Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez lekkie samochody dostawcze

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez lekkie samochody dostawcze

W 2007 r. Rada Europejska przyjęła cel zmniejszenia o 20% emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. Niniejsze rozporządzenie wpisuje się w ramy tego założenia, ustanawiając limity emisji CO2 dla lekkich samochodów dostawczych przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące emisji dwutlenku węgla (CO2) dla nowych lekkich pojazdów dostawczych.

Średni poziom emisji CO2 tych pojazdów nie może przekroczyć 175 g CO2/km począwszy od 2017 r. (wymóg ten będzie wprowadzany stopniowo od 2014 r.). Od 2020 r. nie będzie mógł przekroczyć 147 g CO2/km.

Pojazdy objęte rozporządzeniem

Pojazdami objętymi niniejszym rozporządzeniem są pojazdy kategorii N1, czyli pojazdy zaprojektowane i skonstruowane do celów transportu towarów (pojazdy typu van) posiadające maksymalny ciężar 3,5 ton, ale nie przekraczający 2610 kilogramów, jeżeli nie są załadowane.

Indywidualny poziom emisji

Od dnia 1 stycznia 2014 r. każdy producent lekkich samochodów dostawczych zapewnia, aby jego średni indywidualny poziom emisji CO2 nie przekraczał docelowego indywidualnego poziomu emisji określonego zgodnie z załącznikiem I niniejszego rozporządzenia. Przyjęte założenia są wprowadzane stopniowo w przypadku nowych samochodów dostawczych zarejestrowanych w UE i obejmują:

70% pojazdów w 2014 r.,

75% pojazdów w 2015 r.,

80% pojazdów w 2016 r.,

100% pojazdów począwszy od 2017.

Ponadto stosuje się docelowe indywidualne poziomy emisji dla lekkich samochodów dostawczych zasilanych paliwem alternatywnym składającym się w 85% z bioetanolu („E85”). Średnie indywidualne poziomy emisji dla tych samochodów muszą być zmniejszone o 5% do 31 grudnia 2015 r.

Grupy producentów

Producenci nowych lekkich samochodów dostawczych mogą utworzyć grupę w celu wspólnego wypełnienia swoich obowiązków dotyczących indywidualnych poziomów emisji.

Monitorowanie i sprawozdawczość w odniesieniu do średnich poziomów emisji

Co roku każde z państw członkowskich ewidencjonuje informacje dotyczące każdego nowego lekkiego samochodu dostawczego zarejestrowanego na jego terytorium (np. nazwa producenta, typ, indywidualny poziom emisji CO2, masa).

Komisja prowadzi centralny rejestr danych, który będzie publicznie udostępniony. Na podstawie tych danych Komisja oblicza wstępnie dla każdego producenta:

średni indywidualny poziom emisji CO2 w poprzednim roku kalendarzowym,

docelowy indywidualny poziom emisji w poprzednim roku kalendarzowym,

różnicę między jego średnim indywidualnym poziomem emisji CO2 w poprzednim roku kalendarzowym a jego docelowym indywidualnym poziomem emisji w tym samym roku.

Komisja, po weryfikacji producentów, najpóźniej do dnia 31 października zatwierdza wstępne wyliczenia.

System superjednostek

Niniejsze rozporządzenie przewiduje przyznawanie producentom pojazdów dodatkowych korzyści dla produkcji pojazdów o niskim poziomie emisji (poniżej 50 g/km). Każdy pojazd o niskim poziomie emisji liczy się jako 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 2014 r. i w 2015 r., 2,5 lekkiego samochodu dostawczego w 2016 r. oraz 1,5 lekkiego samochodu dostawczego w 2017 r. Taki system pomoże producentom znacznie obniżyć średnie emisje nowych pojazdów. W okresie obowiązywania systemu superjednostek (2014-2017) maksymalna liczba nowych lekkich samochodów dostawczych wynosi 25 000 pojazdów.

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji

Począwszy od 2014 r., jeżeli emisje pojazdu przekroczą jego indywidualny docelowy poziom, producent musi wnieść opłatę z tytułu przekroczenia poziomu emisji.

Jeżeli średni indywidualny poziom emisji CO2 producenta przekracza jego indywidualny docelowy poziom w danym roku od 2014 r., producent jest zobowiązany dokonać opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji zarejestrowanego na każdy pojazd. Opłata wynosi 5 EUR za przekroczenie 1 g/km, 15 EUR za drugi, 25 EUR za trzeci oraz 95 EUR za każdy kolejny g/km. Od 2019 r. przekroczenie poziomu emisji o pierwszy gram na kilometr będzie wiązało się z opłatą wynoszącą 95 EUR. Ta sama kwota dotyczy pojazdów osobowych.

Odstępstwa dla niektórych producentów

Istnieje możliwość odstępstwa od docelowych indywidualnych poziomów emisji dla niezależnego producenta wytwarzającego mniej niż 22 000 nowych lekkich samochodów dostawczych zarejestrowanych w Unii w każdym roku kalendarzowym.

Ponadto producenci wytwarzający mniej niż 1000 nowych lekkich samochodów dostawczych zarejestrowanych w Unii w każdym roku są automatycznie wyłączeni z zakresu stosowania docelowego indywidualnego poziomu emisji.

Innowacje ekologiczne

Dostawcy lub producenci mają możliwość ograniczenia poziomu emisji CO2 dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii. Całkowity udział tych technologii w ograniczeniu docelowego indywidualnego poziomu emisji dla producentów może wynosić do 7 g CO2/km.

Przegląd docelowych indywidualnych poziomów emisji

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja ponownie przeanalizuje docelowe indywidualne poziomy emisji oraz inne aspekty niniejszego rozporządzenia w celu ustanowienia nowych poziomów dla okresu po roku 2020.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011

3.6.2011

-

Dz.U. L 145 z 31.5.2011

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 253/2014

23.3.2014

-

Dz.U. L 84 z 20.03.2014

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 114/2013 z dnia 6 listopada 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do zasad dotyczących wniosków o odstępstwo od indywidualnych docelowych poziomów emisji CO2 dla nowych lekkich samochodów dostawczych [Dziennik Urzędowy L 38 z 9.2.2013].

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 404/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu [Dziennik Urzędowy L 121 z 24.4.2014].

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. ustanawiające procedurę zatwierdzania i poświadczania technologii innowacyjnych umożliwiających zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów dostawczych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 [Dziennik Urzędowy L 125 z 26.4.2014].

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2014

Top