Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wrażliwe ekosystemy morskie: ochrona przed połowami dennymi na pełnym morzu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wrażliwe ekosystemy morskie: ochrona przed połowami dennymi na pełnym morzu

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 734/2008 – ochrona wrażliwych ekosystemów morskich

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia ono przepisy odnośnie do statków rybackich zarejestrowanych w jednym z krajów Unii Europejskiej, które stosują przydenne narzędzia połowowe* na pełnym morzu poza obszarami regulowanymi przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem lub w przypadku, gdy organizacje te nie przyjęły środków dla danego łowiska.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO)

 • Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza RFMO to organizacje międzynarodowe, za pośrednictwem których państwa przybrzeżne i inne państwa dokonujące połowów na pełnym morzu współpracują w zakresie ochrony i zarządzania zasobami rybnymi, w szczególności międzystrefowymi i masowo migrującymi* na określonym obszarze geograficznym.
 • RFMO są uprawnione do ustanawiania środków na rzecz ochrony i zarządzania, takich jak limity połowowe, środki techniczne i środki kontroli.
 • UE, reprezentowana przez Komisję Europejską, odgrywa aktywną rolę w działalności wielu RFMO.

Zakres

Niniejsze rozporządzenie odnosi się do jednostek pływających prowadzących działalność połowową przy użyciu przydennych narzędzi połowowych:

 • poza obszarem RFMO,
 • na obszarze, na którym trwa proces powoływania RFMO i względem którego ustanowiono środki tymczasowe na rzecz ochrony środowiska morskiego.

Specjalne zezwolenia połowowe

Działania prowadzone przy użyciu przydennych narzędzi połowowych są dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy nie stanowią zagrożenia dla wrażliwych ekosystemów morskich. Jednostki pływające zarejestrowane na terenie UE, które wykorzystują przydenne narzędzia połowowe na tych obszarach, muszą uzyskać specjalne zezwolenie połowowe. Wnioski muszą zawierać szczegółowy plan połowowy określający:

 • obszar działalności,
 • gatunki docelowe,
 • rodzaj narzędzi oraz głębokość, na jakiej będą one stosowane,
 • mapę dna morskiego, na którym będzie prowadzona działalność połowowa, w przypadku gdy organ wydający jej nie posiada.

Zezwolenia wydają państwa, w których dana jednostka jest zarejestrowana. Właściwe organy danego kraju muszą:

 • przed wydaniem zezwolenia ocenić dane odnoszące się do wrażliwych ekosystemów morskich na obszarach określonych w planie połowowym. Na obszarach, gdzie nie przeprowadzono i nie udostępniono odpowiedniej oceny naukowej, stosowanie narzędzi przydennych jest zabronione;
 • zostać poinformowane o wszelkich zmianach w planie połowowym, co umożliwi im oszacowanie czy wrażliwe ekosystemy morskie mogą być zagrożone;
 • wycofać zezwolenie dla każdej jednostki, która wykazuje brak zgodności z przedstawionym planem połowowym.

Zamykanie obszarów

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 61/105 z 2006 r., kraje UE muszą identyfikować obszary, na których występują lub mogą wystąpić wrażliwe ekosystemy morskie w oparciu o najlepsze dostępne informacje naukowe i zamknąć te obszary dla działalności połowowej z użyciem narzędzi przydennych. Kraje UE muszą informować Komisję o każdym fakcie takiego zamknięcia; Komisja przekazuje te informacje innym krajom UE.

Monitorowanie

Obserwatorzy prowadzą obserwację działalności połowowej statku, który uzyskał specjalne zezwolenie połowowe do momentu zakończenia realizacji planu połowowego. W tym okresie obserwatorzy muszą:

 • gromadzić informacje na temat połowu,
 • odnotowywać zmiany planu połowowego,
 • odnotowywać przypadki napotkania wrażliwych ekosystemów oraz
 • odnotowywać głębokości, na jakich stosowane są narzędzia.

W ciągu 20 dni od zakończenia okresu obserwacji należy przekazać sprawozdanie właściwym władzom danego kraju UE. Kopia sprawozdania przysyłana jest Komisji.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 31 lipca 2008 r.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Przydenne narzędzia połowowe: narzędzia stosowane w trakcie typowego wykonywania operacji połowowych w kontakcie z dnem morskim obejmujące włoki denne, dragi, denne sieci stawne, denne sznury haczykowe i narzędzia pułapkowe.

Masowo migrujące zasoby rybne: zasoby rybne migrujące pomiędzy wyłącznymi strefami ekonomicznymi (tj. obszar morza, co do którego dany kraj posiada specjalne prawa dotyczące badania i eksploatacji zasobów morza) a pełnym morzem.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 734/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ochrony wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu przed niekorzystnym wpływem przydennych narzędzi połowowych (Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 8–13)

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016

Top