Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dostęp przedsiębiorstw do finansowania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Dostęp przedsiębiorstw do finansowania

Firmy europejskie mogą korzystać, bezpośrednio lub pośrednio, ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Unia uzupełnia w ten sposób działania krajowe i wzmacnia ich efekty.

Rozpoczęcie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej wymaga znacznych środków finansowych. Choć przedsiębiorcy znajdują zwykle swoich pierwszych inwestorów wśród członków rodziny lub przyjaciół, często muszą korzystać z innych źródeł inwestycji. Dostęp do odpowiedniego finansowania jest nierzadko trudny, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ponieważ podmioty prowadzące działalność finansową unikają podejmowania ryzyka związanego z działalnością tych firm. Wynikające z tego nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku mają negatywny wpływ na europejską przedsiębiorczość, a w konsekwencji na wzrost gospodarczy w Europie.

Niezbędne jest zatem zapewnienie korzystniejszych warunków finansowych dla przedsiębiorstw, w szczególności dla MŚP. Państwa członkowskie są w najlepszej pozycji, by usuwać pewne nieprawidłowości na rynku. Unia Europejska uzupełnia środki krajowe i wzmacnia ich efekty, oferując przedsiębiorstwom wsparcie finansowe, głównie pośrednie (instrumenty finansowe), lecz czasem również bezpośrednie (inne rodzaje wsparcia finansowego).

WSPARCIE POŚREDNIE

Wspólnotowe instrumenty finansowe ułatwiają dostęp przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, do finansowania kapitałowego lub w drodze kredytu. Firmy nie otrzymują środków wspólnotowych bezpośrednio, lecz poprzez pośrednika finansowego.

Instrumenty finansowe wpisują się w ramy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013), a dokładniej w ramy jego programu dla innowacji i przedsiębiorczości, który zapewnia ciągłość wieloletniego programu dla przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności dla MŚP (2001–2006). 510 mln EUR zostało przyznane w ramach programu wieloletniego, a 3,6 mld EUR w ramach programu ramowego.

Instrumenty finansowe zapewniają pośrednie wsparcie finansowe dla firm europejskich. Zarządza nimi Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) (EN) w imieniu Komisji. Działa on za pośrednictwem pośredników finansowych, banków i funduszy inwestycyjnych, zapewniając w ten sposób finansowanie bliskie przedsiębiorstwom.

Wkład środków własnych

Wkład początkowy i stały dopływ kapitału są niezbędne dla przedsiębiorstwa, aby mogło wykorzystać swój potencjał wzrostu i innowacyjności. MŚP stają jednak często wobec niedostatku funduszy własnych.

W związku z tym wspólnotowe instrumenty finansowe pomagają zapewnić kapitał własny dla MŚP, zwłaszcza dla MŚP innowacyjnych, poprzez inwestowanie w specjalistyczne fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, które z kolei udostępniają własne kapitały tym przedsiębiorstwom. Inwestycje mogą obejmować również fundusze lub narzędzia inwestycyjne oferowane przez inwestorów nieformalnych, inkubatory przedsiębiorczości i inwestorów opatrznościowych („aniołowie biznesu”).

W ramach wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości plan uruchamiania Europejskiego Systemu Technologii (ETF) wspiera innowacyjne i szybko rozwijające się przedsiębiorstwa w fazie rozruchu. Plan uruchamiania dotyczy głównie kapitału zalążkowego.

Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP (GIF) zapewnia ciągłość planu uruchamiania w ramach programu dla innowacji i przedsiębiorczości. GIF wspiera program kapitału zalążkowego i rozpoczynania działalności dla MŚP w fazie wstępnej. Wprowadza on nowy element, oferując kapitał dla inwestycji kontynuacyjnych w fazie ekspansji dla szybko rozwijających się innowacyjnych przedsiębiorstw. W ten sposób wspiera firmy przy wprowadzaniu ich produktów i usług na rynek i zachęca je do wprowadzania innowacji.

