Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulamin wewnętrzny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regulamin wewnętrzny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym Unii Europejskiej (UE). W unijnym procesie decyzyjnym Rada, Komisja i Parlament mają obowiązek zasięgnąć opinii Komitetu w zakresie wielu dziedzin. Może on także wydawać z własnej inicjatywy opinie we wszystkich przypadkach, gdy uzna to za stosowne.

AKT

Regulamin wewnętrzny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

STRESZCZENIE

Artykuł 303 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE) daje Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu (EKES) uprawnienia do stosowania środków samoregulujących. Niniejszy regulamin wewnętrzny ustanawia w ten sposób funkcjonowanie i organizację EKES.

CZŁONKOWIE

Zgodnie z art. 300 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komitet składa się z przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników. Zrzesza również przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności z dziedzin społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury.

Ponadto członkowie są proponowani przez rządy państw członkowskich i mianowani przez Radę Unii Europejskiej na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia. Ich liczba nie może przekraczać 350.

ORGANY ROBOCZE KOMITETU

Prezydium

W jego skład wchodzą:

 • przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących,
 • trzech przewodniczących grup (grupa I: pracodawcy, grupa II: pracownicy, grupa III: inne podmioty reprezentujące interesy gospodarcze i społeczne),
 • sześciu przewodniczących sekcji specjalistycznych,
 • zmienna liczba członków nieprzekraczająca liczby państw członkowskich.

Przewodniczący jest wybierany spośród członków trzech grup, zaś wiceprzewodniczący są wybierani spośród członków pozostałych dwóch grup, do których nie należy przewodniczący. Ich kadencja trwa dwa lata, zgodnie z zasadą rotacji pomiędzy grupami.

Główne zadania Prezydium są następujące:

 • Prezydium określa organizację i procedury wewnętrzne Komitetu i ponosi odpowiedzialność polityczną za ogólne kierowanie Komitetem,
 • Prezydium wraz z przewodniczącym wykonuje swoje uprawnienia budżetowe i finansowe określone w regulaminie finansowym i w regulaminie wewnętrznym Komitetu,
 • uchwala przepisy wykonawcze regulaminu wewnętrznego i określa jego interpretację,
 • co sześć miesięcy Prezydium zapoznaje się z dalszymi losami opinii wydanych przez Komitet na podstawie sporządzonego w tym celu raportu.

Kierownictwo i przewodniczący

Kierownictwo (przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących) spotyka się z przewodniczącymi grup w celu przygotowania prac Prezydium i Zgromadzenia.

Pracom Komisji przewodzi przewodniczący wybierany na dwa i pół roku. W sposób stały włącza wiceprzewodniczących do swoich działań. Przewodniczący reprezentuje Komitet w stosunkach zewnętrznych. Przewodniczący składa Komitetowi sprawozdanie z działań i środków podjętych w jego imieniu. Po swoim wyborze przewodniczący przedstawia na sesji plenarnej swój program pracy na czas trwania kadencji. Przedstawia także bilans dokonań na koniec swojej kadencji.

Sekcje specjalistyczne

W skład Komitetu wchodzi sześć sekcji specjalistycznych:

 • Sekcja ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego (NAT) (EN) (FR)
 • Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (ECO) (EN) (FR)
 • Sekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) (EN) (FR)
 • Sekcja ds. Stosunków Zewnętrznych (REX) (EN) (FR)
 • Sekcja ds. Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji (INT) (EN) (FR)
 • Sekcja ds. Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN) (EN) (FR)

Zgromadzenie Plenarne może, na wniosek Prezydium, powołać inne sekcje specjalistyczne w dziedzinach objętych traktatami. Z wyjątkiem przewodniczącego, każdy członek Komitetu musi być członkiem przynajmniej jednej sekcji specjalistycznej, ale nie może należeć do więcej niż dwóch takich sekcji (z wyjątkiem przyznanego odstępstwa). Członkowie sekcji są mianowani przez Komitet na okres dwu i pół roku.

