Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Przełożenie konsensusu z Monterrey na działania praktyczne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Przełożenie konsensusu z Monterrey na działania praktyczne

Unia Europejska sporządza bilans zobowiązań, które podjęła w marcu 2002 r. w czasie Rady Europejskiej w Barcelonie w zakresie finansowania rozwoju i zaleca przyszłe działania w wybranych branżach.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Translating the Monterrey Consensus into practice: the contribution by the European Union [COM(2004) 150 final – not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z 15 marca 2004 r. - Przełożenie konsensusu z Monterrey na działania praktyczne: wkład Unii Europejskiej [COM(2004) 150 wersja ostateczna - Nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

STRESZCZENIE

W tym rocznym sprawozdaniu monitorującym Komisja podsumowała osiem zobowiązań, które podjęła w czasie Rady Europy w Barcelonie w marcu 2002 r. i których broniła w czasie konferencji w Monterrey (EN) poświęconej finansowaniu rozwoju.

Zasoby finansowe przeznaczone na oficjalną pomoc rozwojową

W tej materii sprawozdanie informuje o tym, iż drugi rok z rzędu państwa członkowskie są na dobrej drodze, aby wywiązać się z tego zobowiązania, a nawet przekroczyć stawiany cel. Pomimo trudnej sytuacji budżetowej w wielu państwach członkowskich, kraje Unii Europejskiej (UE) zwiększyły poziom oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) w 2002 r. o 5,8% wartości rzeczywistej w stosunku do roku 2001 i przekazały 0,35% swojego wspólnego dochodu narodowego brutto (DNB).

Oficjalna pomoc rozwojowa została w sposób znaczący zwiększona w Szwecji, Francji, Grecji i Włoszech. Zwiększono ją także w Belgii, Finlandii i Portugalii, natomiast zmniejszono w Austrii, Danii, Niderlandach, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie.

Należy zauważyć, że niniejsze sprawozdanie dotyczy UE poszerzonej o 10 nowych państw członkowskich. W 2002 r. nowi członkowie przeznaczyli w sumie tylko 0,03% swoich DNB na pomoc rozwojową. Komisja szacuje, że ten odsetek może zwiększyć się do 0,11% w 2006 r., pomnażając swoją rzeczywistą wartość trzykrotnie.

W tym kontekście Komisja prosi państwa członkowskie o utrzymanie lub zwiększenie rocznych składek na oficjalną pomoc rozwojową do roku 2006, aby utrzymać tendencję wzrostową, którą realizuje UE w celu wywiązania się ze zobowiązań podjętych w Monterrey.

Koordynacja polityk i ujednolicenie procedur

Jeśli zaś chodzi o to zobowiązanie, w sprawozdaniu stwierdzono, że UE nadal nie poprawiła koordynacji prowadzonych przez nią polityk rozwojowych ani nie ujednoliciła wdrażanych procedur pomocowych.

Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów, których ilość jest ograniczona. Nawet dziś większości państw członkowskich zależy na stosowaniu ich własnych procedur w zakresie zarządzania zasobami przeznaczonymi na pomoc rozwojową dla krajów beneficjentów. Wiele krajów beneficjentów jest stawianych w obliczu zwiększających się wymagań w zakresie sprawozdań, różnego rodzaju norm księgowych itp., co stanowi znaczące obciążenie administracyjne i może w znacznym stopniu ograniczyć i tak już niewielką zdolność administracyjną. Same państwa członkowskie zmniejszają produktywność na poziomie własnej administracji z powodu podwojenia wysiłków, m.in. w zakresie analizy ram politycznych krajów beneficjentów.

W konsekwencji Komisja proponuje całą serię konkretnych rozwiązań, np.:

 • ściślejszą koordynację między donatorami z UE w obszarze rozwoju,
 • ściślejszą koordynację w zakresie wieloletniego planowania i analizy,
 • stworzenie wspólnych ram dotyczących wdrażanych procedur pomocowych,
 • wspólnotowy plan działania na rzecz koordynacji i ujednolicania w każdym z krajów partnerskich, w którym program współpracy jest realizowany przez co najmniej dwóch donatorów z UE.

Pozostałe zobowiązania

Sprawozdanie informuje, że w zakresie sześciu pozostałych zobowiązań podjętych w Barcelonie, na poziomie wspólnotowym nie ma konieczności wprowadzania w 2004 r. dodatkowych, znaczących, środków, a wystarczy skupić się na bieżących działaniach i doprowadzić je do końca.

W ciągu ostatnich lat podjęto konkretne działania, które mają pozwolić wywiązać się ze zobowiązań dotyczących przede wszystkim niewiązania pomocy i umorzenia długów. Postęp, który dokonał się w kwestii globalnych dóbr publicznych, pomocy dotyczącej handlu i nowych źródeł finansowania, zachęca do optymizmu, mimo tego, iż jest raczej wynikiem działań podejmowanych przez poszczególne państwa członkowskie, a nie UE jako całość.

Zobowiązania podjęte w Barcelonie

W Barcelonie UE zobowiązała się do:

 • podniesienia średniego poziomu oficjalnej pomocy rozwojowej UE z 0,33% w 2002 r. do 0,39% w 2006 r., co byłoby etapem przejściowym na drodze do poziomu 0,7% ustalonego przez ONZ,
 • poprawienia skuteczności pomocy, wykorzystując w tym celu ściślejszą koordynację i harmonizację oraz do podjęcia konkretnych środków przed 2004 r.,
 • podjęcia środków w celu niewiązania pomocy dla krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC),
 • zwiększania pomocy dla handlu,
 • zachęcania do rozwiązania sprawy globalnych dóbr publicznych,
 • dalszego analizowania nowych źródeł finansowania,
 • sprzyjania wybranym reformom międzynarodowych systemów finansowych,
 • dążenia do przywrócenia odpowiedniego poziomu zadłużenia w ramach inicjatywy na rzecz głęboko zadłużonych krajów ubogich.

Konferencja w Monterrey dotycząca finansowania rozwoju

Międzynarodowa konferencja dotycząca finansowania rozwoju, która miała miejsce w Monterrey (Meksyk) w dniach od 18 do 22 marca 2002 r. pozwoliła na osiągnięcie konsensusu w zakresie finansowania globalnego rozwoju w krajach rozwijających się. UE, która wnosi ponad 50% oficjalnej pomocy rozwojowej na skalę światową, przyczyniła się w znaczącym stopniu do sukcesu tej konferencji. UE określiła swój wkład do konferencji w Monterrey w czasie Rady Europy w Barcelonie w marcu 2002 r.

AKTY POWIĄZANE

Roczne sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z 4 kwietnia 2007 r. Wypełnianie zobowiązań Europy w zakresie finansowania rozwoju [KOM(2007)164 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z 12 kwietnia 2005 r. Przyspieszyć postępy na drodze Milenijnych Celów Rozwoju – finansowanie rozwoju i skuteczność pomocy [KOM(2005) 133 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2008

Top