Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Międzynarodowe działania na rzecz pomocy zadłużonym ubogim krajom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Międzynarodowe działania na rzecz pomocy zadłużonym ubogim krajom

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat Komisji (COM(1999) 518 wersja ostateczna) w sprawie udziału UE w inicjatywie na rzecz redukcji zadłużenia głęboko zadłużonych krajów ubogich

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

W niniejszym komunikacie przedstawiono inicjatywę na rzecz głęboko zadłużonych krajów ubogich (HIPC), zainicjowaną przez Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) oraz innych wielostronnych, dwustronnych i komercyjnych wierzycieli, przy solidnym wsparciu Unii Europejskiej (UE).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Celem inicjatywy HIPC jest zapewnienie kompleksowego podejścia do redukcji zadłużenia.
 • Inicjatywa wprowadza system, w ramach którego uboższe kraje mogą wnioskować o redukcję zadłużenia. Ma to pomóc krajom, które nie są w stanie osiągnąć zrównoważonego obciążenia długiem wyłącznie za pomocą tradycyjnych mechanizmów restrukturyzacji i redukcji zadłużenia.
 • Kraje dążące do redukcji zadłużenia w ramach programu poddawane są 2-etapowemu procesowi:
 • By zakwalifikować się do etapu 1 redukcji zadłużenia, kraje zobowiązane są:
  • znormalizować swoje stosunki z bankami wielostronnymi* i dojść do porozumienia w zakresie ewentualnych zaległości,
  • przyjąć programy dostosowań i reform wspierane przez IMF i Bank Światowy oraz osiągnąć solidne wyniki w ich wdrażaniu, oraz
  • przyjąć strategię zmniejszania ubóstwa.
 • Po osiągnięciu tych celów pozostały dług poddawany jest analizie, aby określić, czy zobowiązania kraju z tytułu zadłużenia zewnętrznego są zrównoważone i czy kwalifikują się do pomocy w ramach inicjatywy HIPC. Krok ten zwany jest „punktem decyzji”.
 • W trakcie pierwszej fazy kraje wnioskujące dalej kwalifikują się do otrzymywania środków w ramach „tradycyjnej” redukcji zadłużenia, uzgodnionej przez Klub Paryski*.
 • Aby osiągnąć „punkt końcowy” w ramach etapu 2 i korzystać z pełnej pomocy, dany kraj zobowiązany jest:
  • uzyskać dalsze solidne wyniki,
  • wdrożyć uzgodnione kluczowe reformy polityki strukturalnej,
  • utrzymać stabilność finansową, oraz
  • przyjąć i wdrożyć przewidzianą strategię redukcji ubóstwa co najmniej na rok.
 • Nie istnieje stały harmonogram ukończenia obu etapów.
 • W 2005 r. inicjatywa HIPC została uzupełniona o inicjatywę na rzecz wielostronnego umarzania długów (MDRI). Przewiduje ona 100% redukcję kwalifikowanego zadłużenia przez IMF, Bank Światowy i Afrykański Fundusz Rozwoju (AfDF) dla krajów, które ukończyły proces w ramach inicjatywy HIPC. W 2007 r. Międzyamerykański Bank Rozwoju (IaDB) także zatwierdził dodatkową redukcję zadłużenia dla inicjatyw HIPC na półkuli zachodniej.
 • Do października 2016 r. zatwierdzono pakiety redukcji zadłużenia w ramach inicjatywy HIPC dla 36 krajów, z których 30 znajduje się w Afryce, na które przeznaczono 76 mld USD. Obecnie 3 kolejne kraje kwalifikują się do pomocy w ramach inicjatywy HIPC.

KONTEKST

* KLUCZOWE POJĘCIA

Banki wielostronne: banki, takie jak Bank Światowy i IMF, oraz regionalne instytucje finansowe, takie jak Afrykański Bank Rozwoju.

Klub Paryski: nieformalna grupa państw wierzycieli zapewniających redukcję zadłużenia krajom rozwijającym się.

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie udziału Wspólnoty w inicjatywie redukcji zadłużenia głęboko zadłużonych krajów ubogich (HIPC) (COM(1999) 518 wersja ostateczna z 26.10.1999)

Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016

Top