Zadaniem sekcji specjalistycznych jest opracowywanie opinii lub raportów informacyjnych w powierzonych im sprawach. W celu rozpatrzenia powierzonych im spraw sekcje specjalistyczne mogą utworzyć grupę analityczną lub redakcyjną albo wyznaczyć samodzielnego sprawozdawcę. Sprawozdawca zobowiązany jest opracować opinię i, po jej przyjęciu na sesji plenarnej, monitorować jej losy w instytucjach europejskich.

Podkomitety

W wyjątkowych przypadkach lub w przypadkach należących do kompetencji wielu sekcji specjalistycznych Komitet może powoływać tymczasowe struktury ad hoc: podkomitety. Przepisy odnoszące się do sekcji specjalistycznych stosuje się analogicznie do podkomitetów, których projekty opinii są przedkładane na posiedzeniach Komitetu.

Centra monitorowania, wysłuchania, eksperci

Komitet może tworzyć centra monitorowania, jeżeli natura, zakres i stopień złożoności podejmowanego tematu wymaga szczególnej elastyczności metod pracy, procedur i stosowanych instrumentów.

Jeżeli waga określonej kwestii uzasadnia takie postępowanie, poszczególne organy i struktury robocze Komitetu mogą zorganizować wysłuchanie z udziałem ekspertów zewnętrznych.

Przewodniczący może wyznaczyć ekspertów w zakresie, w jakim okaże się to konieczne do przygotowania określonych prac.

Komisje konsultacyjne

Komitet ma zdolność do powoływania komisji konsultacyjnych. Składają się one z członków Komitetu i delegatów reprezentujących te dziedziny zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, które Komitet chciałby objąć swoimi pracami.

Dialog z organizacjami społeczno-gospodarczymi Unii i państw trzecich

Ze względu na swoją misję Komitet utrzymuje zorganizowane kontakty z radami społeczno-gospodarczymi i podobnymi instytucjami Unii Europejskiej i państw trzecich. Komitet powołuje delegacje w celu utrzymywania wspomnianych kontaktów.

Grupy i kategorie

Komitet składa się z trzech grup członków reprezentujących odpowiednio pracodawców, pracowników i inne społeczno-gospodarcze podmioty zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Grupy wybierają swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących. Uczestniczą w przygotowywaniu, organizacji i koordynacji prac Komitetu.

 • Grupa pracodawców (grupa I) składa się z członków pochodzących z prywatnych i publicznych sektorów przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw, izb handlowych, handlu hurtowego i detalicznego, usług finansowych, transportu i rolnictwa.
 • Grupa pracowników (grupa II) składa się z członków pochodzących z krajowych związków zawodowych, zarówno na poziomie konfederacji, jak i na poziomie federacji sektorowych.
 • Grupa reprezentująca inne podmioty społeczeństwa obywatelskiego (grupa III) składa się z członków wyłonionych z organizacji rolników, organizacji konsumentów, MŚP, rzemiosła, wolnych zawodów i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną socjalną i ochroną środowiska.

Członkowie trzech grup Komitetu mogą dobrowolnie tworzyć kategorie reprezentujące różne społeczno-gospodarcze grupy interesu zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego Unii Europejskiej.

Społeczeństwo obywatelskie

W 2012 r. protokół o współpracy między Komisją Europejską a Komitetem Regionów został przyjęty przez obie instytucje w celu zwiększenia udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na szczeblu krajowym i europejskim, w procesie kształtowania polityk Unii Europejskiej, oraz wypracowania zorganizowanego dialogu między tymi organizacjami a instytucjami europejskimi.

Protokół umacnia m. in. funkcję konsultacji fakultatywnej Komitetu w obszarach o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa obywatelskiego, wymienionych w rocznym programie prac Komisji (w zakresie strategii Europa 2020, a w szczególności zrównoważonego rozwoju, pogłębiania rynku wewnętrznego, zwalczania ubóstwa, imigracji oraz dostaw energii).

