Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organ nadzoru wydatków UE: zasady działania Trybunału Obrachunkowego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Organ nadzoru wydatków UE: zasady działania Trybunału Obrachunkowego

 

STRESZCZENIE

Trybunał Obrachunkowy prowadzi kontrole dochodów i wydatków Unii Europejskiej. Zapewnia on rozliczalność UE wobec podatnika. Art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej definiuje rolę Trybunału. Trybunał uchwala swój regulamin, który wymaga zatwierdzenia przez Radę.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO REGULAMINU?

Regulamin określa wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania Trybunału Obrachunkowego. Obejmuje on następujące aspekty:

organizacja Trybunału (mianowanie członków Trybunału, kadencję, zadania Trybunału, wybór Prezesa),

procedury operacyjne (posiedzenia Trybunału i izb; decyzje Trybunału, izb i komitetów; kontrole oraz przygotowywanie sprawozdań, opinii, uwag oraz poświadczeń wiarygodności).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Skład i struktura

Trybunał jest organem kolegialnym, tj. jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania. W skład Trybunału wchodzi 28 członków – po jednym z każdego kraju UE. Członkowie mianowani są na sześcioletnią kadencję (z możliwością przedłużenia). Aby zostać mianowanym, członek Trybunału musi należeć obecnie lub w przeszłości do zewnętrznego organu kontroli we własnym kraju lub posiadać specjalne kwalifikacje do pełnienia tego urzędu. Każdy z członków wypełnia swoje obowiązki w Trybunale Obrachunkowym w sposób całkowicie niezależny.

Członkowie wybierają spośród siebie prezesa na trzyletnią kadencję (z możliwością przedłużenia). Do obowiązków prezesa należy:

zwoływanie posiedzeń Trybunału i przewodniczenie im,

czuwanie nad realizacją decyzji Trybunału,

odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie departamentów, w tym za protokół i wizyty, komunikację, kwestie prawne i kontrole wewnętrzne, a także za właściwe zarządzanie różnymi działaniami Trybunału,

wyznaczanie osoby do reprezentowania Trybunału we wszelkich postępowaniach spornych,

reprezentowanie Trybunału w stosunkach zewnętrznych oraz jego stosunkach z innymi instytucjami europejskimi.

Trybunał wybiera sekretarza generalnego, który jest odpowiedzialny za bieżące prowadzenie sekretariatu Trybunału, a także za administrację, dział finansowy i pomocy, zasoby ludzkie, technologie informatyczne oraz tłumaczenia.

Trybunał składa się także z izb i komitetów. Izby przyjmują opinie, sprawozdania specjalne i określone sprawozdania roczne. Sporządzają także sprawozdania roczne w sprawie budżetu UE oraz dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju, które następnie przyjmuje Trybunał. Komitety (np. komitet administracyjny i komitet ds. kontroli) zajmują się sprawami administracyjnymi i decyzjami w sprawach związanych z komunikacją i strategią.

Zadania Trybunału

Trybunał kontroluje legalność i prawidłowość dochodów i wydatków UE i jej organów oraz upewnia się co do należytego zarządzania finansami. Jego rolą, jako niezależnego audytora zewnętrznego UE, jest kontrolowanie prawidłowego rozliczania funduszy UE, sprawdzanie, czy dochody są pozyskiwane, a wydatki realizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i uregulowaniami oraz czy osiągnięto efekt gospodarności.

Kontrole prowadzone są w celu poprawy zarządzania finansowego, a także uświadomienia obywatelom europejskim, na co przeznaczane są fundusze publiczne.

Kontrole

Kontrole

dotyczą dokumentów, a w razie potrzeby przeprowadzane są na miejscu w innych instytucjach europejskich,

przeprowadzane są w siedzibie każdego organu lub jednostki organizacyjnej zarządzających dochodami i wydatkami w imieniu UE,

przeprowadzane są w krajach UE i na całym świecie, w tym w siedzibie każdej osoby fizycznej lub prawnej otrzymującej płatności z budżetu UE.

Trybunał, zgodnie ze swoją rolą audytora zewnętrznego UE, współpracuje z władzami krajowymi i instytucjami europejskimi. Może także zażądać dostępu do wszelkich informacji wymaganych do pomyślnej realizacji zadania od instytucji i organów UE, organizacji otrzymujących płatności z budżetu UE lub instytucji kontroli krajowych.

Programy prac

Każdego roku Trybunał przyjmuje program prac, w którym przedstawia priorytety dotyczące zadań w zakresie kontroli. Program jest publikowany i przedstawiany Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego przez prezesa Trybunału.

Roczna procedura udzielania absolutorium

Trybunał Obrachunkowy nie ma uprawnień sądowych, a tym samym nie jest uprawniony do nakładania sankcji. Po zamknięciu każdego roku budżetowego Trybunał sporządza roczne sprawozdanie publikowane w Dzienniku Urzędowym. Sprawozdanie to dotyczy zarządzania budżetem UE oraz Europejskim Funduszem Rozwoju przez właściwe instytucje. Stanowi to fundamentalną część procesu decyzyjnego Parlamentu Europejskiego w zakresie przyznawania absolutorium budżetowego Komisji.

Trybunał Obrachunkowy przedkłada Radzie i Parlamentowi Europejskiemu poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji, potwierdzające właściwe wykorzystanie budżetu, zgodnie z przepisami i uregulowaniami. Ponadto Trybunał Obrachunkowy może przedstawiać w każdej chwili swoje uwagi, zwłaszcza w formie sprawozdań specjalnych w poszczególnych sprawach oraz wydawać opinie lub inne oświadczenia oparte na ocenie na wniosek jednej z instytucji europejskich lub z własnej inicjatywy.

O przyjęciu sprawozdania rocznego Trybunał decyduje na posiedzeniach większością głosów swoich członków. Posiedzenia te nie są otwarte dla publiczności, o ile nie zadecydowano inaczej. Trybunał każdorazowo określa, które decyzje są przyjmowane z zastosowaniem procedury pisemnej.

Trybunał przekazuje informacje na temat nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy UE i zgłasza przypadki podejrzenia nadużycia finansowego wykryte podczas kontroli Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

KIEDY NINIEJSZY REGULAMIN WSZEDŁ W ŻYCIE?

1 czerwca 2010 r.

KONTEKST

Trybunał Obrachunkowy powołano w 1977 r., a od 1992 r. jest pełnoprawną instytucją UE. Siedziba Trybunału mieści się w Luksemburgu.

Więcej informacji:

AKT

Regulamin Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Regulamin Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej

1.6.2010

Dz.U. L 103 z 23.4.2010, s. 1–6

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015

Top