Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eliminowanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eliminowanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2008 – unijny system zapobiegania, nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanawia ono unijny (UE) system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (NNN) oraz ich powstrzymywania i eliminowania w UE i na wodach międzynarodowych.
 • Rozporządzenie uzupełnia unijny system kontroli rybołówstwa służący kontroli, inspekcji i egzekwowaniu przez władze krajowe zasad wspólnej polityki rybołówstwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Domniemywa się, że statek rybacki prowadzi połowy NNN, w przypadku gdy mieści się on w jednej z szeregu kategorii:
  • nie posiada licencji połowowej,
  • nie wypełnia swoich zobowiązań dotyczących rejestracji i zgłaszania połowu lub danych dotyczących połowu,
  • prowadzi połowy w strefie zakazu połowów*, podczas sezonu zamkniętego*, bez kwoty, po przekroczeniu kwoty lub poniżej zakazanej głębokości*,
  • prowadzi połowy gatunków niedozwolonych,
  • stosuje zakazane narzędzia połowowe lub narzędzia niespełniające kryteriów,
  • fałszuje lub ukrywa swoje oznakowanie, oznaczenia identyfikacyjne lub rejestrację,
  • fałszuje lub ukrywa dowody związane z dochodzeniem,
  • utrudnia pracę inspektorów,
  • bierze na pokład, dokonuje przeładunku lub wyładowuje niewymiarowe ryby,
  • bierze udział we wspólnych operacjach połowowych ze statkami rybackimi, które zostały umieszczone w wykazie statków NNN,
  • prowadzi działalność połowową na obszarze regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem (RFMO) w sposób niezgodny ze środkami ochrony i zarządzania tej organizacji lub z ich naruszeniem i pływa pod banderą państwa niebędącego stroną tej organizacji lub niewspółpracującego z tą organizacją,
  • jest statkiem bez przynależności państwowej.
 • Rozporządzenie ustanawia szereg środków zapobiegających wchodzeniu na rynek UE produktów pochodzących z połowów NNN.

Wyznaczone porty

 • Statkom rybackim z państw spoza UE zezwala się na dostęp do usług portowych wyłącznie w portach wyznaczonych przez kraje UE.
 • Wyładunki i przeładunki* produktów rybołówstwa między statkami państw spoza UE a statkami UE, które nie są dozwolone na morzu, można przeprowadzać wyłącznie w wyznaczonych portach.

Inspekcje w portach

Kraj UE, na którego terytorium znajduje się port, odpowiada za monitorowanie produktów rybołówstwa przywożonych do UE. Kraj musi skontrolować legalność produktów oraz sprawdzić, czy statek spełnia wymogi prawne, tj. posiada wymagane licencje i zezwolenia oraz czy zadeklarowane ilości zgadzają się ilością wyładowanych lub przeładowanych produktów.

Świadectwa połowowe

Świadectwo połowowe gwarantuje, że produkty przywiezione do UE nie pochodzą z połowów NNN. Świadectwa wydawane są przez kraj, w którym zarejestrowany jest statek rybacki (państwo bandery). Świadectwa towarzyszą produktom rybołówstwa w całym łańcuchu dostaw, co umożliwia ciągłe kontrole.

Domniemane połowy NNN

 • Komisja Europejska będzie:
  • identyfikować statki rybackie, co do których uzyskano wystarczające informacje, aby domniemywać, że prowadzą połowy NNN,
  • powiadamiać państwa bandery (tj. kraje spoza UE i kraje UE) o identyfikacji ich statków oraz
  • przekazywać te informacje wszystkim krajom UE.
 • Komisja sporządzi też wykaz statków prowadzących połowy NNN. Procedury dotyczące ustalania wykazu przewidują zabezpieczenia i tryb odwoławczy, co gwarantuje równe traktowanie zainteresowanych statków i krajów.

Niewspółpracujące państwa spoza UE

W ramach walki z połowami NNN Komisja określi też niewspółpracujące państwa spoza UE. Państwo spoza UE może zostać uznane za państwo niewspółpracujące, jeżeli nie wypełnia obowiązków państwa bandery, portu, nadbrzeżnego lub zbytu, polegających na podejmowaniu działań w celu zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

Kary

 • Kraje UE muszą nakładać skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary na osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące połowy NNN.
 • Stosowana kara wynosi w maksymalnej wysokości co najmniej pięciokrotność wartości pozyskanych produktów rybołówstwa.
 • W przypadku naruszenia powtarzającego się w okresie pięciu lat kraje UE stosują karę w maksymalnej wysokości wynoszącej co najmniej ośmiokrotność wartości pozyskanych produktów rybołówstwa.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma ono zastosowanie od 1 stycznia 2010 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Strefa zakazu połowów: obszar, na którym nie można prowadzić komercyjnej działalności połowowej, utworzony w celu umożliwienia zasobom odbudowy populacji.

Sezon zamknięty: okres w ciągu roku, w którym zakazane są połowy, ustalony w celu umożliwienia zasobom odbudowy populacji.

Zakazana głębokość: głębokość, poniżej której nie można prowadzić połowów, ustalona w celu umożliwienia zasobom głębinowym odbudowy populacji.

Przeładunek: przeładowanie połowów z mniejszego statku rybackiego na większy, które włączane są następnie do większej partii przeznaczonej do wysyłki.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1–32)

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008) (Dz.U. L 22 z 26.1.2011, s. 8)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Upoważnienie do połowów

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 33–44)

Statki prowadzące połowy NNN

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 131 z 29.5.2010, s. 22–26)

Zobacz tekst skonsolidowany

Organy właściwe do zatwierdzania świadectw połowowych

Lista krajów członkowskich i właściwości ich administracji w zakresie określonym w art. 15 ust. 2, art. 17 ust. 8 art. 21 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 (Dz.U. C 320 z 24.12.2009, s. 17–20)

Wyznaczone porty

Lista portów w krajach Wspólnoty, w których dopuszcza się wyładunki i przeładunki produktów rybołówstwa i w których udostępnia się urządzenia i usługi portowe statkom rybackim krajów trzecich, zgodnie z artykułem 5(2) rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 (Dz.U. C 320 z 24.12.2009, s. 13–16)

Ostatnia aktualizacja: 11.10.2016

Top