Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unijny system kontroli rybołówstwa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Unijny system kontroli rybołówstwa

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 – unijny system kontroli rybołówstwa

STRESZCZENIE

Skuteczność unijnej wspólnej polityki rybołówstwa zależy od krajów UE, które zapewniają przestrzeganie jej zasad w praktyce.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia ono system kontroli, inspekcji i egzekwowania przez władze krajowe zasad wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Główne cele systemu kontroli obejmują:

zapewnianie, że poławiane są jedynie dozwolone ilości ryb,

gromadzenie niezbędnych danych w celu zarządzania dopuszczalnymi połowami,

wyjaśnianie roli krajów UE oraz Komisji Europejskiej,

zapewnianie, aby przepisy były stosowane w odniesieniu do wszystkich rybaków w taki sam sposób oraz z takimi samymi sankcjami na obszarze całej UE,

zapewnianie możliwości śledzenia i sprawdzania produktów rybołówstwa na każdym etapie łańcucha dostaw, „od łowiska do półmiska”.

Ma ono zastosowanie do:

wszelkiej działalności połowowej na wodach UE,

działalności połowowej statków unijnych i obywateli UE na wodach UE i poza terytorium UE,

przetwarzania i wprowadzania produktów rybołówstwa do obrotu;

połowów rekreacyjnych obejmujących wrażliwe zasoby;

do identyfikowalności produktów rybołówstwa.

Kontrola i monitorowanie

Kraj UE musi przeprowadzać inspekcje w obrębie całego łańcucha produkcji, w szczególności podczas:

wyładunku,

przetwarzania,

transportu,

wprowadzania do obrotu.

Do gromadzenia danych wykorzystywane są nowe technologie, takie jak:

elektroniczne dzienniki połowowe,

system systematycznego ważenia połowów,

system śledzenia produktów rybołówstwa od statku do sprzedawcy.

Uprawnienia kontrolne

Kraje UE ponoszą wyłączną odpowiedzialność za kontrolowanie i egzekwowanie WPRyb. Komisja może jednak przeprowadzać własne niezależne kontrole, a także może brać udział w kontrolach krajowych, aby sprawdzić, czy władze krajowe właściwie wdrażają przepisy.

Sankcje

W przypadku popełnienia poważnego naruszenia mogą zostać nałożone sankcje w oparciu o wartość uzyskanych połowów. Istnieje system punktów karnych dla posiadaczy zezwoleń połowowych, który początkowo prowadzi do zawieszenia, a ostatecznie do cofnięcia zezwolenia z tytułu kilku poważnych naruszeń.

Krajom UE grożą także sankcje za nieprawidłowe egzekwowanie przepisów WPRyb, w tym między innymi:

zamknięcie łowiska do czasu wyjaśnienia sytuacji,

obniżenie kwot (w przypadku przełowienia),

Jeśli dany kraj UE nie podejmie odpowiedniego działania w celu rozwiązania problemu, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Gromadzenie danych

Kraje UE są zobowiązane do posiadania bezpiecznej bazy danych wszystkich informacji zgromadzonych w ramach wykonywania swoich obowiązków wynikających z rozporządzenia. Komisja musi mieć bezpośredni dostęp do tej bazy danych z dowolnej lokalizacji. Kraje UE muszą także założyć oficjalną stronę internetową ze gromadzonymi przez nie danymi, która obejmuje części zabezpieczone oraz publicznie dostępne.

Niniejsze rozporządzenie określa także system wzajemnej pomocy i wymiany informacji pomiędzy krajami UE.

Koordynacja

W celu zachęcania do bliższej współpracy i wymiany najlepszych praktyk Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa organizuje wspólne kampanie kontroli z udziałem inspektorów z różnych krajów UE.

Więcej informacji:

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

1.1.2010

Dz.U. L 343, 22.12.2009, s. 1–50

Sprostowanie

Dz.U. L 149, 16.6.2015, s. 23

Akty zmieniające

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 1385/2013

1.1.2014

Dz.U. L 354, 28.12.2013, s. 86–89

Rozporządzenie (UE) nr 508/2014

1.1.2014

Dz.U. L 149, 20.5.2014, s. 1–66

Rozporządzenie (UE) 2015/812

1.6.2015

Dz.U. L 133, 29.5.2015, s. 1–20

Kolejne poprawki i zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015

Top