Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulamin Parlamentu Europejskiego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regulamin Parlamentu Europejskiego

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Regulamin Parlamentu Europejskiego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO REGULAMINU?

 • Regulamin określa wewnętrzną organizację oraz mechanizmy funkcjonowania jedynej instytucji UE wyłonionej w wyborach bezpośrednich. Artykuł 232 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przyznaje Parlamentowi Europejskiemu prawo przyjęcia regulaminu wewnętrznego.
 • Dokument liczy 300 stron i obejmuje wszystkie aspekty proceduralne prac parlamentarnych. Jest regularnie aktualizowany (najnowsza wersja: wrzesień 2015 r.).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Regulamin obejmuje następujące aspekty życia parlamentarnego:

Posłowie do Parlamentu Europejskiego:

Urzędnicy parlamentarni

Posłowie do PE wybierają Przewodniczącego, 14 wiceprzewodniczących oraz pięciu kwestorów w tajnym głosowaniu na okres dwóch i pół roku.

 • Przewodniczący:
  • kieruje całością prac Parlamentu i jego organów;
  • reprezentuje Parlament;
  • dba o przestrzeganie Regulaminu i utrzymanie porządku;
  • otwiera, zawiesza i zamyka posiedzenia, przewodniczy debatom i nadzoruje głosowanie;
  • rozstrzyga o dopuszczalności poprawek, o pytaniach i o zgodności sprawozdań;
  • kieruje do komisji parlamentarnych informacje dotyczące spraw leżących w ich gestii.
 • Wiceprzewodniczący pełnią określone obowiązki i zastępują Przewodniczącego w razie potrzeby.
 • Kwestorzy są odpowiedzialni za sprawy administracyjne oraz finansowe bezpośrednio dotyczące posłów.
 • W skład Prezydium wchodzą Przewodniczący oraz 14 wiceprzewodniczących. Prezydium podejmuje decyzje finansowe, organizacyjne i administracyjne w sprawach dotyczących Parlamentu.
 • W skład Konferencji Przewodniczących wchodzą Przewodniczący Parlamentu oraz przewodniczący grup politycznych (patrz poniżej). Decyduje ona o organizacji prac Parlamentu oraz o kwestiach związanych z planowaniem prac ustawodawczych.
 • Konferencja Przewodniczących Komisji składa się z przewodniczących wszystkich komisji stałych oraz specjalnych. Może przekazywać zalecenia dotyczące prac komisji oraz ustalania porządku dziennego sesji plenarnych.
 • Konferencja Przewodniczących Delegacji składa się z przewodniczących wszystkich delegacji parlamentarnych do innych krajów na całym świecie. Może przekazywać zalecenia związane z pracami delegacji.
 • Posłowie mogą łączyć się w grupy polityczne według kryterium podobieństwa poglądów politycznych. Każda grupa polityczna składa się z posłów wybranych w co najmniej jednej czwartej krajów UE. Minimalna liczba posłów konieczna do utworzenia grupy politycznej wynosi 25. Grupy otrzymują wsparcie finansowe i administracyjne w zależności od rozmiaru.
 • Niektórzy posłowie nie należą do żadnej grupy politycznej. Otrzymują wsparcie w ramach swojej działalności parlamentarnej.
 • Poszczególni posłowie z różnych grup politycznych mogą tworzyć zespoły międzypartyjne zajmujące się konkretnymi kwestiami, takimi jak dobrostan zwierząt i zdrowie publiczne.

Procedury ustawodawcze

 • zwykłe procedury ustawodawcze (pierwsze, drugie i trzecie czytanie), w ramach których Parlament działa wraz z Radą jako współprawodawca;
 • procedury konsultacji, w ramach których Parlament wydaje opinię dotyczącą projektu aktu prawnego;
 • procedury zgody, w ramach których wymagana jest zgoda Parlamentu na przyjęcie aktu prawnego.

Podczas stosowania tych procedur legislacyjnych Parlament zwraca szczególną uwagę na kwestie, takie jak przestrzeganie praw podstawowych, podstawa prawna, przekazanie uprawnień ustawodawczych, zgodność finansowa, przestrzeganie zasady pomocniczości.

Procedury w ramach własnej inicjatywy

Stosunki z innymi instytucjami i organami UE

Pytania parlamentarne

 • Posłowie mogą wnosić pytania na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji/Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Mogą również wnosić pytania ustne, wymagające debaty, do Rady lub Komisji.

Stosunki z parlamentami narodowymi

Sesje parlamentu

Komisje

 • Komisje stałe przygotowują decyzje Parlamentu na szczeblu plenarnym poprzez składanie sprawozdań i innych dokumentów w dziedzinie ich kompetencji.
 • Komisje specjalne mogą zostać powołane na dany okres i zajmują się określonym obszarem.
 • Komisje śledcze mogą zostać powołane w celu zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii lub niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu.

Wspólne komisje parlamentarne

Petycje

AKT

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2016

Top