Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nowoczesna polityka dla MŚP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nowoczesna polityka dla MŚP

Nowa wspólnotowa polityka dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) stwarza bardziej spójne, pragmatyczne i horyzontalne ramy dla tych przedsiębiorstw. Ma na celu uwolnienie ogromnego niewykorzystanego potencjału MŚP w zakresie tworzenia wzrostu gospodarczego i miejsc pracy w Unii Europejskiej. MŚP staną się bardziej konkurencyjne dzięki wspieraniu przedsiębiorczości, uzyskaniu lepszego dostępu do rynku wewnętrznego i rynku zewnętrznego, uproszczeniu prawodawstwa wspólnotowego, poprawie potencjału rozwoju oraz efektywnemu partnerstwu z zainteresowanymi MŚP.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 10 listopada 2005 r. – Wdrażanie wspólnotowego programu Lizbońskiego – Nowoczesna polityka wzrostu i zatrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw [COM (2005) 551 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w znaczącym stopniu przyczyniają się do wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej (UE). Dlatego nowa polityka dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) stwarza bardziej spójne, pragmatyczne i horyzontalne ramy dla tych przedsiębiorstw. Wspieranie przedsiębiorczości oraz tworzenie otoczenia sprzyjającego MŚP pozwoli na zwiększenie konkurencyjności tych przedsiębiorstw.

MŚP są bardzo zróżnicowane, w związku z czym mają różne potrzeby. Są wśród nich nowe przedsiębiorstwa, jak i tzw. „gazele biznesu”, charakteryzujące się dynamicznym wzrostem. Niektóre działają na dużych rynkach, a inne na rynkach lokalnych i regionalnych. Jako że zgodnie z definicją MŚP zatrudniają poniżej 250 pracowników, są wśród nich mikroprzedsiębiorstwa, a także małe i średnie przedsiębiorstwa rodzinne. Aby uwolnić potencjał rozwoju wszystkich MŚP, polityki i działania wspierające MŚP powinny odzwierciedlać tę różnorodność.

Powodzenie tej nowej polityki uzależnione jest od rzeczywistego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron na szczeblu krajowym, regionalnym oraz europejskim, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Działania szczególne proponowane są w pięciu kluczowych obszarach.

  • Wspieranie przedsiębiorczości i umiejętności. Wspieranie przedsiębiorczości, ograniczenie obciążenia ryzykiem związanym z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa, przeciwdziałanie negatywnym skutkom niepowodzeń w biznesie oraz wspieranie skutecznego transferu biznesu to elementy umożliwiające lepsze wykorzystywanie potencjału przedsiębiorczości w Europie. Szczególna uwaga będzie poświęcana promowaniu umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, zmniejszaniu dysproporcji umiejętności oraz zapewnianiu wsparcia określonym kategoriom przedsiębiorców (kobietom, młodzieży, osobom starszym i pochodzącym z mniejszości etnicznych).
  • Lepszy dostęp MŚP do rynków. Lepszy dostęp do zamówień publicznych, intensywniejsze uczestnictwo w procesie normalizacji, większa świadomość w zakresie praw własności intelektualnej oraz wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami, w szczególności w regionach przygranicznych umożliwi MŚP wykorzystywanie w pełni możliwości dostępnych na rynku wewnętrznym. Dostęp MŚP do rynków międzynarodowych również stanie się łatwiejszy.
  • Ograniczenie biurokracji. Kluczowe znaczenie ma uproszczenie uregulowań prawnych i administracyjnych obowiązujących dla MŚP. Zasada priorytetowego traktowania małych przedsiębiorstw („najpierw myśl na małą skalę”) zostanie włączona do wszystkich polityk UE. Interesy MŚP będą systematycznie uwzględniane podczas oceniania wpływu prawodawstwa unijnego i opracowywaniu przyszłego prawodawstwa. W tym celu mogą być przyznawane odpowiednie odstępstwa dla MŚP. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przepisy dotyczące pomocy państwa, udziału MŚP w programach wspólnotowych, podatku VAT oraz, na poziomie krajowym, podatków bezpośrednich.
  • Poprawa potencjału rozwoju MŚP. Zapewnienie MŚP lepszego dostępu do finansowania, badań, innowacji, informacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczyni się bezpośrednio do uwolnienia ich potencjału rozwoju. Wsparcie finansowe, zapewniane początkowo na poziomie wspólnotowym w ramach wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości (2001–2006) zostało teraz powiększone o wsparcie w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) (2007–2013). Kluczowe znaczenie ma również wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego MŚP, ponieważ ciągłe innowacje są niezbędne dla stałego rozwoju MŚP. Udział MŚP w siódmym programie ramowym w zakresie badań zostanie w ten sposób ułatwiony.
  • Wzmocnienie dialogu i konsultacji z zainteresowanymi MŚP. Wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorstwami, w szczególności MŚP, a instytucjami europejskimi jest niewystarczająca. Bardziej systematyczna współpraca i konsultacje z zainteresowanymi stronami stanowią podstawową wytyczną nowej polityki MŚP. W trakcie opracowywania polityk konsultacje z MŚP będą prowadzone za pośrednictwem pełnomocnika Komisji ds. MŚP lub „panelu MŚP”, szybkiego i prostego w zastosowaniu mechanizmu konsultacyjnego funkcjonującego w ramach sieci Enterprise Europe Network (EN). Ponadto pod koniec 2005 r. wprowadzony zostanie konkurs „Europejskie Nagrody za Przedsiębiorczość” [European Enterprise Awards], w ramach którego nagradzane będą środki, które okazały się skuteczne w promowaniu przedsiębiorczości, a także ułatwiły wymianę najlepszych praktyk w tym zakresie. Wspólnotowe sieci wsparcia biznesu będą nadal odgrywać zasadniczą rolę w rozpowszechnianiu informacji na temat UE wśród przedsiębiorstw, w szczególności MŚP.

Kontekst

MŚP stanowią dużą część gospodarki i przemysłu Europy. W Unii Europejskiej jest ich około 23 mln i stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw, zapewniając zatrudnienie na poziomie nawet 80% w niektórych sektorach, na przykład tekstylnym. Dlatego europejskie MŚP są bogatym źródłem wzrostu, zatrudnienia, umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, innowacji oraz spójności gospodarczej i społecznej. W związku z tym konieczne jest uwolnienie potencjału MŚP oraz wprowadzenie korzystnych zmian w otoczeniu, w którym działają poprzez promowanie przedsiębiorczości.

See also

Ostatnia aktualizacja: 21.12.2007

Top