Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz operacji zarządzania kryzysowego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz operacji zarządzania kryzysowego

Politykę zagraniczną Unii Europejskiej (UE) oraz Stanów Zjednoczonych (USA) łączą podobne cele. Wspólnym dążeniem jest wspieranie pokojowego pojednania i ułatwienie odbudowy i stabilizacji krajów znajdujących się w sytuacji kryzysowych. UE oraz Stany Zjednoczone zdecydowały połączyć swoje wysiłki na rzecz operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE w krajach trzecich.

AKT

Umowa ramowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską.

STRESZCZENIE

Dokument będący umową ramową ma zastosowanie do wszelkich operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską (UE) w krajach trzecich, w których decydują się uczestniczyć Stany Zjednoczone. Tym samym umowa definiuje warunki uczestnictwa Stanów Zjednoczonych oraz stosunki z UE w czasie trwania określonych misji.

Udział Stanów Zjednoczonych w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE

Stany Zjednoczone decydują oddzielnie dla każdej operacji o udziale w prowadzonych przez UE działaniach. UE przyjmuje decyzję o zaproszeniu Stanów Zjednoczonych do udziału w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego. Podjęcie przez Stany Zjednoczone decyzji o udziale w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego oznacza zgodę USA na przestrzeganie przepisów decyzji Rady, na mocy której UE postanowiła przeprowadzić daną operację.

UE i Stany Zjednoczone podejmują następnie konsultacje dotyczące proponowanego wkładu Stanów Zjednoczonych w operację. Wkład ten dotyczy personelu, oddziałów i cywilnych środków majątkowych. UE i Stany Zjednoczone ustalają również ewentualny wkład amerykański do budżetu danej operacji. Stany Zjednoczone ponoszą wszelkie koszty związane ze swoim udziałem w operacji zarządzania kryzysowego, chyba że są one przewidziane w budżecie.

Stany Zjednoczone mogą w dowolnym momencie, po przeprowadzeniu konsultacji z UE, wycofać się – całkowicie lub częściowo – z udziału w prowadzonej operacji zarządzania kryzysowego. Decyzja o zakończeniu operacji jest podejmowana przez Unię Europejską po konsultacji ze Stanami Zjednoczonymi, pod warunkiem że w momencie rozważania takiej decyzji Stany Zjednoczone nadal wnoszą wkład w prowadzoną operację.

Ponadto spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy rozstrzygane są poprzez kontakty dyplomatyczne między stronami.

Status kontyngentu USA biorącego udział w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego

Status kontyngentu USA jest regulowany umową w sprawie statusu misji zawartą między UE a państwem, w którym prowadzona jest operacja. Stany Zjednoczone muszą mieć możliwość przeanalizowania umowy o statusie przed podjęciem decyzji o udziale w operacji.

Jeśli nie podpisano umowy o statusie do czasu, gdy konieczna jest jej analiza, strony podejmują wzajemne konsultacje przed rozmieszczeniem kontyngentu USA.

Umowa w sprawie statusu misji reguluje w szczególności przywileje i immunitety personelu i jednostek USA biorących udział w operacji.

Ponadto Stany Zjednoczone mają prawo sprawować jurysdykcję nad swoim personelem przydzielonym do udziału w operacji, w kraju, w którym prowadzona jest operacja. Tym samym ponoszą odpowiedzialność z tytułu roszczeń związanych z ich udziałem w prowadzonej operacji zgodnie z prawem USA.

Przebieg operacji

Stroną zobowiązaną do przeprowadzenia operacji zarządzania kryzysowego jest UE, która określa cele oraz kierunki prowadzenia misji.

Stany Zjednoczone starają się zapewnić, by przydzielony personel oraz jednostki wykonywały swoje obowiązki w sposób w pełni zgodny z celami operacji. Przydzielony personel i jednostki są zobowiązane do przestrzegania instrukcji szefa misji lub dowódcy UE, jednakże znajdują się pod ogólnym zwierzchnictwem Stanów Zjednoczonych.

W celu reprezentowania swojego kontyngentu narodowego podczas danej operacji Stany Zjednoczone wyznaczają punkt kontaktowy kontyngentu narodowego. Punkt podlega szefowi misji i jest odpowiedzialny za bieżącą dyscyplinę kontyngentu.

Odstąpienie od roszczeń

Na mocy niniejszej umowy UE i Stany Zjednoczone zgadzają się odstąpić od wszelkich roszczeń wobec drugiej strony biorącej udział w operacji z tytułu uszkodzeń wynikłych z wykonywania ich obowiązków służbowych, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub umyślnego uchybienia.

Odstąpienie od roszczeń wymaga złożenia oświadczenia ze strony Stanów Zjednoczonych oraz każdego państwa członkowskiego UE biorącego udział w operacji.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Umowa ramowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską

Zob. artykuł 10.1Zastosowanie tymczasowe: 17.5.2001

Dz.U. L 143 z 31.5.2011

Ostatnia aktualizacja: 29.07.2011

Top