego Funduszu Rozwoju w wysokości 500 milionów euro z budżetu opiewającego na miliard euro, na rzecz stworzenia infrastruktury wodnej. Rada zatwierdziła wypłatę pierwszej transzy w kwocie 250 milionów EUR. Decyzja dotycząca pozostałej kwoty zostanie podjęta w późniejszym terminie.

See also

  • Więcej informacji znajduje się na stronie „Fundusz Wodny AKP-UE (EN) (FR)” Generalnej Dyrekcji EuropeAid

Ostatnia aktualizacja: 08.08.2007

Top