Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansowanie innowacji i przedsiębiorstw (Europejski Fundusz Inwestycyjny)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finansowanie innowacji i przedsiębiorstw (Europejski Fundusz Inwestycyjny)

 

STRESZCZENIE

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) zapewnia finansowanie ryzyka w ramach wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Udziałowcami EFI są Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską, a także prywatne i państwowe instytucje finansowe z 15 krajów UE i z Turcji.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO STATUTU?

Niniejszy statut ustanawia:

zadania i działalność EFI,

ramy funkcjonowania organów zarządzających i podejmowania przez nie decyzji,

kapitał statutowy Funduszu,

ramy dotyczące członków i udziałów EFI.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

EFI może prowadzić swoją działalność na terytorium krajów UE, w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących do Unii, a także w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję, by EFI mógł prowadzić swoją działalność poza wyżej wymienionymi krajami.

Fundusz posiada osobowość prawną i autonomię finansową.

Wspiera cele UE w zakresie przedsiębiorczości, wzrostu, innowacji, badań i zatrudnienia przez:

gwarancje i inne porównywalne instrumenty w odniesieniu do kredytów i innych zobowiązań finansowych w dowolnej prawnie dopuszczalnej formie,

nabywanie, posiadanie i zbywanie udziałów w dowolnym przedsiębiorstwie oraz zarządzanie takimi udziałami, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych na Walnym Zgromadzeniu,

inne działania związane z zadaniami EFI, w tym zaciąganie pożyczek.

Kapitał statutowy Funduszu wynosi 4,5 mld euro i jest podzielony na 4,5 tys. udziałów, każdy o nominalnej wartości 1 mln euro, dostępnych do objęcia dla członków Funduszu. Kapitał może być zwiększany decyzją Walnego Zgromadzenia.

Członkowie EFI odpowiadają za zobowiązania Funduszu wyłącznie do wysokości ich udziału w kapitale objętym, ale niewpłaconym.

Organy zarządzające

Fundusz jest zarządzany i administrowany przez walne zgromadzenie, zarząd i dyrektora naczelnego.

1.

Walne zgromadzenie składa się z udziałowców EFI. Walne zgromadzenie odbywa się co najmniej raz do roku, a decyzje na nim są zwykle podejmowane większością głosów. Można także składać propozycje decyzji do podjęcia w drodze procedury pisemnej. Kompetencje walnego zgromadzenia zezwalają mu na:

podejmowanie decyzji w sprawie zwiększania kapitału statutowego EFI,

zatwierdzanie zmian statutu oraz regulaminu wewnętrznego,

podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia nowych członków,

zatwierdzanie rocznego sprawozdania i bilansu,

określanie przeznaczenia i rozdzielenia dochodu Funduszu netto,

wyznaczanie członków zarządu i Komisji Obrachunkowej Funduszu, i ich zastępców.

2.

Zarząd składa się z członków wybranych przez walne zgromadzenie i wyznaczonych przez udziałowców EFI na dwuletnie kadencje. Zarząd zwykle spotyka się dziesięć razy do roku i także można mu składać propozycje pisemnego podejmowania decyzji. Członkowie zarządu działają w najlepszym interesie Funduszu i odpowiadają przed walnym zgromadzeniem. Zarząd:

podejmuje decyzje w sprawie działalności Funduszu (w pewnych ograniczonych zakresach prawo to przysługuje dyrektorowi naczelnemu),

przyjmuje wytyczne i kierunki dotyczące działalności i zarządzania,

wyznacza i może odwołać dyrektora naczelnego lub jego zastępcę,

opracowuje propozycje składane walnemu zgromadzeniu,

ustanawia warunki ogólne nabywania udziałów EFI.

Prezes zarządu wybierany jest większością głosów spośród członków zarządu. Decyzje podejmowane są większością głosów, pod warunkiem że obecna jest nie mniej niż połowa członków.

3.

Dyrektor naczelny, który może zostać wyznaczony na 5 lat, odpowiada przed zarządem. Dyrektor naczelny, działając niezależnie, odpowiada za bieżące zarządzanie i musi:

działać zgodnie z wytycznymi zarządu,

składać zarządowi sprawozdanie roczne i inne sprawozdania,

nadzorować proces sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

Jak działa EFI

Fundusz EFI jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przez ułatwianie im dostępu do finansowania. EFI opracowuje i rozwija kapitał ryzyka i rozwoju, gwarancje i instrumenty mikrofinansowe skierowane na ten segment. W pełnieniu tej roli Fundusz pomaga w osiąganiu celów UE, wspierając innowację, badania i rozwój, przedsiębiorczość, wzrost i zatrudnienie.

Księgi EFI podlegają audytowi przeprowadzanemu przez niezależnego biegłego rewidenta. Komisja Obrachunkowa EFI składa się z trzech członków wyznaczanych przez odpowiednio EBI, Komisję Europejską i udziałowców instytucji finansowych, a także z jednego zastępcy wyznaczanego rotacyjnie przez trzy grupy udziałowców. Członkowie są wyznaczani przez walne zgromadzenie, przed którym następnie są odpowiedzialni. Jako organ nadzorczy, Komisja Obrachunkowa potwierdza co roku, że wedle swej najlepszej wiedzy działalność EFI była prowadzona zgodnie ze statutem i regulaminem wewnętrznym, oraz że sprawozdanie finansowe przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej EFI pod względem aktywów i pasywów, a także wyniki działalności w danym roku rozliczeniowym.

Ogólne zobowiązania EFI nie mogą przekroczyć trzykrotności kwoty objętego kapitału w odniesieniu do udzielania gwarancji. Zgodnie z art. 26 statutu pułap ten może zostać podniesiony decyzją walnego zgromadzenia do maksymalnej wysokości równej ośmiokrotności objętego kapitału. W odniesieniu do udziałów kwoty określane są decyzją walnego zgromadzenia.

Spory pomiędzy EFI a beneficjentami rozstrzygane są przez właściwe sądy krajowe lub w drodze postępowania arbitrażowego. Spory dotyczące środków podejmowanych przez organy EFI podlegają właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Protokół nr 7) stosuje się do EFI, członków organów Funduszu i jego personelu.

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych

Wspólnie z Komisją Europejską EFI oraz EBI odgrywają kluczową rolę w Planie inwestycyjnym dla Europy poprzez powołanie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS). Fundusz EFIS został powołany w 2015 r. w celu mobilizacji finansowania prywatnego dla inwestycji strategicznych, które nie mogą być finansowane wyłącznie przez rynek. EFI jest odpowiedzialny za realizację działań finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek o średniej kapitalizacji (tj. spółek zatrudniających od 250 do 3000 pracowników) w ramach okna dla ŚMP Funduszu EFIS.

KONTEKST

Europejski Fundusz Inwestycyjny powołano w 1994 r., a jego siedziba mieści się w Luksemburgu.

AKT

Statut Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego zatwierdzony dnia 14 czerwca 1994 r. i zmieniony w dniach 19 czerwca 2000 r., 30 listopada 2007 r., 8 marca 2012 r. i 27 maja 2014 r. przez Walne Zgromadzenie (Dz.U. C 95, 21.3.2015, s. 22–31)

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2015

Top