Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw: wkład przedsiębiorstw w zrównoważony rozwój

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw: wkład przedsiębiorstw w zrównoważony rozwój

Wprowadzenie powyższej strategii europejskiej przyniesie korzyści przedsiębiorstwom, zainteresowanym uczestnikom oraz zrównoważonemu rozwojowi Unii Europejskiej (UE). Sukces ekonomiczny przedsiębiorstw nie zależy jedynie od strategii maksymalizacji korzyści krótkoterminowych, ale także od uwzględnienia celów społecznych oraz ochrony środowiska, także w interesie konsumentów.

AKT

Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development [COM(2002) 347 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 2 lipca 2002 r. dotyczący społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: wkład przedsiębiorstw w zrównoważony rozwój [COM(2002) 347 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

STRESZCZENIE

Komisja przedstawia strategię europejską na rzecz odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR). CSR jest dobrowolnym włączeniem przez firmy celów społecznych oraz ochrony środowiska do działalności handlowej oraz stosunków handlowych z różnymi podmiotami.

Komisja podkreśla, że programy CSR przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (UE). Nadto programy te mają pozytywny wpływ na zarządzanie i konkurencyjność przedsiębiorstw przede wszystkim w zakresie:

 • globalizacji handlu, która powoduje, iż przedsiębiorstwa prowadzą działalność oraz ponoszą odpowiedzialność za granicą, w tym w krajach rozwijających się,
 • uwrażliwienia konsumentów na wizerunek oraz reputację przedsiębiorstw,
 • uwzględnienia strategii CSR przez instytucje finansowe oraz przez inwestorów w celu oceny czynników ryzyka oraz sukcesu przedsiębiorstw,
 • możliwości wykorzystywania strategii CSR w celu rozwijania kompetencji pracowników.

Zasady strategii europejskiej

Strategia rozpowszechniania CSR proponowana przez Komisję opiera się na szeregu zasad:

 • dobrowolnym, przejrzystym oraz wiarygodnym charakterze strategii CSR,
 • identyfikacji dziedzin, w których działanie europejskie przynosi wartość dodaną,
 • równowadze pomiędzy działaniami prowadzonymi w sferze ekonomicznej, społecznej, środowiskowej oraz dotyczącej interesu konsumentów,
 • uwzględnieniu specyficznych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 • przestrzeganiu umów oraz instrumentów międzynarodowych (zwłaszcza Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)).

Kluczowe działania strategii europejskiej

Przede wszystkim Komisja zachęca do rozwoju wiedzy na temat wpływu CSR na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw. W związku z tym proponuje uruchomienie badań, działań podnoszących świadomość oraz rozpowszechniających informacje.

Wymiana dobrych praktyk pomiędzy przedsiębiorstwami oraz państwami członkowskimi powinna być również wspierana dzięki włączaniu do sieci i koordynowaniu podmiotów.

Możliwości przedsiębiorstw powinny być wspierane, wykorzystując europejskie finansowanie w celu kształcenia pracowników. Poza tym zasady CSR należy włączyć do programu kształcenia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Zdolność działania MŚP powinna być wzmocniona przy uwzględnieniu ich specyfiki i ograniczonych zasobów. Komisja wspiera w ten sposób wymianę i rozpowszechnianie dobrych praktyk, stowarzyszanie MŚP, współpracę pomiędzy dużymi i małymi przedsiębiorstwami oraz działania uświadamiające.

Należy zagwarantować przejrzystość praktyk oraz instrumentów CSR. W związku z powyższym Komisja zachęca do przyjmowania:

 • kodeksów postępowania (dotyczących praw pracowników, praw człowieka, ochrony środowiska itp.),
 • norm zarządzania (w celu włączenia aspektów społecznych oraz ochrony środowiska do codziennych działań przedsiębiorstw),
 • instrumentów pomiaru wydajności (np. wewnętrzne sprawozdania z oceny),
 • etykietowania oraz oznakowania produktów,
 • standardów inwestycji społecznie odpowiedzialnych (SRI) w celu kierowania inwestorów do przedsiębiorstw, po uwzględnieniu ich wyników w CSR.

Utworzenie forum europejskiego może przynieść korzyść dla wszystkich stron włączonych w działania CSR. Powinno stanowić miejsce wymiany doświadczeń, współpracy oraz określenia obszarów, w których działanie europejskie jest konieczne. Komisja zachęca forum do omówienia w pierwszej kolejności:

 • powiązań CSR z konkurencyjnością przedsiębiorstw,
 • przyczyniania się CSR do zrównoważonego rozwoju, w tym w krajach rozwijających się,
 • problematyki specyficznej dla MŚP,
 • wydajności istniejących kodeksów postępowania,
 • wytycznych oraz wspólnych kryteriów oceny działań CSR,
 • programów znakowania,
 • rozpowszechniania informacji na temat polityki inwestowania odpowiedzialnego społecznie.

Wreszcie Komisja proponuje włączenie celów CSR do wszystkich działań europejskich. Zgodnie bowiem ze strategią na rzecz zrównoważonego rozwoju UE zobowiązała się, że włączy do swoich polityk zagadnienia o charakterze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Dodatkowo zasady CSR są szczególnie ważne w działaniach europejskich dotyczących:

 • zatrudnienia oraz spraw społecznych, zwłaszcza w obszarze edukacji oraz kształcenia, równych szans oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, antycypowania przemian w przemyśle oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • środowiska naturalnego, poprzez ocenę wyników dotyczących środowiska, technologii środowiskowych oraz wydajności ekologicznej produktów (to znaczy stosunku pomiędzy liczbą produktów a ich wpływem na środowisko),
 • konsumentów, zwłaszcza jeśli chodzi o poszerzenie ich świadomości w zakresie norm społecznych i dotyczących środowiska naturalnego,
 • zamówień publicznych, aby włączyć do procedur udzielania zamówień publicznych kwestie społeczne i kwestie związane z ochroną środowiska,
 • handlu zewnętrznego, stosunków zewnętrznych oraz rozwoju, w tym w kierowaniu przedsiębiorstwami wielonarodowymi,
 • administracji publicznej, zwłaszcza że instytucje europejskie zobowiązują się również do stosowania zasad CSR.

Kontekst

Niniejszy komunikat jest kontynuacją zielonej księgi CSR wydanej w 2001 r.

Ostatnia aktualizacja: 17.08.2011

Top