Kredyty bankowe i systemy gwarancji

Kredyt stanowi źródło kapitału często niezbędne do uruchomienia lub rozwoju działalności gospodarczej. Często zdarza się, że MŚP i innowacyjne przedsiębiorstwa nie zapewniają wystarczających gwarancji, by uzyskać finansowanie poprzez kredyt. Sytuację tę pogarsza coraz większy brak zdecydowania instytucji finansowych w sprawach wymagających podejmowania ryzyka (ramy regulacyjne „Bazylea II”).

W związku z tym wspólnotowe instrumenty finansowe zachęcają instytucje finansowe do udzielania pożyczek dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP i innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez instrumenty gwarancyjne oparte na podziale ryzyka. Pozwalają one zwiększyć liczbę kredytów dostępnych dla przedsiębiorstw.

Mechanizm gwarancji dla MŚP ułatwia w ten sposób dostęp do finansowania dłużnego, tj. kredytu i leasingu. Gwarantuje on w szczególności pożyczki na rozwój związany z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (TIK), który to rozwój jest postrzegany jako rozwój wysokiego ryzyka. Mechanizm oferuje również gwarancje dla mikrokredytów w celu zachęcania instytucji finansowych do udzielania pożyczek na kwoty poniżej 25 000 EUR, opatrzonych wysokim ryzykiem przy niskiej rentowności. Oferuje również gwarancje dla udziału kapitałowego lub inwestycji kapitałowych w MŚP.

Mechanizm ten, wdrażany w ramach programu wieloletniego, został przedłużony w ramach programu na rzecz innowacji i przedsiębiorczości wraz z nowym instrumentem sekurytyzacji portfeli kredytowych banków, który umożliwi pozyskanie dodatkowych środków kredytowania dłużnego dla MŚP.

Osiąganie skuteczności

Instrumenty finansowe wzmacniają ponadto zdolność instytucji pośrednictwa finansowego, w szczególności w nowych państwach członkowskich, stymulując tym samym podaż kapitału podwyższonego ryzyka dla firm innowacyjnych i przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu.

Działanie „kapitał zalążkowy” programu wieloletniego oraz instrument wzmacniania możliwości programu dla innowacji i przedsiębiorczości wspierają fundusze inwestycyjne poprzez poprawę ich kompetencji technicznych i technologii oraz wspomagając je przy zatrudnianiu wyspecjalizowanego personelu.

WSPARCIE BEZPOŚREDNIE

Fundusze strukturalne stanowią ważne źródło finansowania dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla MŚP. Przedsiębiorstwa uczestniczą w istocie w decydujący sposób w realizacji ich celów dotyczących zmniejszania dysproporcji w rozwoju regionalnym i promowania spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) wspiera rozwój i strukturalne dostosowywanie gospodarek regionalnych, wspierając małe przedsiębiorstwa i promując przedsiębiorczość. Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) (EN), działająca od 2007 r., ma na celu poprawę dostępu MŚP do finansowania w najmniej rozwiniętych regionach, a tym samym przyczynienie się do tworzenia nowych przedsiębiorstw, szczególnie w sektorach innowacyjnych. Inicjatywa ta proponuje systemy gwarancji kredytowych, lecz również finansowanie w zakresie kapitału własnego oraz kapitału podwyższonego ryzyka.

Finansowanie z funduszy strukturalnych jest dostępne za pośrednictwem władz krajowych lub regionalnych. W ramach inicjatywy JEREMIE finansowanie jest dostępne poprzez pośredników finansowych, banki i fundusze inwestycyjne, w szczególności poprzez EFI i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Europejskie wsparcie finansowe może być również dostępne bezpośrednio dla firm, jeżeli jest związane z realizacją konkretnych celów. Programy wspólnotowe oferują w ten sposób możliwości bezpośredniego finansowania w zakresie badań i innowacji (szósty i siódmy program ramowy Wspólnoty w dziedzinie badań), ochrony środowiska i energii (patrz rozdział „Zachęty i dotacje w dziedzinie środowiska”), edukacji i szkoleń (Sokrates i Leonardo da Vinci) czy zdrowia i bezpieczeństwa.

Jeżeli przedsiębiorstwa spełniają kryteria ustalone przez dany program, mogą złożyć bezpośrednio wniosek o udział w programie w służbie Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za program.

See also

Więcej informacji można uzyskać na stronie „Dostęp do finansowania” Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2008

Top