Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rozdysponowanie pozwoleń i kontyngentów przywozowych lub wywozowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rozdysponowanie pozwoleń i kontyngentów przywozowych lub wywozowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 717/2008 — zarządzanie kontyngentami ilościowymi

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady zarządzania kontyngentami przywozowymi i wywozowymi w Unii Europejskiej (UE).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Niektóre produkty są wyłączone z niniejszego rozporządzenie, w tym produkty rolne wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • Ogólne zasady zarządzania kontyngentami w UE są następujące:
  • kontyngenty zostają rozdysponowane między wnioskodawcami w jak najszybszym terminie;
  • zarządzanie kontyngentami może odbywać się poprzez zastosowanie jednej z określonych metod lub ich kombinacji, np. w oparciu o tradycyjny obrót handlowy lub według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”;
  • publikacja ogłoszenia kontyngentów w Dzienniku Urzędowym UE.
 • Określone zostały szczególne zasady różnych metod zarządzania kontyngentami. Na przykład dla metody:
  • opartej na tradycyjnym obrocie handlowym, część kontyngentu zostaje zarezerwowana dla importerów lub eksporterów tradycyjnych, tzn. takich, którzy są w stanie wykazać, że uprzednio dokonywali przywozu lub wywozu z kraju UE produktu objętego kontyngentem;
  • uwzględniającej zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”, Komisja Europejska określa ilość, do jakiej importerzy lub eksporterzy są uprawnieni aż do wykorzystania kontyngentu;
  • rozdysponowania proporcjonalnie do wnioskowanych ilości, Komisja określa wielkość kontyngentu w oparciu o informacje z krajów UE na temat otrzymanej liczby wniosków o pozwolenie.
 • W przypadku metody „kto pierwszy, ten lepszy” pozwolenia na przywóz i wywóz upoważniające do eksportu i importu określonych produktów są wydawane natychmiastowo. W pozostałych przypadkach pozwolenia są wydawane w terminie 10 dni od notyfikacji decyzji Komisji lub w terminie ustalonym przez Komisję.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie (WE) 717/2008 jest wersją ujednoliconą dokumentu podstawowego (rozporządzenie (WE) 520/94) i kolejnymi zmianami do niego. Ma ono zastosowanie od 15 sierpnia 2008 r.

KONTEKST

W czasach gdy coraz więcej krajów dołącza do Światowej Organizacji Handlu, niniejsze rozporządzenie ma praktyczne zastosowanie jedynie do importu z ograniczonej liczby krajów. Obecnie ma ono zastosowanie do przywozu tekstyliów z Białorusi i Korei Północnej. Nie ma kontyngentów ilościowych na wywóz unijny.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. ustanawiające wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (Wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 1–7)

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 717/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. ustanawiającego wspólnotową procedurę zarządzania kontyngentami ilościowymi (Dz.U. L 206 z 2.8.2008, s. 34)

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2017

Top