FUNKCJONOWANIE KOMITETU

Zasięganie opinii Komitetu

Komitet opracowuje opinie, o które zwraca się Rada, Komisja lub Parlament Europejski.

Komitet może również z własnej inicjatywy wydawać opinie, publikować raporty informacyjne lub podejmować uchwały we wszystkich sprawach dotyczących zadań powierzonych Unii Europejskiej.

Ponadto opinie Komitetu wyrażają jego zdanie dotyczące powierzonych mu tematów. Towarzyszą im zwykle konkretne propozycje. W swoich opiniach Komitet broni w szczególności interesów społeczeństwa obywatelskiego, którego jest przedstawicielem na szczeblu europejskim.

Prace sekcji specjalistycznych

Do sporządzenia opinii lub raportu informacyjnego Prezydium wyznacza sekcję specjalistyczną właściwą do podjęcia odpowiednich prac.

Sprawozdawca, wspomagany w razie potrzeby przez jednego lub kilku współsprawozdawców i eksperta, rozpatruje sprawę, zbiera wyrażone opinie i na tej podstawie sporządza projekt opinii, który jest przekazywany sekcji specjalistycznej do dyskusji i przyjęcia w drodze głosowania.

Obrady sesji plenarnej

Zgromadzenie złożone ze wszystkich członków Komitetu zbiera się na sesjach plenarnych (zwykle 10 sesji w ciągu roku). Zgromadzenie plenarne Komitetu przyjmuje opinie na podstawie opinii sekcji specjalistycznych i przedstawia je Radzie, Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

Projekt porządku obrad jest uchwalany przez Prezydium na wniosek kierownictwa przy współpracy z przewodniczącymi grup. Jest on wysyłany do każdego członka Komitetu oraz do Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego. Projekt porządku obrad jest przedkładany do zatwierdzenia przez Zgromadzenie przy otwarciu każdej sesji.

Opinie przyjęte przez Komitet i protokół sesji są przekazywane do Parlamentu, Rady i Komisji. Są one publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niezależnie od podstawy prawnej konsultacji (konsultacja obowiązkowa lub opcjonalna) opinie Komitetu są elementem prawnie niezbędnym dla podjęcia ostatecznej decyzji Rady.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Tryb głosowania

Teksty i decyzje Komitetu i jego organów są przyjmowane większością oddanych głosów, o ile nie określono inaczej. Głosowanie przyjmuje postać głosowania jawnego lub imiennego bądź tajnego. Głosowanie przyjmuje formę głosowania tajnego na wniosek większości członków.

Tryb pilny

Jeżeli pilność wynika z terminu wyznaczonego Komitetowi na przedstawienie swojej opinii, może zostać zastosowany tryb pilny. Przewodniczący może bez uprzedniego porozumienia z Prezydium poczynić wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu prac Komitetu. Informuje on członków Prezydium o podjętych działaniach.

Publikacja i rozpowszechnianie tekstów Komitetu

Komitet publikuje swoje opinie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Również skład Komitetu, jego Prezydium i sekcji specjalistycznych są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sekretarz generalny Komitetu jest odpowiedzialny za podjęcie koniecznych kroków gwarantujących publiczny dostęp do odpowiednich dokumentów. Każdy obywatel Unii Europejskiej może zwrócić się do Komitetu z pismem w jednym z urzędowych języków i otrzymać odpowiedź w tym samym języku.

Sesje plenarne i posiedzenia sekcji specjalistycznych są jawne. Ponadto członkowie instytucji europejskich mogą brać udział w posiedzeniach Komitetu i jego organów oraz zabierać głos.

AKTY POWIĄZANE

Protokół o współpracy między Komisją Europejską a Komitetem Regionów z dnia 22 lutego 2012 r.

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2014

Top