Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pomoc państwa dla MŚP z sektora rybołówstwa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Pomoc państwa dla MŚP z sektora rybołówstwa

Komisja ułatwia rozwój działalności ekonomicznej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przyjmując nowe rozporządzenie wyłączeń grupowych w sektorze rybołówstwa. To rozporządzenie postanawia, że niektóre formy pomocy państwowej są kompatybilne z regułami konkurencji oraz ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb). Tego typu pomoc jest wyłączona z obowiązku zgłaszania. Jednakże państwa członkowskie muszą przekazać Komisji dokument informacyjny, który zostanie opublikowany.

AKT

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa.

STRESZCZENIE

Rozporządzenie dotyczy pomocy przyznawanej małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) działającym w branży rybołówstwa. Tego typu pomoc nie wymaga dokonywania oceny zgodności każdego z poszczególnych przypadków ze wspólnym rynkiem, pod warunkiem że spełnia warunkami ustanowione przez Europejski Fundusz Rybacki (EFR) i wytyczne dotyczące rybołówstwa.

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wyłączone są następujące kategorie pomocy:

 • pomoc z tytułu zaprzestania działalności połowowej,
 • pomoc na rzecz rekompensaty społeczno-gospodarczej,
 • pomoc na rzecz inwestycji produkcyjnych w akwakulturę,
 • pomoc przeznaczona na środki wodnośrodowiskowe,
 • pomoc przeznaczona na środki na rzecz zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt,
 • pomoc na rzecz rybołówstwa śródlądowego,
 • pomoc na rzecz przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury,
 • pomoc na rzecz działań wspólnych. Pomoc przeznaczona na finansowanie środków służących wspólnemu interesowi, realizowanych przy wsparciu ze strony podmiotów gospodarczych lub organizacji działających w imieniu producentów lub innych organizacji uznanych przez państwa członkowskie,
 • pomoc przeznaczona na środki mające na celu ochronę i rozwój fauny i flory wodnej,
 • pomoc przeznaczona na inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach,
 • pomoc przeznaczona na rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne,
 • pomoc przeznaczona na projekty pilotażowe,
 • pomoc przeznaczona na zmianę przeznaczenia statków rybackich,
 • pomoc przeznaczona na pomoc techniczną.

Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje:

 • pomocy, której wartość została ustalona na podstawie ceny czy ilości produktu wprowadzonego na rynek,
 • pomocy, która wspiera działania związane z eksportem,
 • pomocy, która faworyzuje produkty krajowe kosztem produktów importowanych,
 • pomocy przyznanej firmom znajdującym się w trudnej sytuacji w celu ich uratowania lub przeprowadzenia restrukturyzacji,
 • pomocy na rzecz podmiotu gospodarczego, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

Państwo członkowskie musi się upewnić, że pomoc, której chce udzielić, nie wpłynie na warunki wymiany w sposób sprzeczny ze wspólnym interesem. Przyznana pomoc nie podlega obowiązkowi zgłoszenia przewidzianemu w art. 88 ust 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktat WE). Natomiast państwo członkowskie ma obowiązek przekazania Komisji w formie elektronicznej dokumentu informacyjnego znajdującego się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, w celu opublikowania go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć progu ustalonego na maksymalnie 1 mln euro na beneficjenta rocznie lub 2 mln euro na dla każdego przyjętego projektu.

Kumulacja pomocy wyłączonych na mocy niniejszego rozporządzenia z inną pomocą tego typu jest możliwa, jeśli skumulowane pomoce dotyczą różnych kosztów kwalifikowalnych, nie przekraczając wcześniej podanego progu.

Wyłącznie pomoc mająca działanie motywacyjne może zostać wyłączona na mocy niniejszego rozporządzenia. Pomoc wywołuje efekt motywacyjny, kiedy dotyczy realizacji działań czy projektów, której beneficjent by nie podjął w normalnych warunkach rynkowych. Aby pomoc została uznana za działanie motywacyjne, beneficjent musi złożyć swój wniosek o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem projektu czy rozpoczęcia działalności.

Każdego roku państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie w postaci elektronicznej. Dostarczone informacje muszą umożliwiać sprawdzenie, że pomoc wyłączona spełnia wymogi przejrzystości i wyłączenia

Odniesienia

Akt

Wejście w życie - Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 736/2008

18.8.2008–31.12.2013

Dz.U. L 201 z 30.7.2008

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2008

Top