Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulamin wewnętrzny Komisji Europejskiej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regulamin wewnętrzny Komisji Europejskiej

Komisja Europejska to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Komisja dba o ogólny interes Unii Europejskiej i reprezentuje ją w takich obszarach, jak negocjowanie umów handlowych pomiędzy Unią a państwami trzecimi. Komisja posiada inicjatywę ustawodawczą i nadzoruje stosowanie traktatów i innych przepisów Unii. Zarządza politykami Unii Europejskiej i wdraża je, a ponadto wykonuje budżet.

AKT

Regulamin wewnętrzny Komisji [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Określenie „Komisja” może odnosić się do instytucji, kolegium komisarzy oraz do personelu administracyjnego.

Regulamin Komisji Europejskiej określa zasady jej organizacji i funkcjonowania.

Obejmuje on, między innymi, następujące aspekty pracy Komisji:

ORGANIZACJA KOMISJI

Kolegium komisarzy

Członkowie Komisji wspólnie nazywani są komisarzami. Komisja działa na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Zasada odpowiedzialności zbiorowej oznacza, że opinie członków Komisji w procesie podejmowania decyzji są równoważne, decyzje podejmowane są wspólnie, natomiast wszyscy członkowie Komisji są zbiorowo odpowiedzialni, pod względem polityki, za wszelkie decyzje podjęte przez Komisję.

Przewodniczący Komisji określa wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swoje zadania, i reprezentuje ją. Decyduje o wewnętrznej organizacji Komisji i przydziela komisarzom specjalne zakresy obowiązków. W czasie trwania swojego mandatu przewodniczący może je zmienić. Przewodniczącego w niektórych zadaniach wspomaga sekretarz generalny.

Służby Komisji

Dyrekcje generalne i odpowiednie służby przygotowują i wykonują decyzje Komisji. W związku z tym realizują priorytety polityki i wytyczne sformułowane przez przewodniczącego. Z założenia dyrekcje generalne i odpowiednie służby dzielą się na dyrekcje, a dyrekcje na wydziały.

WEWNĘTRZNY PROCES DECYZYJNY

Cztery procedury decyzyjne

Decyzje Komisji podejmowane są:

  • ustnie: decyzje te podejmowane są na posiedzeniach kolegium komisarzy;
  • w trybie procedury pisemnej: porozumienie komisarzy uzyskiwane jest drogą procedury pisemnej, po uprzednim zatwierdzeniu przez Służbę Prawną oraz otrzymaniu zgody służb, z którymi przeprowadzono odpowiednie konsultacje;
  • w trybie upoważnienia: Komisja może upoważnić jednego lub więcej jej członków do przyjęcia środków zarządzania lub administracyjnych w jej imieniu i z zastrzeżeniem przestrzegania takich ograniczeń i warunków , jakie ona nałoży;
  • w trybie delegacji: Komisja może przekazać dyrektorom generalnym i szefom służb uprawnienia do przyjmowania w jej imieniu środków w zakresie zarządzania lub środków administracyjnych.

Posiedzenia Komisji (procedura ustna)

Kolegium komisarzy spotyka się zwykle raz w tygodniu. Posiedzenia te najczęściej odbywają się w środy w Brukseli. Gdy w Strasburgu prowadzone są obrady Parlamentu Europejskiego, posiedzenia Komisji odbywają się we wtorek. W razie koniczności przewodniczący zwołuje posiedzenia dodatkowe Komisji.

W przypadku nieobecności członka Komisji, w posiedzeniu może uczestniczyć dyrektor jego gabinetu i, na zaproszenie przewodniczącego, przedstawiać opinie nieobecnego członka Komisji. Nie ma on jednak prawa głosu.

Przewodniczący przyjmuje porządek dzienny każdego posiedzenia. Przy zachowaniu określonych warunków (szczególnie terminów), członek Komisji może zaproponować włączenie do porządku dziennego pozycji. Komisja może, na wniosek przewodniczącego, omówić każde zagadnienie, które nie znajduje się w porządku dziennym. Może także podjąć decyzję o nie poddawaniu dyskusji pozycji znajdującej się w porządku dziennym.

Posiedzenia Komisji są zamknięte dla publiczności, jednak porządek dzienny i protokoły obrad publikowane są na stronie rejestru dokumentów Komisji Europejskiej.

Obrady Komisji są ważne, a decyzje prawnie wiążące tylko wówczas, gdy liczba członków obecnych wymagana dla stworzenia kworum równa jest większości liczby członków określonej w traktacie. W praktyce Komisja podejmuje decyzje w drodze konsensusu. Głosowanie, potencjalnie niejawne, odbywa się na wniosek któregokolwiek z członków Komisji. Decyzje Komisji są przyjmowane, jeśli większość liczby członków określonej w traktacie głosuje „za”.

Przygotowywanie i wykonywanie decyzji

Każdy komisarz dysponuje gabinetem, który wspomaga go w realizacji przydzielonych mu zadań i przygotowywaniu decyzji podejmowanych przez kolegium. Komisarze wydają polecenia odpowiednim służbom lub dyrekcjom generalnym.

Ścisła współpraca i efektywna koordynacja pomiędzy dyrekcjami i odpowiednimi służbami są niezbędne dla zapewnienia jakości i skuteczności działań Komisji. Ta koordynacja obejmuje projekt inicjatywy, jej prezentację przed Komisją oraz fazę międzyinstytucjonalną.

Sekretarz generalny odpowiada za należyte stosowanie procedur decyzyjnych i wykonywanie decyzji Komisji. Sekretarz podejmuje niezbędne kroki dla zapewnienia, że akty Komisji zostały oficjalnie notyfikowane wszystkim zainteresowanym oraz zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jak również, że dokumenty Komisji i jej służb zostały przekazane innym instytucjom.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Regulamin wewnętrzny Komisji

1.1.2001

-

Dz.U. L 308 z 8.12.2000

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja Komisji 2010/138/UE, Euratom

6.3.2010

-

Dz.U. L 55 z 5.3.2010

Decyzja Komisji 2011/737/UE, Euratom

16.11.2011

-

Dz. U. L 296 z 15.11.2011

AKTY POWIĄZANE

Artykuł 17 Traktatu o Unii Europejskiej

Artykuły od 248 do 250 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 904/2012 z dnia 24 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot, prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Służby Cywilnej Unii Europejskiej [Dz.U. L 269 z 4.10.2012].

Decyzja Rady Europejskiej 2013/272/EU z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie liczby członków Komisji Europejskiej [Dz.U. L 165 z 18.6.2013].

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2014

Top