Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pomoc krajom rozwijającym się w czerpaniu korzyści z handlu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pomoc krajom rozwijającym się w czerpaniu korzyści z handlu

Unia Europejska określa praktyczne ścieżki pozwalające na skuteczniejsze włączenie handlu do strategii rozwojowych w taki sposób, aby pomagał on w realizacji najważniejszych celów w zakresie ograniczenia ubóstwa i zrównoważonego rozwoju.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament „Trade and development: Assisting developing countries to benefit from trade” [COM(2002) 513 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Handel i rozwój: pomoc krajom rozwijającym się w czerpaniu korzyści z handlu [COM(2002) 513 wersja ostateczna – Nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

STRESZCZENIE

INTENSYFIKACJA DIALOGU Z PAŃSTWAMI PARTNERSKIMI

Reforma polityki handlowej w strategiach walki z ubóstwem.

Unia Europejska (UE) zobowiązuje się do większego podkreślania zagadnień handlowych w dialogu politycznym, który prowadzi z krajami rozwijającymi się, aby móc lepiej włączyć zagadnienia polityki handlowej w strategie walki z ubóstwem. Polityka handlowa musi być do nich włączona w taki sposób, aby wspierać osiąganie najważniejszych celów w walce z ubóstwem i w zrównoważonym rozwoju. Musi ona sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi, promować rozwój społeczny, a także zapewniać odpowiednie zarządzanie zasobami naturalnymi i dbać o ochronę środowiska.

Dopasować pomoc na rzecz handlu do specyficznych warunków panujących w każdym państwie

W tym celu Komisja powinna zapewnić, aby finansowanie pomocy na rzecz handlu, które stanowi jeden z sześciu priorytetów polityki rozwojowej określonej w 2000 r., było dopasowane do potrzeb, zwłaszcza w przypadku krajów najsłabiej rozwiniętych (LCD). Dopasowanie pomocy powinno być owocem dialogu na szczeblu krajowym, w którym udział będą brały władze państwowe oraz sektor prywatny, a także przedstawiciele pracowników i społeczeństwa obywatelskiego.

WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ WSPARCIA UE

Dokumenty dotyczące krajowej i regionalnej strategii są elementami pozwalającymi odzwierciedlić dialog polityczny w postaci konkretnych programów wsparcia. Zagadnienia handlowe i ich związek z innymi politykami ważnymi dla zrównoważonego rozwoju muszą być uwzględniane na każdym etapie przygotowywania dokumentacji strategicznej.

Komisja proponuje m.in. wzmocnienie, jeśli jest to konieczne, w porozumieniu z państwem/regionem partnerskim, aspektu handlowego przy planowaniu pomocy UE na rzecz rozwoju, włączając do niej następujące elementy:

  • wsparcie dla reform makroekonomicznych i podatkowych: wsparcie przyznane w celu wzmocnienia możliwości handlowych powinno także wpłynąć na stworzenie trwałych polityk makroekonomicznych i podatkowych, tak aby stworzyć ramy polityczne sprzyjające handlowi,
  • wsparcie dla rekonstrukcji i produktywności systemu produkcji: w celu wsparcia procesu przeniesienia i wzmocnienia konkurencyjności sektora prywatnego w kraju rozwijającym się, stworzono cały zestaw mechanizmów na poziomie krajowym i regionalnym. Wzmocnienie usług w zakresie wsparcia i poprawa infrastruktury były jednymi z głównych elementów pomocy udzielonej przez UE,
  • wsparcie dla współpracy i dla współpracy regionalnej: integracja regionalna jest przedmiotem wsparcia w ramach strategii rozwoju. Chodzi o zbliżenie na linii Północ–Południe. Na tej podstawie UE negocjuje obecnie porozumienia z regionalnymi grupami, np. państwami należącymi do Mercosur, krajami śródziemnomorskimi oraz krajami Azji Południowo-Wschodniej. Takie podejście ma jednak zastosowanie przede wszystkim do umów o partnerstwie gospodarczym (EPA) pomiędzy regionalnymi grupami państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz UE, z którymi negocjacje rozpoczęły się na początku września 2002 r.,
  • wsparcie dla prawdziwego uczestnictwa w wielostronnym systemie handlowym:pomoc UE w tym zakresie będzie głównie dotyczyć akcesji do Światowej Organizacji Handlu (WTO) (EN) (ES) (FR) oraz wielostronnych negocjacji, wsparcia przy wdrażaniu aktualnych i przyszłych porozumień WTO, które wymagają znacznych nakładów finansowych, a także reform politycznych i inwestycji, które są niezbędne, aby poprawić rentowność handlową krajów rozwijających się oraz ich udział w wielostronnym systemie handlowym. Ten ostatni obszar działania obejmuje także reformę administracji celnej, normy i ocenę zgodności, usługi, inwestycje, prawa własności intelektualnej, politykę w zakresie konkurencji, przyjęcie przepisów mających na celu stworzenie odpowiednich norm w zakresie pracy, a także w zakresie ochrony środowiska.

Komisja ocenia także możliwość sfinansowania horyzontalnych inicjatyw w zakresie pomocy dotyczących handlu, z których mogą korzystać wszystkie kraje rozwijające się, przede wszystkim wspólnie z agencjami wielostronnymi. Obecnie prawie cała pomoc rozwojowa UE jest świadczona w oparciu o podstawę krajową/regionalną. Jednak w dziedzinie tej jest absolutnie konieczne oparcie się na wielostronnych inicjatywach we współpracy z międzynarodowymi organizacjami, bez żadnych ograniczeń dla konkretnych państw czy regionów.

WKŁAD W WYDAJNOŚĆ DZIAŁAŃ MIĘDZYNARODOWYCH

Ważne jest, aby w maksymalny sposób wykorzystać związki istniejące między handlem a wszystkimi innymi branżami ważnymi z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju oraz czuwać nad spójnością poszczególnych polityk UE posiadających wymiar zewnętrzny.

Należy ponownie ocenić istniejące mechanizmy, aby lepiej skoordynować działania z państwami członkowskimi oraz promować szerszą wymianę „dobrych praktyk” między Komisją a państwami członkowskimi, a także między samymi państwami członkowskimi.

Zaleca się także ściślejszą współpracę z organizacjami międzynarodowymi posiadającymi kompetencje w dziedzinie handlu i zagadnień z nim związanych.

UE powinna także zachęcać regionalne banki rozwoju (np. Afrykański Bank Rozwoju, Azjatycki Bank Rozwoju, Międzyamerykański Bank Rozwoju) do przeznaczania większych środków na programy wzmacniające możliwości w sferze handlowej.

Komunikat zachęca UE do wspierania Sekretariatu WTO w zakresie pomocy technicznej oraz do kontynuowania wspierania specjalnego funduszu powierniczego dauchańskiej agendy rozwoju (EN) (ES) (FR).

Ostatnia aktualizacja: 30.05.2007

Top