Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejska karta małych przedsiębiorstw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejska karta małych przedsiębiorstw

UE uznała znaczenie małych przedsiębiorstw przyjmując Europejską kartę małych przedsiębiorstw na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych w Lizbonie dnia 13 czerwca 2000 r. oraz zatwierdzając tę kartę na posiedzeniu Rady Europejskiej w Feira w dniach 19–20 czerwca tego samego roku. W karcie zaleca się, aby rządy skoncentrowały swoje działania strategiczne na dziesięciu kierunkach działań mających kluczowe znaczenie dla warunków, w jakich działają małe przedsiębiorstwa.

AKT

Załącznik III do Konkluzji Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Santa Maria Da Feira w dniach 19–20 czerwca 2000 r.

STRESZCZENIE

Małe przedsiębiorstwa są siłą napędową innowacji i źródłem nowych miejsc pracy w Europie. Ze względu na małe rozmiary są bardzo wrażliwe na zmiany zachodzące w branży i otoczeniu, w którym działają. Dlatego szefowie państw i rządów oraz Komisja Europejska na posiedzeniu Rady Europejskiej w Feira (Portugalia) w dniach 19–20 czerwca 2000 r. podkreślili potrzebę ułatwiania rozwoju małych firm.

Szefowie państw i rządów oraz Komisja Europejska uznają dynamiczne zdolności małych przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie zapewniania nowych usług, tworzenia miejsc pracy oraz wspierania rozwoju społecznego i regionalnego. Poza tym podkreślają znaczenie przedsiębiorczości i potrzebę powstrzymywania się od karania niektórych niepowodzeń. Uznają znaczenie wartości, jakimi w nowej gospodarce są wiedza, zaangażowanie i elastyczność.

Aby stymulować ducha przedsiębiorczości i udoskonalić środowisko gospodarcze, w którym działają małe przedsiębiorstwa, szefowie państw i rządów oraz Komisja Europejska zobowiązali się działać zgodnie z programem obejmujących dziesięć kierunków działań:

 • Kształcenie i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości

Promowanie ducha przedsiębiorczości wymaga nauczania zasad prowadzenia biznesu już w młodym wieku. Odnosi się to szczególnie do nauczania w szkołach średnich i na wyższych uczelniach, zachęcania do inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości podejmowanych przez młodych ludzi oraz opracowywania programów szkoleniowych dla małych przedsiębiorstw.

 • Mniejsze koszty i szybsze rozpoczęcie działalności

Rejestracja firm stanie się mniej kosztowna i szybsza w szczególności dzięki wykorzystywaniu komputerowej rejestracji.

 • Sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy

Celem jest zredukowanie negatywnego wpływu przepisów poszczególnych państw w zakresie prawa upadłościowego i nowych regulacji na małe przedsiębiorstwa. Małe przedsiębiorstwa będą mogły łatwiej korzystać z dokumentów administracyjnych i zostaną zwolnione z niektórych obowiązków.

 • Dostępność umiejętności

Instytucje zajmujące się szkoleniem będą zapewniały umiejętności dostosowane do potrzeb małych przedsiębiorstw, jak również usługi w zakresie szkolenia oraz doradztwa przez cały okres funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 • Usprawnienie dostępu w trybie on-line

Organy administracji publicznej będą nakłaniane do rozszerzania możliwości komunikowania się z sektorem przedsiębiorstw drogą elektroniczną.

 • Szersza działalność wychodząca poza jednolity rynek

Państwa członkowskie i Komisja będą dążyły do zakończenia tworzenia jednolitego rynku, aby przedsiębiorstwa mogły czerpać z niego jak najwięcej korzyści. Jednocześnie należy rygorystycznie stosować krajowe i wspólnotowe przepisy dotyczące konkurencji.

 • Kwestie opodatkowania i finansowe

Systemy podatkowe muszą ułatwiać działalność przedsiębiorcom. Należy również poprawić dostępność usług finansowych (kapitał wysokiego ryzyka, fundusze strukturalne).

 • Zwiększenie możliwości technologicznych małych przedsiębiorstw

Podejmowane będą działania w celu promowania nowych technologii, udostępniania patentów wspólnotowych oraz ułatwienia dostępu do programów badawczych ukierunkowanych w większym stopniu na zastosowania komercyjne. Promowana będzie współpraca między przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi.

 • Skuteczne modele handlu elektronicznego i najlepsze wsparcie dla małych przedsiębiorstw

Małe przedsiębiorstwa będą zachęcane do stosowania najlepszych praktyk. Opracowywane będą usługi wspomagające działalność gospodarczą.

 • Rozwijanie silniejszej i skuteczniejszej reprezentacji interesów małych przedsiębiorstw na szczeblu Unii Europejskiej i poszczególnych państw

Przeanalizowany zostanie sposób reprezentowania interesów małych przedsiębiorstwna szczeblu poszczególnych państw oraz na poziomie Unii Europejskiej. Polityki krajowe i wspólnotowe zostaną lepiej skoordynowane i przeprowadzane będą oceny w celu poprawy postępów osiąganych przez małe przedsiębiorstwa. Realizacja karty będzie oceniana w cyklu rocznym na podstawie reportu Komisji przedstawianego na szczytach wiosennych.

Państwa członkowskie rozpoczęły proces wdrażania wiosną 2000 r. Kraje przystępujące i kandydujące zostały uwzględnione w procesie począwszy od wiosny 2002 r. Po przyjęciu karty przez kraje przystępujące i kraje kandydujące w Maribor (Słowenia) 23 kwietnia 2002 r. proces został zapoczątkowany również w innych obszarach. Kraje Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia i Czarnogóra) przyjęły kartę w Salonikach (Grecja) w czerwcu 2003 r. W 2004 r. kraje te rozpoczęły pierwszy etap realizacji procesu wraz Mołdawią, która dołączyła w tym samym roku.

AKTY POWIĄZANE

Eurośródziemnomorska karta dla przedsiębiorstw (EN) (FR)

W czasie eurośródziemnomorskiej konferencji ministerialnej, która odbyła się w Casercie 4 października 2004 r., Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria i Tunezja zatwierdziły Eurośródziemnomorską kartę dla przedsiębiorstw.

Głównym celem tej karty jest przygotowanie do stworzenia strefy wolnego handlu Euromed, wzmocnienie partnerstw śródziemnomorskich oraz zapewnienie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Jej model w znacznej mierze opiera się na Europejskiej karcie małych przedsiębiorstw.

See also

 • Dalsze informacje można uzyskać na stronie „Europejskiej karty małych przedsiębiorstw (EN)” Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.
 • Informacje na temat polityki i programów UE dotyczących wspierania MŚP dostępne są na europejskim portalu dla małych przedsiębiorstw.

Ostatnia aktualizacja: 31.07.2007

Top