Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej

Komisja zamierza ustanowić odnowioną europejską politykę turystyczną, aby podnieść konkurencyjność przemysłu turystycznego oraz stworzyć większą liczbę miejsc pracy poprzez zrównoważony wzrost turystyki w Europie i na świecie. Przedstawia również możliwości uczestnictwa różnych zainteresowanych stron w działaniach Wspólnoty w tym obszarze.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 17 marca 2006 r. – Odnowiona polityka turystyczna UE – Ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turystyki europejskiej [COM(2006) 134 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Jako czynnik stymulujący wzrost i zatrudnienie, turystyka odgrywa kluczową rolę w strategii lizbońskiej.

Gwałtowny wzrost tej branży stymuluje globalizacja, zmiany demograficzne oraz ewolucja transportu. Tempo tworzenia miejsc pracy w turystyce przekracza średnią dla innych sektorów i branża ta zapewnia wysoce zróżnicowane miejsca pracy, często w niepełnym wymiarze czasowym, przyczyniając się tym samym do zatrudniania kobiet, osób młodych i mniej wykwalifikowanych. Zrównoważona turystyka odgrywa ważną rolę w zachowywaniu i wzmacnianiu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz przyczynia się do rozwoju lokalnego w coraz większej liczbie mniej uprzywilejowanych regionów. Turystyka sprzyja ponadto porozumieniu między narodami.

Odnowiona polityka turystyczna UE

Unia Europejska proponuje nową politykę turystyczną, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed tym sektorem i w pełni wykorzystać jego potencjał. Wyzwania stojące obecnie przed Europą obejmują zmieniającą się strukturę demograficzną, globalną konkurencję, potrzebę zrównoważenia oraz popyt na konkretne formy turystyki.

W związku z tym kluczowe znaczenie będzie miała koordynacja oraz dialog i partnerstwo podmiotów związanych z turystyką, ponieważ turystyka jest działalnością angażującą szeroki wachlarz różnych podmiotów. Władze publiczne na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym muszą współpracować z sektorem prywatnym, partnerami społecznymi branży oraz stronami zainteresowanymi. Komisja będzie nadal informować członków Komitetu Doradczego ds. Turystyki w sposób efektywny i przejrzysty o związanych z turystyką inicjatywach zawartych w programie jej prac.

Włączanie środków w główny nurt polityki

Celem pierwszego zestawu środków jest stworzenie lepszego otoczenia regulacyjnego. Komisja chce zapewnić uwzględnianie konkurencyjności branży w ocenach wpływu nowych wniosków związanych z turystyką. Planuje również przegląd nierozstrzygniętych wniosków legislacyjnych i upraszczanie istniejącego prawodawstwa europejskiego. Państwa członkowskie również wzywane są do prowadzenia tego rodzaju działań w celu uniknięcia skumulowanego obciążenia administracyjnego, które mogłoby osłabić konkurencyjność tego sektora.

Ponadto wiele działań Wspólnoty, nie tylko w obszarze polityki przedsiębiorczości, ale również w obszarach innych polityk europejskich, wywiera jednak bezpośredni lub pośredni wpływ na konkurencyjność europejskiej turystyki. Dlatego Europa powinna wykorzystywać również inne instrumenty polityki w celu wspierania konkurencyjności.

Należy w większym stopniu wykorzystywać dostępne europejskie instrumenty finansowe do promowania turystyki:

Fundusze strukturalne, EFRR i EFS pozwalają wspierać rozwój działalności turystycznej i usług turystycznych, mobilność zawodową pracowników, programy edukacyjne i szkolenia.

Fundusz Spójności zapewnia wsparcie dla infrastruktury ekologicznej i transportowej.

Przyszły program Leonardo Da Vinci obejmuje nowy program mobilności dla osób przyuczających się do zawodu, dla którego turystyka została wskazana jako możliwy sektor pilotażowy.

