Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unijny instrument pomocy humanitarnej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Unijny instrument pomocy humanitarnej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 dotyczące pomocy humanitarnej

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

  • Pomoc humanitarna UE dąży do udzielania pomocy, ratunku i ochrony osobom dotkniętym przez klęski żywiołowe lub katastrofy wywołane działalnością człowieka. Pomoc skupia się na najbardziej bezbronnych poszkodowanych.
  • Niniejsze rozporządzenie ustanawia główne cele, zasady i procedury realizacji akcji pomocy humanitarnej UE.

KLUCZOWE PRIORYTETY

Zasady

Pomoc UE jest

Beneficjenci

Pomoc UE jest koordynowana przez departament Komisji Europejskiej zajmujący się operacjami Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO).

Finansowanie to jest przeznaczone dla krajów spoza UE.

Sektory

Pomoc humanitarna może być udzielana w wielu formach, zależnie od charakteru kryzysu, w tym w formie:

  • pożywienia,
  • pomocy medycznej i wsparcia psychologicznego lub społecznego,
  • dostaw wody i zapewnienia zaplecza sanitarnego,
  • schronienia,
  • doraźnych napraw infrastruktury,
  • odminowywania,
  • edukacji.

Pomoc humanitarna może także być skierowana na ograniczenie ryzyka katastrofy.

Finansowanie

Unia Europejska, wspólnie z krajami UE, jest globalnym liderem w niesieniu pomocy humanitarnej. W 2014 r. UE udzieliła pomocy około 121 mln osób z 80 krajów na świecie, na łączną kwotę 1,27 mld EUR.

Pomoc ta udzielana jest w najbardziej zagrożonych regionach świata: w Syrii, Sudanie Południowym, Jemenie i na Ukrainie.

Koordynacja działań z partnerami

Pomoc humanitarna UE jest realizowana za pośrednictwem ponad 200 organizacji partnerskich, takich jak agencje ONZ, organizacje międzynarodowe (Czerwony Krzyż) i wiele organizacji pozarządowych (NGO).

Aby otrzymać finansowanie projektu pomocy humanitarnej, organizacja partnerska składa wniosek o finansowanie i wypełnia surowe wytyczne oceny i monitorowania projektów.

Partnerzy zobowiązani są upublicznić fakt wsparcia ze strony UE poprzez umieszczenie znaku UE na obiektach projektu.

Zobowiązani są także do ścisłej koordynacji swoich projektów, by być pewnym, że pomoc jest efektywna i udzielana w odpowiednim czasie.

Działania długoterminowe

Pomoc humanitarna jest udzielana także w celu wzmocnienia odporności na przyszłe wstrząsy poprzez zapewnienie długoterminowych korzyści rozwojowych, zgodnych z:

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 5 lipca 1996 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy humanitarnej (Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1–6)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 1257/96 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 26.07.2016

Top