Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
e-Zamówienia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

e-Zamówienia

Gospodarka europejska musi stawić czoła konieczności ograniczenia wydatków publicznych i znalezienia nowych źródeł wzrostu gospodarczego. Pełne przejście na e-zamówienia mogłoby pomóc w osiągnięciu tego celu.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji.

STRESZCZENIE

Przejście na e-zamówienia stanowi część zabiegów modernizujących europejskie przepisy dotyczące zamówień publicznych. W kwietniu 2014 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły pakiet trzech aktów prawnych, które umożliwiły realizację tego procesu.

CZYM SĄ E-ZAMÓWIENIA?

e-Zamówienia to system, w którym organy sektora publicznego mogą stosować środki elektroniczne na potrzeby zakupu surowców lub usług albo na potrzeby wszczynania procedury zaproszeń do składania ofert w przetargach na roboty budowlane.

Popularyzacja stosowania e-zamówień w Europie umożliwia:

  • uproszczenie funkcjonowania zamówień,
  • redukcję obciążenia pracą i obniżanie kosztów,
  • poprawę udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
  • powstanie lepszej jakości i obniżenie cen.

PRZEJRZYSTE I UPROSZCZONE NOWE RAMY PRAWNE

W kwietniu 2014 r. pakietem trzech nowych dyrektyw przyjęto nowe ramy prawne. Zasadnicze cele tych dyrektyw to:

  • uczynienie e-zamówień obowiązkowymi na pewnych etapach procedury oraz dla centralnych jednostek zakupujących (co centralizuje zlecenia w imieniu instytucji zamawiającej); środki te zaczną obowiązywać od kwietnia 2016 r., a do października 2018 r. powinny zostać zaimplementowane we wszystkich instytucjach zamawiających w Unii Europejskiej (UE),
  • ograniczenie technicznych utrudnień dla składania ofert w ramach procedur transgranicznych zamówień publicznych.

Dyrektywy te ustanawiają przejrzyste ramy prawne z uwzględnieniem aspektów dotyczących możliwego użycia podpisów elektronicznych. Ponadto:

  • mają one wzmacniać rolę systemu informacyjnego e-Certis w odniesieniu do różnych certyfikatów i zaświadczeń wymaganych w ramach procedur zamówień publicznych w 28 krajach UE,
  • przewidują wyłączenia dotyczące zastosowania środków elektronicznych.

Co więcej, dyrektywa w sprawie udzielania koncesji przewiduje uproszczenie systemu, czyniąc korzystanie z e-zamówień kwestią dowolności, pomimo jednoczesnego nałożenia obowiązku dokonywania e-powiadomień.

Kontekst

W Akcie o jednolitym rynku Komisja przedstawiła propozycję modernizacji ram prawnych zamówień publicznych UE. Rynek zamówień publicznych jest duży, a wprowadzenie systemu e-zamówień pozwoli na poprawę efektywności na tym rynku.

Więcej informacji można znaleźć poniżej:

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategia na rzecz e-zamówień ( COM(2012) 179 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym).

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Kompleksowe e-zamówienia jako środek modernizacji administracji publicznej ( COM(2013) 453 final - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym).

Komunikat ten opisuje postępy osiągnięte w procesie wdrażania e-zamówień począwszy od elektronicznej publikacji ogłoszeń dotyczących przetargów po płatności elektroniczne, jak przewidziano w komunikacie z 2012 r.

Ostatnia aktualizacja: 09.11.2014

Top