W ramach EFRROW dostępne będzie wsparcie na poprawę terenów wiejskich, jakości produkcji rolnej oraz modernizację dziedzictwa kulturowego w celu rozwijania turystyki wiejskiej i dywersyfikacji gospodarki wiejskiej, w szczególności w nowych państwach członkowskich i krajach kandydujących.

EFR wskazuje ekoturystykę jako obszar, który może stać się nową dziedziną działalności dla rybaków z regionów dotkniętych restrukturyzacją sektora rybołówstwa. Rybołówstwo na niewielką skalę oraz infrastruktura turystyczna będą również wspierane za pośrednictwem EFR.

Proponowany Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji będzie wspierać konkurencyjność przedsiębiorstw, a w szczególności MŚP, w sektorze turystyki.

Badania wspierane w ramach proponowanego siódmego programu ramowego WE w zakresie badań mogą przynieść korzyści dla sektora turystycznego dzięki badaniom dotyczącym technologii informacyjno-komunikacyjnych, zastosowań satelitarnych, dziedzictwa kulturowego i wykorzystania gruntów.

Promowanie zrównoważonej turystyki

W oparciu o komunikat z 2003 r. „Podstawowe kierunki dotyczące zrównoważonego rozwoju turystyki europejskiej” oraz prace grupy ekspertów nazywanej „Grupą ds. zrównoważonej turystyki” Komisja planuje przedstawić wniosek dotyczący Europejskiej Agendy 21 (EN) dla turystyki w 2007 r.

Konkretne działania, które Komisja zamierza podjąć w celu wspierania zrównoważonego rozwoju turystyki, obejmują:

  • wymianę dobrych praktyk na poziomie krajowym i międzynarodowym w celu wspierania MŚP oraz w zakresie „turystyki dla wszystkich”,
  • ocenę skutków gospodarczych poprawy dostępności w sektorze turystycznym,
  • opublikowanie podręcznika „Jak tworzyć obszary uczenia się w sektorze turystyki”,
  • badanie trendów w zakresie zatrudnienia w sektorach turystyki przybrzeżnej i morskiej,
  • oszacowanie przyszłych skutków e-biznesu dla przemysłu turystycznego,
  • zwalczanie na wszystkich poziomach seksualnego wykorzystywania dzieci przez turystów.

Wzmocnienie rozumienia turystyki

Aktualne, szczegółowe, odpowiednie i porównywalne dane statystyczne na temat turystyki mają kluczowe znaczenie przy podejmowaniu efektywnych decyzji. Konieczne jest usprawnienie na poziomie europejskim i krajowym mechanizmów zbierania danych statystycznych w obszarze turystyki (Eurostat i rachunki satelitarne dla turystyki).

Poprawa widoczności turystyki

Komisja zamierza promować europejskie cele turystyczne za pośrednictwem portalu zapewniającego praktyczne informacje dla turystów podróżujących po Europie (transport, atrakcje turystyczne, wydarzenia i kalendarz wydarzeń, pogoda itp.), ale jednocześnie zwraca uwagę na wpływ, jaki dla MŚP mogą mieć wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane przez europejskie miasta i regiony.

Począwszy od 2002 r., co roku inne państwo członkowskie jest gospodarzem dorocznego Europejskiego Forum Turystyki, które jest organizowane we współpracy z Komisją. Wydarzenie to umożliwia ukazanie złożoności turystyki jako zjawiska wpływającego na wiele elementów tkanki społeczno-gospodarczej. Komisja zachęca do podejmowania dialogu w ramach tego forum. Kilka prezydencji Rady zorganizowało posiedzenia ministrów poświęcone turystyce i specjalne konferencje, co również pomaga zwiększać widoczność europejskiej turystyki.

Kontekst

Niniejszy komunikat został opublikowany rok po komunikacie „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – nowy początek strategii lizbońskiej”. Przemysł turystyczny jest ważny dla strategii lizbońskiej w kontekście zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy, ale musi poradzić sobie z określonymi wyzwaniami.

Rozwój współpracy w tym zakresie może być regularnie oceniany podczas Europejskiego Forum Turystyki.

See also

Ostatnia aktualizacja: 23.05.2006

Top