Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrona przed barierami handlowymi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ochrona przed barierami handlowymi

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 3286/94 — procedury w zakresie zapewnienia wykonania praw UE zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanawia procedurę umożliwiająca firmom i krajom UE składanie wniosków do instytucji UE składanie wniosków do instytucji o zbadanie dowolnej bariery handlowej* ustanowionej przez państwa spoza UE w celu zabezpieczenia interesów unijnych firm i pracowników.
 • Ma ono na celu likwidację szkód* i niekorzystnych skutków w handlu* powstałych w wyniku stosowania tego typu barier, w zgodzie z zasadami handlu międzynarodowego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Zgodnie z rozporządzeniem skargi mogą być wnoszone w imieniu przemysłu UE, jednej lub więcej firm UE lub przez kraj UE wskazujący na przeszkodę w handlu. Skarga musi zawierać wystarczające dowody na istnienie barier handlowych i wynikających z nich szkód i niekorzystnych skutków w handlu.
 • Skargi składa się do Komisji Europejskiej w formie pisemnej. Komisja ma 45 dni na podjęcie decyzji w sprawie dopuszczenia skargi. Okres ten można zawiesić na wniosek skarżącego, aby umożliwić przedstawienie dodatkowych informacji.
 • Komitet Doradczy składa się z przedstawicieli każdego kraju UE, a jego pracom przewodniczy Komisja. Jego zadaniem jest przekazywanie tym krajom informacji. Stanowi on też forum wyrażania przez kraje UE swoich opinii.
 • Jeśli skarga została uznana za dopuszczalną, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wszczynane i ogłaszane jest badanie. Ogłoszenie wskazuje produkt lub usługę oraz zainteresowane państwa. Komisja gromadzi wówczas wszelkie istotne informacje od zainteresowanych stron.

Jeżeli na podstawie procedury badawczej UE decyduje się na podjęcie działań, podjęte mogą zostać dowolne środki polityki handlowej zgodne z dotychczasowymi procedurami i zobowiązaniami międzynarodowymi; Unia może w szczególności:

 • 1.

  Zawiesić koncesje celne* i nałożyć nowe lub podwyższone opłaty celne,

 • 2.

  Wprowadzić lub podnieść ograniczenia ilościowe na import lub eksport towarów,

 • 3.

  Zawiesić koncesje dotyczące towarów, usług lub dostarczycieli w obszarze zamówień publicznych.

Rada musi wydać decyzję dotyczącą wniosku Komisji o podjęcie jednego lub więcej z powyższych działań w ciągu 30 dni.

W 2014 r. UE zmieniła rozporządzenie nr 654/2014, które zostało uzupełnione o nowe przepisy i procedury. Umożliwiają one UE skuteczniejsze i szybsze egzekwowanie prawa do zawieszenia lub wycofania koncesji bądź innych zobowiązań zgodnie z międzynarodowymi umowami handlowymi.

W przypadku zaistnienia pilnej potrzeby Komisja może przyjmować akty dotyczące podejmowania działań względem krajów spoza UE. Tego typu akty wykonawcze mają natychmiastowe zastosowanie, a niniejsza procedura może być wykorzystywana jedynie w należycie uzasadnionych przypadkach. Do środków, które można wprowadzać drogą aktu wykonawczego, zalicza się trzy wyżej wymienione.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie (WE) nr 3286/94 ma zastosowanie od 1 stycznia 1995 r. Rozporządzenie (UE) nr 654/2014 ma zastosowanie do 17 lipca 2014 r.

KONTEKST

Dochodzenia w sprawie barier handlowych

KLUCZOWE POJĘCIA

*Bariera handlowa: wszelkie praktyki handlowe przyjęte przez państwo spoza UE i zabronione na mocy zasad handlu międzynarodowego, dające poszkodowanym przez nie stronom prawo do podjęcia działań mających na celu usunięcie skutków tych praktyk. Niniejsze międzynarodowe zasady handlu pokrywają się zasadniczo z przepisami Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz przepisami określonymi w umowach dwustronnych z krajami spoza UE, w których stroną jest UE.

*Szkoda: każda istotna szkoda dla przemysłu UE na rynku unijnym, mogąca powstać na skutek przeszkód w handlu.

*Niekorzystne skutki w handlu: skutki, spowodowane przeszkodami w handlu lub które mogą zostać przez nie spowodowane, w odniesieniu do towaru lub usługi, dotykające unijnych firm na rynku każdego państwa spoza UE.

*Koncesje lub inne zobowiązania: koncesje celne lub wszelkie inne korzyści, jakie UE zobowiązała się stosować w handlu z państwami spoza UE na mocy międzynarodowych umów handlowych, których jest stroną.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (Dz.U. L 349 z 31.12.1994, s. 71–78)

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 3286/94 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza skonsolidowana wersja ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2015

Top