Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wytyczne UE w sprawie tortur oraz innego okrutnego traktowania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wytyczne UE w sprawie tortur oraz innego okrutnego traktowania

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Wytyczne w sprawie polityki UE wobec państw trzecich dotyczącej tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZYCH WYTYCZNYCH?

Stanowią one narzędzie operacyjne, które ma być stosowane przez UE w kontaktach z krajami spoza UE w celu zwalczania tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania (np. bicia w areszcie).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

UE zwalcza stosowanie tortur i złe traktowanie przez wspieranie instrumentów międzynarodowych (np. Powszechnej deklaracji praw człowieka, konwencji genewskich, Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego itp.) oraz za pomocą środków w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), takich jak przepisy w sprawie handlu narzędziami tortur.

Działania UE na rzecz zwalczania tortur i złego traktowania w stosunkach z krajami spoza UE obejmują następujące aspekty:

 • ustanawianie politycznego dialogu z krajami spoza UE i z organizacjami regionalnymi. Wytyczne dotyczące dialogu w sprawie praw człowieka ustanawiają w tym zakresie jasne zasady;
 • podejmowanie inicjatyw politycznych (démarches) i wydawanie publicznych oświadczeń wzywających właściwe kraje spoza UE do podejmowania skutecznych środków przeciwko stosowaniu tortur i innym przypadkom złego traktowania;
 • wspieranie współpracy ze społeczeństwami obywatelskimi w zakresie współpracy dwustronnej i wielostronnej, w szczególności w ramach planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji (2015–2019), który wspiera organizacje pozarządowe w zakresie zwalczania tortur;
 • funkcje obserwacyjne przedstawicieli ambasad UE w procesach, co do których istnieje obawa, że oskarżony jest poddawany torturom lub złemu traktowaniu.

Zgodnie z tymi wytycznymi UE wzywa kraje spoza UE do podejmowania następujących środków:

 • zapobieganie, zakaz i potępianie tortur i złego traktowania;
 • przestrzeganie i wdrażanie międzynarodowych norm i procedur (np. Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu stosowania tortur);
 • tworzenie środków ochronnych i procedur dotyczących miejsc odosobnienia;
 • zapewnianie rehabilitacji i odszkodowań dla ofiar;
 • ustanawianie krajowych gwarancji prawnych;
 • zwalczanie bezkarności;
 • określanie grup wymagających specjalnej uwagi (takich jak uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl czy więźniowie);
 • umożliwianie stosowania mechanizmów monitorowania zatrzymań;
 • ustanawianie krajowych instytucji działających na rzecz zapobiegania torturom;
 • wzmacnianie systemu wymiaru sprawiedliwości;
 • zapewnianie skutecznych szkoleń dla pracowników organów ścigania, wojskowych i personelu służb ochrony zdrowia dotyczących przeciwdziałania torturom i złemu traktowaniu oraz postępowania w takich przypadkach;
 • zapobieganie wszelkim formom zastraszania i zemsty;
 • przeprowadzanie sekcji zwłok.

KONTEKST

Poszanowanie praw człowieka jest jednym z kluczowych priorytetów w stosunkach zewnętrznych UE. Zwalczanie tortur i złego traktowania jest niezbędną częścią tej pracy mimo istnienia licznych instrumentów międzynarodowych, które zabraniają tego typu poważnych naruszeń godności człowieka.

Działania UE, silnie wspierane przez wszystkie jej kraje, mają na celu zapobieganie torturom oraz złemu traktowaniu i ich eliminowanie, a także zwalczanie bezkarności ich sprawców. Stanowią uzupełnienie działań UE na rzecz zwalczania kary śmierci.

AKT

Wytyczne w sprawie polityki UE wobec państw trzecich dotyczącej tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania – Wytyczne zaktualizowane 6129/1/12 REV1, 20 marca 2012 r.

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2016

Top