Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Środki antydumpingowe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Środki antydumpingowe

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia ono procedurę nakładania środków antydumpingowych w Unii Europejskiej (UE).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Dumping występuje wtedy, gdy na rynku wywozowym spółka sprzedaje dany produkt po niższej cenie niż na swoim rynku wewnętrznym. UE może nałożyć środki antydumpingowe na wwożony produkt, aby zapewnić warunki uczciwej konkurencji w stosunku do tego samego produktu sprzedawanego na rynku Unii Europejskiej (UE) przez producentów z UE.
 • Środki antydumpingowe można nałożyć wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:
  • produkty przywiezione muszą być sprzedawane po cenach dumpingowych;
  • musi zaistnieć istotna szkoda* dla przemysłu unijnego produkującego produkt podobny*;
  • musi istnieć związek przyczynowy między przywozem towarów po cenach dumpingowych a istotną szkodą;
  • środek antydumpingowy nie może być sprzeczny z interesem UE.
 • Jeżeli te warunki zostaną spełnione, środki antydumpingowe mogą zostać nałożone na przywóz danego produktu na terytorium UE. Środki te przyjmują zazwyczaj formę cłaad valorem , tj. procentu od wartości przywozowej danego produktu. Mogą też przyjąć formę ceł specyficznych, tj. ceł w stałej wysokości za określoną ilość towarów, np. 100 EUR za tonę produktu, lub formę zobowiązania cenowego. Zobowiązanie cenowe to zobowiązanie eksportera do respektowania minimalnych cen importowych.
 • Cła płacone są przez importera w UE i pobierane przez państwowe organy celne określonych krajów UE.
 • Środki nakładane są zazwyczaj na okres 5 lat. Obowiązujące środki mogą być objęte przeglądem (przegląd okresowy) pod pewnymi warunkami. Zakres przeglądu jest zazwyczaj ograniczony do jednego lub kilku elementów środków początkowych, np. poziomu dumpingu i/lub szkody, zakresu produktu czy formy zastosowanych środków.
 • Po 5 latach środki wygasną, chyba że przegląd wygaśnięcia środków zakończy się wnioskiem, że w przypadku wygaśnięcia środków sprzedaż po cenach dumpingowych i istotne szkody prawdopodobnie istniałyby nadal.
 • Importerzy mogą wnosić o całkowity lub częściowy zwrot zapłaconych ceł, jeżeli wykażą, że margines dumpingu*, na podstawie którego płacone były cła, został wyeliminowany lub zmniejszony.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie (UE) 2016/1036 jest wersją ujednoliconą aktu podstawowego (rozporządzenie (WE) nr 1225/2009) i kolejnych zmian do niego. Ma ono zastosowanie od 20 lipca 2016 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Istotna szkoda: znaczna szkoda dla przemysłu UE, np. utrata udziału w rynku, obniżenie cen i/lub obniżenie rentowności, spowodowane produktami wwożonymi sprzedawanymi po cenach dumpingowych.

Produkt podobny: produkt identyczny z danym produktem lub bardzo do niego zbliżony.

Margines dumpingu: różnica pomiędzy ceną, której importer żąda za produkt na swoim rynku wewnętrznym (cena normalna) a ceną żądaną przez tego samego eksportera za ten produkt na rynku UE (cena eksportu).

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (UE) nr 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (Tekst jednolity) (Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21–54)

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2017

Top