Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udział Wspólnoty w inicjatywie zmniejszenia długu głęboko zadłużonych krajów ubogich (HIPC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Udział Wspólnoty w inicjatywie zmniejszenia długu głęboko zadłużonych krajów ubogich (HIPC)

Niniejszy komunikat określa wkład Wspólnoty na rzecz światowej inicjatywy zmniejszenia długu głęboko zadłużonych krajów ubogich (HIPC).

AKT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on a Community participation in the debt relief initiative for highly indebted poor countries (HIPC) [COM(99) 518 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji w zakresie uczestnictwa wspólnotowego w inicjatywie zmniejszenia długu głęboko zadłużonych krajów ubogich [COM(99) 518 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzedowym]).

STRESZCZENIE

Kontekst

Inicjatywa wpisuje się w ramy światowej inicjatywy na rzecz głęboko zadłużonych krajów ubogich (HIPC) rozpoczętej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oraz Bank Światowy we wrześniu 1996 r. Jest wyrazem wspólnego wysiłku wszystkich donatorów, szczególnie wielostronnych wierzycieli, na rzecz złagodzenia zadłużenia krajów najbiedniejszych. Po raz pierwszy podkreślono ścisły związek między strategiami walki z ubóstwem, programami dostosowania strukturalnego oraz inicjatywami zmniejszenia długu.

Na szczycie G7 w Kolonii, który miał miejsce w lipcu 1999 r., ministrowie zatwierdzili poszerzoną inicjatywę oferującą większe, szersze i szybsze zmniejszenie długów. Całkowity koszt inicjatywy oceniany jest na około 61 mld dolarów według wartości zaktualizowanej netto w 2004 r. Inicjatywa, która początkowo została przyjęta na okres dwóch lat, była czterokrotnie przedłużana (w 1998, 2000, 2002 i 2004 r.).

Kwalifikujące się państwa

Inicjatywa skierowana jest do najuboższych państw, które w skoordynowany sposób podejmują wysiłki w zakresie dostosowania i angażują się w walkę z ubóstwem. Dotyczy szczególnie najbiedniejszych krajów korzystających już z dodatkowej pomocy udzielanej przez Bank Światowy i MFW, których zadłużenie jest oceniane jako nie do udźwignięcia po zastosowaniu wszystkich innych środków zmniejszania zadłużenia. Do państw tych należą niektóre kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP).

Rola Komisji Europejskiej

Wspólnota ma do odegrania kluczową rolę jako ważny partner państw rozwijających się, szczególnie ze względu na nowy, wysoki koszt ogólny inicjatywy. Zasoby pochodzące z odsetek EFR przyznane tytułem decyzji nr 98/453/WE z lipca 1998 r. w zakresie wyjątkowej pomocy na rzecz poważnie zadłużonych państw AKP nie wystarczą na zamknięcie finansowania nowej, poszerzonej inicjatywy.

Wspólnota oznajmiła, że jest gotowa skorzystać z funduszy w ramach istniejących instrumentów Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) w celu wniesienia znacznego wkładu na rzecz zmniejszenia długu państw AKP, które kwalifikują się do inicjatywy HIPC. Do chwili obecnej Wspólnota przeznaczyła na inicjatywę ponad 1,6 mld EUR. Wspólnota uczestniczy w niej jako wierzyciel i donator, szczególnie na rzecz państw AKP. Zasoby EFR są używane wyłącznie na rzecz państw AKP, które kwalifikują się do inicjatywy. W przypadku państw Azji i Ameryki Łacińskiej wkład z budżetu wyniósł 54 mln EUR.

Rola Wspólnoty jako wierzyciela

Wspólnota udziela swego wsparcia na rzecz rozwoju głównie poprzez pomoc bezzwrotną. Jest zatem jedynie niewielkim wierzycielem wielostronnym. Według najnowszych szacunków jej wkład to jedynie około 2% całkowitego kosztu inicjatywy HIPC. Koszt wkładu Wspólnoty jako wierzyciela został jak dotąd oceniony na 680 mln EUR. Przyznane zasoby pochodzą głównie z odsetek EFR oraz rezerw – wewnątrz AKP.

Rola Wspólnoty jako donatora

Wspólnota, poza swym wkładem jako wierzyciel, uczestniczy w inicjatywie jako donator. Niealokowane zasoby z 8. EFR oraz z poprzednich EFR były głównym źródłem finansowania wkładu UE jako donatora. Jako donator Wspólnota przyznała do chwili obecnej 934 mln EUR funduszowi powierniczemu HIPC zarządzanemu przez Bank Światowy.

Dodatkowy wkład

Komisja, będąc ważnym partnerem krajów rozwijających się, oceniła, że Wspólnota powinna dokonać dodatkowego wysiłku. W 2001 r. Rada zatwierdziła dodatkowy wkład w wysokości 60 mln EUR, który pozwoli na wcześniejsze i całkowite spłacenie specjalnych pożyczek najsłabiej rozwiniętych państw AKP kwalifikujących się do inicjatywy HIPC.

Ostatnia aktualizacja: 24.03.2006

Top