Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Umowa z Kotonu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Umowa z Kotonu

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Umowa o partnerstwie 2000/483/WE pomiędzy państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a UE z drugiej strony

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ UMOWY O PARTNERSTWIE?

 • Umowa z Kotonu stanowi filar partnerstwa pomiędzy Unią Europejską (UE), krajami UE i położonymi na 3 kontynentach 79 krajami z Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP).
 • Niniejsza umowa ma na celu ograniczenie ubóstwa aż do jego wyeliminowania, wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego krajów partnerskich i ułatwienie stopniowej integracji ich gospodarek z gospodarką światową.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Umowa z Kotonu ustanawia ścisłe partnerstwo oparte na szeregu podstawowych zasad.
  • Partnerzy umowy są równi wobec siebie.
  • Kraje AKP określają swoje własne polityki rozwojowe.
  • Współpraca odbywa się nie tylko na płaszczyźnie rządów – parlamenty, władze lokalne, społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny, partnerzy ekonomiczni i społeczni także odgrywają rolę w ramach partnerstwa.
  • Ustalenia oraz priorytety dotyczące współpracy są zróżnicowane odpowiednio do takich aspektów jak stopień rozwoju danego kraju.
 • Istnieją instytucje wspólne, mające na celu wspieranie realizacji umowy z Kotonu. Rada Ministrów AKP-UE, przy wsparciu Komitetu Ambasadorów, prowadzi dialog polityczny, przyjmuje wytyczne dotyczące polityk, podejmuje decyzje o realizacji umowy. Rada sporządza raport roczny z postępów i przedstawia go Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE . Ten organ konsultacyjny wydaje zalecenia w sprawie osiągania celów umowy.
 • Polityczny wymiar umowy z Kotonu jest istotny i obejmuje:
  • kompleksowy dialog polityczny dotyczący kwestii krajowych, regionalnych i globalnych,
  • promowanie przestrzegania praw człowieka i procesów demokratycznych,
  • opracowywanie polityk budowania pokoju, zapobiegania konfliktom oraz ich rozwiązywania,
  • zajęcie się problemami migracji i bezpieczeństwa, w tym zwalczaniem terroryzmu i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.
 • Umowa obejmuje działania w ramach współpracy, mające zintensyfikować:
  • rozwój gospodarczy skupiony na przemyśle, rolnictwie i turystyce w krajach AKP,
  • rozwój społeczny i rozwój jednostki, mający poprawić system zdrowotny, edukacyjny i żywieniowy oraz
  • współpracę regionalną i integrację w celu promowania i zwiększenia wymiany handlowej pomiędzy krajami AKP.
  • Działania te są finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju.
 • Niniejsza umowa jest zgodna z przepisami Światowej Organizacji Handlu i pozwala krajom AKP na odgrywanie pełnej roli w handlu międzynarodowym.
 • Niniejsza umowa została podpisana w 2000 r., a wygasa w 2020 r. Umowa była ostatni raz poddana przeglądowi w 2010 r. (decyzja 2010/648/WE), w ramach którego dostosowano partnerstwo tak, by skupiało się bardziej na następujących kwestiach:

OD KIEDY NINIEJSZA UMOWA O PARTNERSTWIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza umowa ma zastosowanie od 1 kwietnia 2003 r., jako że ostatni dokument ratyfikacyjny lub zatwierdzający został złożony dnia 27 lutego 2003 r.

KONTEKST

 • Umowa o partnerstwie podpisana 23 czerwca 2000 r. w Kotonu w Beninie pomiędzy krajami AKP a UE stanowi ostatni etap współpracy pomiędzy krajami AKP a UE. Dla niektórych krajów AKP współpraca rozpoczęła się wraz z podpisaniem traktatu rzymskiego w 1957 r. Została ona przedłużona na mocy 2 konwencji z Jaunde i 4 konwencji z Lomé. W 2016 r. przyjęto komunikat w sprawie odnowienia partnerstwa z krajami AKP na okres po 2020 r.
 • Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Umowa o partnerstwie 2000/483/WE między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisana w Kotonu 23 czerwca 2000 r. (Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3–353)

Kolejne zmiany do umowy o partnerstwie 2000/483/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENT POWIĄZANY

Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady: Odnowione partnerstwo z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (JOIN(2016) 52 final z 22.11.2016)

Ostatnia aktualizacja: 08.12.2016

Top