Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych: wybór multilateralizmu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych: wybór multilateralizmu

Unia Europejska (UE) zwiększa swój udział w kierowaniu Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz w podejmowanych przez nią działaniach. Współpraca na szczeblu międzynarodowym jest koniecznym warunkiem wstępnym, aby móc stawić czoła światowym wyzwaniom, takim jak walka z ubóstwem oraz zmiany klimatu.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 10 September 2003 - The European Union and the United Nations: the choice of multilateralism [COM(2003) 526 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 10 września 2003 r. – Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych: wybór multilateralizmu [COM(2003) 526 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

STRESZCZENIE

Komunikat przedstawia środki, jakimi dysponuje Unia Europejska (UE) na rzecz trwałej poprawy światowego kierowania za pomocą systemu zarządzania Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) *.

UE ponawia swoje wsparcie dla wielostronnego systemu zarządzania * ONZ jako instrumentu przyjęcia konkretnych rozwiązań na szczeblu światowym, przede wszystkim na rzecz długotrwałego rozwoju, ograniczenia ubóstwa, pokoju oraz bezpieczeństwa.

Efektywność wielostronnego zarządzania

UE zamierza wzmocnić swój wkład w celu przyjęcia i zastosowania wielostronnych polityki i instrumentów. Jej wpływ może stać się determinujący dla realizacji światowych zobowiązań państw członkowskich oraz krajów trzecich będących ich partnerami.

Ponadto UE zamierza aktywniej uczestniczyć w procesie instytucjonalnej reformy ONZ w celu wzmocnienia skuteczności systemu, dostosowania go do zmian stosunków wielostronnych oraz wspierania międzynarodowej polityki pomocy oraz rozwoju.

Poprawa koordynacji oraz współpracy na poziomie międzynarodowym powinna ułatwić kontynuację zobowiązań oraz wzmocnić działania na rzecz pokoju, bezpieczeństwa oraz praw człowieka.

Europejska polityka zewnętrzna wspiera zdolności krajów rozwijających się w zakresie realizacji ich międzynarodowych zobowiązań. UE włącza tym samym do swoich programów polityki zewnętrznej cele dotyczące zrównoważonego rozwoju, pomocy handlowej, promocji godnej pracy, walki z terroryzmem, handlem narkotykami oraz przestępczością zorganizowaną.

Skuteczność współpracy

Komisja przedstawia szeroki wachlarz kierunków partnerstwa między UE a ONZ na rzecz:

 • intensyfikacji dialogu politycznego dzięki wzrostowi liczby spotkań wysokiego szczebla oraz kooperacji z organami ONZ,
 • wzmocnienia obecności UE wewnątrz ONZ,
 • wzmocnienia współpracy finansowej oraz wkładu finansowego UE do działań ONZ,
 • zawarcia strategicznego partnerstwa z agencjami, funduszami oraz programami ONZ w zakresie pomocy rozwojowej oraz humanitarnej,
 • prowadzenia strategicznego dialogu w zakresie koordynacji działań pomocy humanitarnej.

Pogłębiona powinna zostać również współpraca polityczna i techniczna w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa na rzecz zapobiegania konfliktom, zarządzania kryzysami oraz sytuacjami pokryzysowymi. Partnerstwo powinno być rozszerzane w sposób systematyczny na odpowiednie organizacje regionalne (jak na przykład Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Radę Europy).

Promowanie wartości i interesów UE

UE przyczynia się w sposób istotny do opracowania polityk przyjętych w ramach prac ONZ. Jednakże konieczna jest poprawa koordynacji pozycji państw członkowskich, ujednolicenie celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) z pozycją Rady Bezpieczeństwa ONZ, jak również wzmocnienie roli delegacji UE przy ONZ.

W celu zwiększenia wpływu UE w zakresie systemu zarządzania ONZ Komisja zaleca:

 • koordynację pozycji państw członkowskich oraz możliwie najwcześniejsze uczestnictwo w procedurze decyzyjnej, szczególnie w zakresie międzynarodowej polityki społecznej, zdrowotnej, praw człowieka, współpracy na rzecz rozwoju oraz pomocy humanitarnej,
 • poprawę koordynacji oraz dialogu UE z krajami lub grupami krajów, których dotyczy określona tematyka działań,
 • monitorowanie kompatybilności polityk europejskich z międzynarodowymi oraz zapewnienie efektywnej reprezentacji europejskiej w pracach ONZ w strefach dotyczących UE.

Pojęcia kluczowe

 • System zarządzania ONZ: pojęcie określone przez Komisję stosowane do głównych organów ONZ (w szczególności Zgromadzenia Ogólnego, Rady Gospodarczej i Społecznej i ich organów pomocniczych, Rady Bezpieczeństwa, Sekretariatu), jak również programów, funduszy i instytucji specjalistycznych Narodów Zjednoczonych, w tym instytucji systemu Bretton Woods (przede wszystkim Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego).
 • Zarządzanie wielostronne: sposób organizacji stosunków międzynarodowych wiążących więcej niż dwa państwa.

See also

 • Strona internetowa Delegacji Unii Europejskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (EN) (ES) (FR)
 • Główne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych (EN) (ES) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2011

Top