Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Środki antysubsydyjne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Środki antysubsydyjne

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2016/1037 – Środki antysubsydyjne

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady Unii Europejskiej (UE) dotyczące ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE oraz warunki stosowania środków wyrównawczych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Cło wyrównawcze stosowane jest w celu zwalczania szkodliwych skutków przywozów towarów subsydiowanych na rynek UE i w celu przywrócenia uczciwej konkurencji. Cła płacone są przez importera i pobierane przez organy celne określonych krajów UE.
 • Jeśli przemysł UE uzna przywóz produktu z kraju spoza UE za subsydiowany i szkodliwy dla przemysłu UE wytwarzającego ten sam produkt, może złożyć skargę do Komisji Europejskiej.
 • Jeśli skarga wykaże wstępne dowody subsydiowania lub szkody dla przemysłu UE oraz związek przyczynowy między subsydium a szkodą, Komisja wszczyna dochodzenie antysubsydyjne.
 • Komisja może nakładać tymczasowe cła wyrównawcze na czas dalszego dochodzenia, jeśli dochodzenie antysubsydyjne wykaże, że spełniono określono przesłanki, takie jak:
  • przywóz korzysta z określonego subsydium,
  • istnieje szkoda dla przemysłu UE,
  • istnieje związek przyczynowy pomiędzy subsydium a szkodą,
  • interesy UE wymagają interwencji w celu zapobiegnięcia szkodzie.
 • W następstwie dalszego dochodzenia Komisja może nałożyć środki ostateczne w okresie 13 miesięcy. Środki nakładane są zazwyczaj na okres 5 lat.
 • W takim okresie 5 lat można składać wniosek o przegląd okresowy w sytuacji, gdy nastąpiła znaczna i trwała zmiana okoliczności dotyczących subsydiów i szkody.
 • W ostatnim roku stosowania środków przemysł UE może poprosić Komisję o przeprowadzenie przeglądu w przypadku wygaśnięcia. Określa on, czy wygaśnięcie środków może prowadzić do kontynuacji lub ponownego wystąpienia subsydiowania i szkody. W razie stwierdzenia takiego prawdopodobieństwa środki mogą być stosowane przez kolejne 5 lat.
 • Importerzy mogą także wnioskować o refundacje zapłaconych ceł, jeśli uważają, że kwota subsydium została obniżona lub cofnięta.
 • Unijne przepisy antysubsydyjne oparte są na globalnych normach określonych przez Światową Organizację Handlu (WTO).

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie (UE) 2016/1037 jest wersją ujednoliconą aktu podstawowego (rozporządzenie (WE) nr 597/2009) i kolejnych zmian do niego. Ma ono zastosowanie od 20 lipca 2016 r.

KONTEKST

 • Subsydium to wkład finansowy, taki jak dotacja lub pożyczka, zwykle wypłacany przez rząd kraju spoza UE, który przynosi korzyści przedsiębiorstwom lub branżom przywożącym ich produkty do kraju UE, i tym samym zakłóca konkurencję na rynku UE. W celu zwalczania takich zakłóceń i przywracania uczciwej konkurencji UE może nakładać tzw. cła wyrównawcze na takie przywozy.
 • Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (tekst jednolity) (Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55–91)

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2017

Top