Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wytyczne UE w sprawie dialogu na temat praw człowieka prowadzonego z państwami trzecimi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wytyczne UE w sprawie dialogu na temat praw człowieka prowadzonego z państwami trzecimi

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dialog z państwami trzecimi na temat praw człowieka – wytyczne

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZYCH WYTYCZNYCH?

Ustanawiają unijne podejście do nawiązywania i przeprowadzania dialogu dotyczącego praw człowieka z państwami trzecimi. Dialogi te mają na celu włączenie kwestii związanych z prawami człowieka do wszystkich obszarów polityki zewnętrznej UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

UE prowadzi dialogi dotyczące praw człowieka z ponad 40 państwami spoza UE. Niektóre z nich mają charakter ogólny i oparte są na traktatach, porozumieniach i konwencjach, podczas gdy inne koncentrują się wyłącznie na prawach człowieka. Prowadzone są również dialogi ad hoc, które obejmują tematy związane ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, a także dialogi w kontekście szczególnej relacji w związku z ogólnie zbieżnymi poglądami.

Cele każdego takiego dialogu definiowane są odrębnie w każdym przypadku. Cele te mogą obejmować dyskusję i współpracę w zakresie problemów dotyczących praw człowieka w organizacjach wielonarodowych, np. w ONZ, lub gromadzenie informacji o problemach dotyczących praw człowieka i wyrażanie zaniepokojenia w ich sprawie.

Kwestie priorytetowe, które powinny być omawiane w ramach dialogów dotyczących praw człowieka, to: wdrażanie międzynarodowych instrumentów praw człowieka; zwalczanie kary śmierci, tortur i innego okrutnego traktowania oraz wszelkich form dyskryminacji; prawa dzieci (zwłaszcza w konfliktach zbrojnych); prawa kobiet; wolność wypowiedzi; rola społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrona obrońców praw człowieka; międzynarodowa współpraca w obszarze międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości (zwłaszcza z Międzynarodowym Trybunałem Karnym); promowanie procesu demokratyzacji i dobrych rządów; zapobieganie konfliktom oraz praworządność.

Decyzja o rozpoczęciu dialogu dotyczącego praw człowieka z krajem spoza UE podejmowana jest przez Radę, w której główną rolę odgrywa Grupa Robocza ds. Praw Człowieka (COHOM). Przed podjęciem decyzji należy najpierw, na podstawie odpowiednich raportów, ocenić sytuację praw człowieka w danym kraju. W ocenie takiej branych jest pod uwagę kilka czynników (np. podejście rządu danego kraju do kwestii praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego).

Miejsce i częstotliwość prowadzenia dialogu oraz poziom reprezentacji są określane odrębnie w każdym przypadku. Rozmowy powinny zazwyczaj odbywać się w danym kraju (lub w Brukseli, jeżeli ich głównym celem jest omówienie kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz wzmocnienie współpracy) i trwać co najmniej cały jeden dzień.

Podczas prowadzenia dialogu z danym państwem UE może odnosić się do poszczególnych przypadków i zgłaszać prośby o reakcję i uwolnienie przetrzymywanych osób. Po zakończeniu dialogu UE może opublikować komunikat prasowy samodzielnie lub wspólnie z danym państwem.

Wszystkie dialogi dotyczące praw człowieka z państwami spoza UE należy poddać ocenie co dwa lata, z uwzględnieniem poziomu osiągnięcia postawionych przed nimi celów. Należy również zbadać postępy poczynione w obszarach priorytetowych dialogu oraz, w jakim stopniu działania UE przyczyniły się do tych postępów. Dialog może być kontynuowany lub zakończony w zależności od postawionej oceny, której dokonuje kraj sprawujący prezydencję w UE z pomocą grupy roboczej COHOM.

KONTEKST

Dialogi UE na temat praw człowieka

AKT

Wytyczne UE w sprawie dialogu na temat praw człowieka prowadzonego z państwami trzecimi – aktualizacja

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2015

Top