Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
System unijnej homologacji typu pojazdów silnikowych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

System unijnej homologacji typu pojazdów silnikowych

STRESZCZENIE:

Dyrektywa 2007/46/WE ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa przynosi krajom UE wspólne ramy prawne dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów

Dyrektywa wprowadza obowiązek homologacji typu dla wszystkich kategorii całego pojazdu, w tym tych produkowanych w kilku etapach. Dyrektywa ustanawia:

zharmonizowane ramy zawierające ogólne wymagania techniczne homologacji typu wszystkich nowych pojazdów oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w celu uproszczenia ich rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu na obszarze UE,

przepisy dotyczące sprzedaży i dopuszczania do stosowania części i wyposażenia przeznaczonego do pojazdów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do samochodów osobowych, furgonetek, samochodów ciężarowych, autobusów i autokarów objętych obecnie w pełni zharmonizowanymi wymogami UE.

Unijny system homologacji typu oparty jest na zasadachcertyfikatu zgodności i wzajemnym uznaniu tego typu certyfikatu.

Zgodnie z systemem homologacji typu, typ pojazdu przed wprowadzeniem do obrotu testowany jest, w zgodzie z przepisami, przez krajową służbę techniczną. Następnie krajowy organ udzielający homologacji wydaje homologację (świadectwo zgodności WE) w oparciu o wyniki testów. Producent może złożyć wniosek o homologację w każdym kraju UE.

Homologowanie pojazdu w jednym z krajów UE wystarczy, aby wszystkie pojazdy tego typu zostały zarejestrowane, bez konieczności dokonywania dodatkowych badań, na podstawie świadectwa zgodności w całej UE. Świadectwo zgodności to oświadczenie producenta potwierdzające, że pojazd spełnia wymogi unijnej homologacji typu. Na producencie spoczywa obowiązek zagwarantowania zgodności produkcji z homologowanym typem.

Dyrektywa 2007/46/WE obejmuje, w głównej mierze, procedurę administracyjną wymaganą przy homologacji pojazdów.

Wymagania techniczne, pod kątem których testowane są pojazdy, określają inne unijne dokumenty wymienione w załączniku IV do niniejszej dyrektywy. Dokumenty te m.in.:

nakładają obowiązek instalacji takich elementów jak: elektroniczny układ sterowania stabilnością (ESC), nowe, bardziej skuteczne lusterka, światła do jazdy dziennej, boczne osłony zapobiegające wciąganiu pieszych lub rowerzystów pod pojazd oraz osłony przeciwrozbryzgowe,

przewidują dodatkowe wymagania dla autobusów i autokarów (wyjścia awaryjne dostosowane do możliwości przewozowych pojazdu, łatwiejszy dostęp dla osób niepełnosprawnych, odpowiednia „przestrzeń przeżycia” w przypadku przewrócenia się pojazdu na bok itp.),

zawierają także pewne wymogi związane z ochroną środowiska, takie jak znormalizowane pomiary emisji CO 2, limity emisji zanieczyszczeń, zużycie paliwa, moc silnika i emisja hałasu przez pojazd.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa weszła w życie 29 października 2007 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia przepisów niniejszej dyrektywy do prawa krajowego do 28 kwietnia 2009 r. W zależności od kategorii pojazdu, dyrektywa była stopniowo wprowadzana w życie w latach 2009–2014.

KONTEKST

Głównym celem przepisów UE w zakresie homologacji pojazdów jest zagwarantowanie, aby nowe pojazdy, części i oddzielne zespoły techniczne wprowadzone do obrotu zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

* Certyfikat zgodności: certyfikat udzielany przez stronę trzecią, np. Przez akredytowany niezależny organ zatwierdzony przez wszystkie kraje UE.

* Wzajemne uznanie: kraje UE uznają świadectwo homologacji typu wydane przez wyznaczone instytucje w innych krajach UE.

AKT

Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2007/46/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2016

Top