Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Artykuł 214 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 196 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

JAKI JEST CEL NINIEJSZYCH ARTYKUŁÓW TRAKTATU?

  • Art. 214 zawiera główne podstawy prawne udzielania pomocy humanitarnej przez Unię Europejską (UE). Uprawnia on UE do udzielania pomocy i zapewniania ochrony ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka na terenie krajów nienależących do UE.
  • Art. 196 nadaje UE kompetencje w zakresie wspierania i uzupełniania działań krajów UE i dziedzinie ochrony ludności.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) Komisji Europejskiej odpowiada za udzielanie pomocy ofiarom przestępstw oraz klęsk żywiołowych oraz katastrof spowodowanych przez człowieka.
  • ECHO zarządza również Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności .
  • W 2016 r. ECHO stała się odpowiedzialna także za zarządzanie wsparciem w sytuacjach nadzwyczajnych w UE.

Pomoc humanitarna

W oparciu o zasady międzynarodowe zawarte w Konsensusie europejskim w sprawie pomocy humanitarnej UE zapewnia opartą na potrzebach pomoc humanitarną. Skupia się ona na szczególnie narażonych ofiarach.

ECHO finansuje pomoc humanitarną w oparciu o rozporządzenie z 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej, które pozwala na finansowanie działań poza UE w celu zapewnienia pomocy i ochrony osobom dotkniętym przez klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka. ECHO interweniuje we współpracyz takimi organizacjami, jak organizacje pozarządowe, fundacje, programy i wyspecjalizowane agencje Narodów Zjednoczonych, Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc oraz wyspecjalizowane agencje krajów UE

Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych w UE

  • Rozporządzenie (UE) 2016/369 upoważnia UE do udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych krajom UE dotkniętym szczególnie silnymi klęskami żywiołowymi oraz katastrofami spowodowanymi przez człowieka powodującymi poważne skutki humanitarne na szeroką skalę, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie czy awarie przemysłowe. Takie wsparcie stosuje się wyłącznie, gdy inne instrumenty okazują się niewystarczające i jego celem jest wsparcie i uzupełnienie działań podejmowanych przez kraj lub kraje UE dotknięte klęską lub katastrofą.

Ochrona cywilna

  • ECHO interweniuje również w przypadku klęsk żywiołowych oraz katastrof spowodowanych przez człowieka na terenie UE i poza nim poprzez mechanizm ochrony ludności, który ma wzmocnić współpracę oraz współdziałanie UE i jej państw członkowskich w dziedzinie ochrony ludności. Jeśli zostaną spełnione określone warunki, niektóre kraje spoza UE mogą również uczestniczyć w tym mechanizmie.
  • Jego głównym celem jest zwiększenie skuteczności systemu zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka, a także przygotowywanie się oraz reagowania na nie.
  • W ramach mechanizmu funkcjonuje Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego, które nieprzerwanie koordynuje jego działania, oraz potencjał reagowania kryzysowego („dobrowolna pula”) skupiający różne zespoły wsparcia, ekspertów oraz sprzęt, będące zawsze w pogotowiu w krajach UE, w których jest usytuowany.
  • Mimo że skupia się on na ochronie ludności, obejmuje również zagadnienia związane z ochroną środowiska i własności, w tym dziedzictwa naturalnego.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Art. 214 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 143)

Art. 196 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 135–136)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1–6)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 1257/96 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924–947)

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/369 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii (Dz.U. L 70 z 16.3.2016, s. 1–6)

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2016

Top